Preasráitis

Seolann an Taoiseach Leo Varadkar TD feachtas an chláir Éire Shláintiúil do shamhradh na bliana 2018

In éineacht le Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus le Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, rinne an Taoiseach Leo Varadkar TD feachtas an Rialtais don chlár Éire Shláintiúil do shamhradh na bliana 2018 a sheoladh i bPáirc an Fhionnuisce inniu.

Is é aidhm fheachtas an chláir Éire Shláintiúil do shamhradh na bliana 2018 daoine a spreagadh dul amach agus bheith gníomhach lena chéile an samhradh seo – bíodh siad ag siúl le grúpa, ag tabhairt cuairt lena dteaghlach ar cheann amháin den raidhse páirceanna agus suíomhanna oidhreachta atá againn nó ag ithe sailéid nó torthaí samhraidh lena gcairde.

Agus é ag cur le feachtas an chláir Éire Shláintiúil a reáchtáladh i mí Eanáir 2018 chun daoine a spreagadh athrú sláintiúil beag a dhéanamh, tarraingítear san fheachtas seo aird ar na tairbhí a bhaineann leis na hathruithe sin a dhéanamh in éineacht le cinn eile ar nós dul amach le daoine eile agus do mheanma a ardú leo. Léirítear sa taighde gur mó seans a chloífidh duine le nós sláintiúil nuair a thosaíonn siad é le duine eile, amhail ball teaghlaigh, cara nó comhghleacaí, ná nuair a thugann siad faoi ina n-aonar.

Tá na hathruithe dearfacha sin dírithe ar thrí phríomhréimse: bia níos sláintiúla a dhéanamh, bheith níos gníomhaí, agus aire a thabhairt dár bhfolláine mheabhrach. I bhfianaise na ndeiseanna a thugann an samhradh dúinn – na laethanta níos faide, an aimsir níos fearr agus na torthaí agus na glasraí sláintiúla atá i séasúr – moltar do dhaoine ‘an boscra a chur ar sos’ agus an deis a thapú dul amach, ceangal a dhéanamh le daoine eile inár bpobal agus leas a bhaint as na taitneamhachtaí nádúrtha atá againn. I gcomhar lenár gcomhpháirtithe go léir, cuireann an clár Éire Shláintiúil tacaíocht agus faisnéis ar fáil chun cabhrú le daoine roghanna sláintiúla den sórt sin a dhéanamh.

Ag labhairt dó ag seoladh fheachtas an chláir Éire Shláintiúil do shamhradh na bliana 2018, dúirt an Taoiseach, “Cuirtear teachtaireacht shimplí in iúl i bhfeachtas an Rialtais don chlár Éire Shláintiúil do shamhradh na bliana 2018, is é sin: is féidir le hathruithe beaga difríocht mhór a dhéanamh do do shláinte – ní gá duit ach na hathruithe sin a dhéanamh ar dtús. Agus má dhéanann tú na hathruithe sin le duine eile, beidh seans níos fearr ann go n-éireoidh leis an mbeirt agaibh athrú buan a dhéanamh. Táimid ag moladh do gach duine páirt a ghlacadh sa chlár in éineacht lena gcomharsana, lena gcairde agus lena dteaghlach nó dul isteach i ngrúpa atá á reáchtáil ag comhpháirtithe an chláir Éire Shláintiúil chun cabhrú leo an chéad chéim a ghlacadh i dtreo stíl mhaireachtála níos sláintiúla. Tá an samhradh bainte amach againn anois agus is é an aimsir is fearr chun dul amach níos minice, leas a bhaint as ár bpáirceanna agus ár dtaitneamhachtaí eile, dul amach ag siúl nó ag rith nó sos meabhrach a thógáil. Is féidir leis na hathruithe dearfacha inbhuanaithe sin cabhrú linn go léir Éire níos sláintiúla a fhorbairt.”

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte: “Is é atá i gceist leis an gclár Éire Shláintiúil tacaíocht a thabhairt do dhaoine a sláinte agus a bhfolláine féin a fheabhsú. Tugann an samhradh deis nua do gach duine na chéad chéimeanna a ghlacadh i dtreo athrú sláintiúil a dhéanamh.  Is fúinne go léir atá sé Éire níos sláintiúla a chruthú agus is gá do gach Roinn Rialtais agus do gach earnáil a gcuid féin a dhéanamh chun an fhís sin a bhaint amach. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár gcomhpháirtithe go léir as a n-obair chrua agus a dtacaíocht ar fad.  Má dhéanann gach duine athrú beag amháin an samhradh seo, is amhlaidh go ndéanfaimid athrú ollmhór ar shláinte an phobail ar fad ag an am céanna.”

Dúirt Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte: “Is é an misean atá againn teachtaireacht an chláir Éire Shláintiúil a scaipeadh i measc teaghlach agus pobal ar fud na tíre ionas gur féidir linn cúnamh agus tacaíocht níos fearr a thabhairt do dhaoine agus do theaghlaigh athruithe a dhéanamh. Is athruithe iad sin ba mhaith le gach duine a dhéanamh ach a bhíonn deacair le déanamh mar gheall ar chúraimí an ghnáthshaoil. Tá roinnt comhpháirtithe ag obair leis an gclár seo chun an méid sin a dhéanamh ionas gur féidir linne, lena chéile, teachtaireachtaí comhsheasmhacha soiléire a chur in iúl agus acmhainní a sholáthar ar bhealach a rachaidh i bhfeidhm ar shláinte teaghlach agus pobal ar feadh na coda eile dá saol”.

Mórchlár atá faoi stiúir ag an Rialtas is ea an clár Éire Shláintiúil. Is é an aidhm atá leis spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do gach duine in Éirinn chun an chorpacmhainn agus an fholláine mheabhrach is fearr is féidir a bheith acu.

Is é aidhm an fheachtais seo cur leis an obair atá déanta ag an gclár Éire Shláintiúil le trí bliana anuas agus leis an obair atá déanta le linn na chéad chéime den Fheachtas Cumarsáide don bhliain 2018 a seoladh i mí Eanáir. Is é atá i gceist leis an gcreat Éire Shláintiúil a chur chun feidhme ná tabhairt faoi obair shuntasach ar bhonn comhoibríoch trasrialtais chun beartais a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar mhaithe le dul i ngleic leis na mórdhúshláin sláinte poiblí atá romhainn – murtall, caitheamh tobac agus neamhghníomhaíocht fhisiciúil ina measc – agus chun a chinntiú go gcuirtear réimsí gaolmhara beartais amhail an t-oideachas, an phleanáil, an t-iompar, an fhorbairt tuaithe agus an fhorbairt pobail ar chomhréim lena chéile ar mhaithe le dea-shláinte agus dea-fholláine a éascú agus tús áite a thabhairt dóibh.

Tabhair cuairt ar gov.ie/healthyireland agus lean #healthyireland agus #feelgoodtogether chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na hathruithe is féidir leat a dhéanamh agus chun teacht ar acmhainní agus leideanna agus ar fhaisnéis faoi na bealaí inar féidir leat páirt a ghlacadh san fheachtas.

CRÍOCH