Preasráitis

Seolann Catherine Byrne TD, an tAire Stáit, an Treoirlíne Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil le haghaidh Scagthástáil Heipitíteas C

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit, Treoirlíne Náisiúnta nua um Éifeachtacht Chliniciúil a sheoladh inniu, an Lá Domhanda in aghaidh Heipitítis, chun cabhrú le gairmithe cúram sláinte daoine a scagthástáil i gcomhair víreas Heipitíteas C.
Ba é grúpa faoi stiúir an Ionaid Faireachais um Chosaint Sláinte i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a d’fhorbair an treoirlíne nua. Rinne an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC) sa Roinn Sláinte an treoirlíne a dhearbhú ó thaobh cáilíochta de ansin.

Tá an treoirlíne formhuinithe ag an Aire mar threoirlíne ardchaighdeáin a chuirfear chun feidhme ina hiomláine ar fud na seirbhíse sláinte. Is é seo an chéad Treoirlíne Náisiúnta Chliniciúil maidir le topaic sláinte poiblí agus cabhróidh sí le feabhas a chur ar cháilíocht, ar shábháilteacht agus ar chostéifeachtúlacht scagthástáil Heipitíteas C ar fud na hÉireann.

Is minic a thugtar ‘galar ciúin’ ar Heipitíteas C toisc gurb amhlaidh, ina lán cásanna, go dtógann sé cúpla bliain sula dtiocfaidh comharthaí chun solais. Mar sin, ní ritheann sé le daoine go bhfuil an galar orthu agus bíonn siad i mbaol aimhréidheanna tromchúiseacha dá bharr sin.
Tá idir 20,000 duine agus 30,000 duine ann in Éirinn faoi láthair a bhfuil Heipitíteas C orthu. I gcás triúir as gach cúigear díobh, áfach, níor diagnóisíodh go bhfuil an galar orthu go fóill. Bíonn cóireálacha an-éifeachtach ar fáil d’othair a luaithe a dhiagnóisítear iad, ach is gá dóibh dul faoin tástáil ar dtús.

“Tá áthas orm an treoirlíne seo a sheoladh ar an Lá Domhanda in aghaidh Heipitíteas C. A bhuí leis na cógais nua atá tagtha chun cinn le blianta beaga anuas, is féidir linn Heipitíteas C a chóireáil agus é a leigheas, fiú. Is gá dúinn na daoine óna dteastaíonn cóireáil a shainaithint ar dtús, áfach, agus is é sin an fáth a bhfuil an treoirlíne seo chomh tábhachtach sin,” a dúirt an tAire Byrne.

Is é is aidhm don treoirlíne feabhas eile a chur ar cháilíocht na seirbhísí scagthástála agus éagsúlachtaí sa chleachtas a chosc. Pléitear go sonrach inti le cé na daoine ar cheart scagthástáil a thairiscint dóibh agus cén dóigh ar cheart an scagthástáil sin a dhéanamh. Tá moltaí na treoirlíne bunaithe ar an bhfianaise taighde is fearr agus ar shaineolas cliniciúil.

Dúirt an Dr Kevin Kelleher, Stiúrthóir an Ionaid Faireachais um Chosaint Sláinte: “Leis an treoirlíne seo, méadófar an fheasacht ar Heipitíteas C agus ar an ngá le tástáil ina leith. Mar sin, tá súil againn go spreagfar daoine a d’fhéadfadh bheith i mbaol ionfhabhtaithe teacht chun tosaigh chun dul faoin tástáil. Beart tábhachtach maidir leis an drochshláinte atá bainteach le Heipitíteas C a laghdú in Éirinn is ea daoine a thástáil agus iad sin ar diagnóisíodh go bhfuil Heipitíteas C orthu a atreorú ansin chuig seirbhísí cúraim agus cóireála. Chomh maith leis sin, is gá dúinn leanúint le tacaíocht a thabhairt do dhaoine a d’fhéadfadh bheith i mbaol Heipitíteas C a tholgadh agus le faisnéis a thabhairt don phobal ionas gur féidir leo ionfhabhtuithe nua a chosc.”

Bunaíodh an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC) mar chuid bhunriachtanach den tionscnamh Tús Áite do Shábháilteacht Othar. Cuireann sé ceannaireacht ar fáil maidir le héifeachtacht chliniciúil náisiúnta trí Threoirlínte Cliniciúla Náisiúnta a chur in ord tosaíochta agus a dhearbhú ó thaobh cáilíochta de agus trí iniúchadh a dhéanamh orthu. Tá cúig cinn déag de Threoirlínte Cliniciúla Náisiúnta ó CNÉC foilsithe anois agus tá siad ar fáil lena n-úsáid sa tseirbhís sláinte.

Thug an tAire Byrne aitheantas don obair a rinne CNÉC maidir le sábháilteacht othar agus cáilíocht agus maidir le clár oibre na hÉireann um éifeachtacht chliniciúil, atá faoi chathaoirleacht an Ollaimh Karen Ryan, a chur ar aghaidh. Chomh maith leis sin, thréaslaigh sí leis an Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte in FSS an rannchuidiú tábhachtach sin maidir le cúram fianaisebhunaithe sláinte poiblí.

Tosaíocht de chuid na Roinne Sláinte don bhliain 2017 is ea an tsraith Treoirlínte Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil a leathnú agus a chur chun feidhme.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach http://health.gov.ie/national-patient-safety-office/ncec/.

CRÍOCH

Tuilleadh faisnéise

An Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC)
Comhpháirt thábhachtach de shábháilteacht othar is ea éifeachtacht chliniciúil. Tríd an bhfianaise is fearr ar sholáthar seirbhíse a chomhtháthú ach úsáid a bhaint as próiseas um éifeachtacht chliniciúil, cuirtear cúram sláinte chun cinn atá cothrom le dáta, éifeachtach agus comhsheasmhach. Áirítear le próisis éifeachtachta cliniciúla treoirlínte, iniúchadh agus treoir maidir le cleachtas.

Téarmaí Tagartha CNÉC 2015:
– Critéir le haghaidh bheartú tosaíochta na dtreoirlínte cliniciúla agus le haghaidh iniúchadh cliniciúil don tseirbhís sláinte a chur i bhfeidhm
– Critéir le haghaidh dhearbhú cáilíochta na dtreoirlínte cliniciúla agus le haghaidh iniúchadh cliniciúil don tseirbhís sláinte a chur i bhfeidhm
– Teimpléad a scaipeadh maidir le conas treoirlíne chliniciúil agus iniúchadh cliniciúil a struchtúrú, conas a nascfaidh iniúchadh leis an treoirlíne agus conas a leanfaidh é agus cén mhodheolaíocht lena leanfar é
– Treoirlínte sláinte cliniciúla agus iniúchadh cliniciúil náisiúnta, a ndearnadh dearbhú cáilíochta orthu i gcoinne na gcritéar, a mholadh le formheas an Aire laistigh de sheirbhís sláinte na hÉireann
– Cabhrú le gníomhaireachtaí eile treoirlínte cliniciúla formhuinithe agus torthaí iniúchta chliniciúil don fhoireann líne tosaigh agus don phobal a scaipeadh i bhformáid chuí
– Tuairisciú go tréimhsiúil faoi chur chun feidhme na dtreoirlínte cliniciúla formhuinithe.
Is féidir faisnéis faoi CNÉC, faoi cháipéisí ó CNÉC agus faoi Threoirlínte Cliniciúla Náisiúnta atá formhuinithe a fháil ag: http://health.gov.ie/national-patient-safety-office/ncec/

An tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Is é an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte (IFCS) an tsainghníomhaireacht in Éirinn maidir le faireachas a dhéanamh ar ghalair theagmhálacha.

Tá an tIonad Faireachais mar chuid d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus oibríonn sé i gcomhpháirt le soláthraithe seirbhíse sláinte agus le heagraíochtaí gaolmhara in Éirinn agus ar fud an domhain chun an fhaisnéis is fearr is féidir a chur ar fáil ar mhaithe le galair thógálacha a rialú agus a chosc. Féachann an tIonad le sláinte mhuintir na hÉireann a chosaint agus a fheabhsú trí fhaisnéis thráthúil agus comhairle neamhspleách a sholáthar agus trí dhul i mbun gníomhaíochtaí faireachais ar ghalar, imscrúduithe eipidéimeolaíochta agus taighde agus oiliúna ábhartha.

An Clár Náisiúnta Cóireála um Heipitíteas C
Chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Clár Náisiúnta Cóireála um Heipitíteas C ar bun, agus é mar aidhm leis a chinntiú go dtairgfear réimeanna drugaí frithvíreasacha éifeachtacha do dhaoine in Éirinn a bhfuil Heipitíteas C orthu agus go ndéanfar amhlaidh ar bhealach struchtúrtha a chinntíonn dea-cháilíocht agus dea-rialachas, ar aon dul leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta.

Is ionann An Fhís – An Clár Náisiúnta Cóireála um Heipitíteas C agus plean ilbhliantúil sláinte poiblí arb é an aidhm atá leis cóireáil a chur ar fáil i suíomhanna éagsúla cúram sláinte do gach duine in Éirinn a bhfuil Heipitíteas C orthu chun deireadh iomlán a chur le víreas Heipitíteas C inár bpobal.

#WHD2017 #NOhep