Preasráitis

Seolann an Taoiseach Líonra nua chun teachtaireacht an chreata Éire Shláintiúil a scaipeadh

 

 

 

 

 

Chuaigh an Taoiseach Enda Kenny i bpáirt le Keith Wood, Cathaoirleach na Comhairle Éire Shláintiúil, inniu chun tionscnamh a sheoladh arb é an aidhm atá leis an ghluaiseacht náisiúnta sláinte agus folláine a neartú.

Shocraigh an Chomhairle an chéad chéim den Líonra nua Éire Shláintiúil chun iarraidh ar gach cineál eagraíochta ar fud na tíre páirt a ghlacadh in iarrachtaí comhcheangailte atá dírithe ar an tsláinte agus ar an bhfolláine a fheabhsú.

Bhí Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit, i láthair ag an ócáid i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i dteannta an Taoisigh. Bhí comhaltaí den Chomhairle Éire Shláintiúil agus ionadaithe ó raon leathan eagraíochtaí timpeall na tíre i láthair ann freisin.

Agus é ag tabhairt aitheantas don dea-obair atá ar bun cheana féin ar an gcreat Éire Shláintiúil a chur chun feidhme, dúirt an Taoiseach: “Is é sláinte agus folláine ár bpobail an acmhainn is tábhachtaí atá againn. Sin é an fáth a bhfuil cur chun feidhme an chreata Éire Shláintiúil ina thosaíocht de chuid an Rialtais seo fós. Tá ról ag gach duine i dtír níos sláintiúla a dhéanamh d’Éirinn, a bheadh ina tír ina ndíreodh gach duine go mór ar an tsláinte agus ar an bhfolláine agus nach mbeadh duine ar bith fágtha ar chúl.  Imreoidh an Líonra nua seo ról tábhachtach ina chinntiú go scaipfear teachtaireacht an chreata Éire Shláintiúil, go dtuigfear í agus go ndéanfar gníomh ina leith i ngach earnáil den tsochaí agus i ngach cearn den tír.”

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte, go bhfuil an creat Éire Shláintiúil ina threoirphlean le haghaidh pobal sláintiúil a choinneáil ar bun agus le haghaidh an bhéim a leagan ar an drochshláinte a chosc agus ar an dea-fholláine a chur chun cinn.

“Sa chreat Éire Shláintiúil, leagtar treoirphlean amach le haghaidh conas a d’fhéadfaimis aghaidh a thabhairt ar an iomad dúshlán sláinte poiblí atá orainn, amhail an méadú atá tagtha ar ghalair ainsealacha. Ní hé amháin go mbaineann na dúshláin sin leis na seirbhísí sláinte, ach baineann siad leis an rialtas agus leis an tír ina hiomláine freisin. Tá dea-dhul chun cinn déanta againn ar an gcreat Éire Shláintiúil a chur chun feidhme. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt go poiblí don tiomantas don chlár oibre sin atá taispeánta ag Airí eile agus ag a Roinn agus don méid atá siad ag cur leis.  Mar sin féin, ní mór do gach cuid den tsochaí páirt a ghlacadh ann le go mbeidh an tionchar is mó ag beartais sláinte agus folláine agus le go laghdófar éagothroime sláinte. Tá ról ríthábhachtach le comhlíonadh ag an gComhairle Éire Shláintiúil agus an Líonra Éire Shláintiúil ina leith sin. Cruthóidh an Líonra nua mais chriticiúil lena n-aistreofar go mór an dóigh a smaoinímid agus a ngníomhaímid ar an tsláinte agus ar an bhfolláine agus ar an iomad toisc a fhéadann dul i bhfeidhm ar cháilíocht beatha an duine.”

Dúirt Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte: “Sa bhliain seo atá caite agam mar Aire le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, bhuail mé le lear eagraíochtaí ar mian leo páirt níos mó a ghlacadh sa chlár oibre Éire Shláintiúil mar gur dúspéis leo an tsláinte agus an fholláine a chur chun cinn ina bpobal féin. Beidh an Líonra nua seo ina ardán ina mbeidh na heagraíochtaí sin in ann nascadh lena chéile, na nithe atá ar bun acu a phlé agus rannchuidiú go gníomhach leis an gcreat Éire Shláintiúil a sholáthar ar fud na tíre. Chun cabhrú leo déanamh amhlaidh, mholfainn do dhaoine agus d’eagraíochtaí leas a bhaint as na hacmhainní agus as na tacaí atá ar fáil faoin gcreat Éire Shláintiúil amhail www.quit.iewww.getirelandactive.ie agus www.askaboutalcohol.ie agus iad sin atá ar fáil ó chomhpháirtithe amhail www.safefood.eu agus www.SpunOut.ie.”

Dúirt Keith Wood, Cathaoirleach na Comhairle Éire Shláintiúil: “Ceann de na nithe a bhí taobh thiar de bhunú an Líonra Éire Shláintiúil ba ea an comhphlé a bhí againn mar thír sa bhliain 2016 nuair a d’iarramar ar dhaoine ár dtosaíocht don chéad 100 bliain eile a chinneadh. Luaigh formhór na ndaoine gur cheart dúinn aird a thabhairt ar shláinte agus ar fholláine mhuintir na hÉireann mar ábhar tosaíochta. Leis an gcreat Éire Shláintiúil, tugtar deis dúinn dul i ngleic go gníomhach leis an dúshlán sin agus cultúr a chothú ina dtugann gach duine tús áite don tsláinte agus don fholláine. Táimid ag tnúth le bheith ag obair leis an mór-Líonra chun beocht a chur sa chreat Éire Shláintiúil i ngach cuid den tír.”

Ag deireadh na hócáide, thug Keith Wood cuireadh do gach duine a bhí láthair clárú do ‘Chairt’ an Líonra Éire Shláintiúil chun a thaispeáint go dtacaíonn siad le fís, le luachanna agus le haidhmeanna an Líonra.

Ba í an Chomhairle Éire Shláintiúil a d’ainmnigh na chéad chomhaltaí den Líonra Éire Shláintiúil. Déanann na comhaltaí ionadaíocht do raon leathan eagraíochtaí, lena n-áirítear iad seo a leanas: Údaráis Áitiúla; Ranna Rialtais; comhlachtaí spóirt; eagraíochtaí san earnáil dheonach, pobail agus carthanais; eagraíochtaí tacaíochta ailse; eagraíochtaí tacaíochta don Lucht Siúil; grúpaí tathanta do dhaoine scothaosta; comhlachtaí, ceardchumainn agus comhlachtaí ionadaíocha eile do ghairmithe cúram sláinte; grúpaí gnó; institiúidí oideachais; agus cuideachtaí san earnáil phríobháideach.

Cuireadh feachtais agus tionscnaimh éagsúla a dtacaítear leo faoin gcreat Éire Shláintiúil nó atá á bhfeidhmiú i gcomhpháirt leis an gcreat i láthair le linn na hócáide freisin. Áiríodh leo sin: An tSeirbhís Náisiúnta um Scagthástáil Ailse agus feachtais eile de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (QUIT, Little Things, Dementia UnderstandTogether, ask about alcohol, Get Ireland Active, bia sláintiúil), Spórt Éireann, Clubanna Sláintiúla CLG, parkrun, Get Ireland Walking, Bratach na Scoileanna Gníomhacha, Biaslán agus Cathracha agus Contaetha Sláintiúla.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

An Creat Éire Shláintiúil
Tá Éire Shláintiúil ina tionscnamh faoi stiúir an Rialtais, rud arb é an aidhm atá leis sochaí Éireannach inar féidir le gach duine dea-shláinte fhisiciúil agus dea-mheabhairshláinte a bheith acu, áit a bhfuil folláine tábhachtach ag gach céim den tsochaí agus a dtacaítear léi. Tugadh an creat Éire Shláintiúil isteach mar gheall ar ábhair imní gur romhainn atá todhchaí mhíshláintiúil – agus costas nach mbeimid in ann freastal air – de bharr stádas sláinte reatha na ndaoine a chónaíonn in Éirinn, treochtaí stíl mhaireachtála agus éagothroime sláinte ina measc. Is é an aidhm atá leis an gcreat Éire Shláintiúil faisnéis chruinn a chur ar fáil do dhaoine agus do phobail faoin dóigh ar féidir leo feabhas a chur ar a sláinte agus ar a bhfolláine agus iad a chumhachtú agus a spreagadh tús áite a thabhairt don rogha shláintiúil i gcónaí.

Fís an Chreata Éire Shláintiúil: Éire Shláintiúil inar féidir le gach duine dea-shláinte agus dea-fholláine fhisiciúil agus mheabhrach a bheith acu chun a lánchumas a bhaint amach, a bhfuil luach ar fholláine, a dtacaítear le folláine ar fud na sochaí ar fad, agus a bhfuil folláine de fhreagracht ar gach duine.

Spriocanna an Chreata Éire Shláintiúil:

 1.        An céatadán de dhaoine a bhíonn sláintiúil ag gach céim dá saol a mhéadú
 2.        Éagothroime sláinte a laghdú
 3.        An pobal a chosaint ar bhagairtí sláinte agus folláine
 4.        Timpeallacht a chruthú ina bhféadann gach duine agus gach earnáil den tsochaí cur le tír shláintiúil a bhaint amach

Cuspóirí an Líonra Éire Shláintiúil:

 • Gluaiseacht chumhachtaithe náisiúnta a bhunú agus a fhás, ar gluaiseacht í a chaitheann leis an tsláinte agus leis an bhfolláine mar fhreagracht aonair agus chomhchoiteann
 • Tacú le spriocanna agus le fís an chreata Éire Shláintiúil agus iad a chur chun cinn
 • A chinntiú go scaipfear teachtaireacht an chreata Éire Shláintiúil, go dtuigfear í agus go ndéanfar gníomh ina leith ar fud na hÉireann

Luachanna an Líonra Éire Shláintiúil:

 • Líonra atá cuimsitheach. Geallaimid go rachaimid i gcion ar gach grúpa sa tsochaí agus go ndéanfaimid ionadaíocht dóibh go léir.
 • Líonra a chumhachtaíonn daoine. Geallaimid go bhféachaimid le daoine aonair agus le pobail a chumhachtú chun an tsláinte agus an fholláine is fearr is féidir a bhaint amach agus a choinneáil.
 • Líonra a oibríonn i gcomhar le daoine eile. Geallaimid go gcruthóimid comhpháirtíochtaí a oibreoidh chun fís agus spriocanna an chreata Éire Shláintiúil a bhaint amach agus go gcuirfimid na comhpháirtíochtaí sin chun cinn.
 • Líonra atá fianaisebhunaithe. Geallaimid go mbainfimid leas as cineálacha fianaisebhunaithe cur chuige chun cabhrú linn Éire Shláintiúil a bhaint amach agus a chothú.
 • Líonra atá trédhearcach. Geallaimid go bhfeidhmeoimid an Líonra ar bhealach cuntasach trédhearcach.

  Glac Páirt sa Líonra Éire Shláintiúil – Bróisiúr (Béarla)

  Cairt an Líonra Éire Shláintiúil (Béarla)