Preasráitis

Seolann an tAire Varadkar 2 Cheann de Threoirlínte Náisiúnta um Éifeachtúlacht Chliniciúil le haghaidh Cúram Ailse

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis dhá cheann nua de Threoirlínte Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil chun cabhrú le cleachtóirí liachta ailse chíche agus ailse phróstataigh a dhiagnóisiú, a mhonatóiriú agus a chóireáil.

Is é an Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse (CNRA) a dhréachtaigh na treoirlínte nua agus is é an Coiste Náisiúnta um Éifeachtúlacht Chliniciúil sa Roinn a dhearbhaigh iad ó thaobh cáilíochta de.

Thug an tAire Varadkar formhuiniú Aireachta an tseachtain seo do na treoirlínte ardchaighdeáin seo a chur chun feidhme ar fud na seirbhíse sláinte. Is iad na chéad treoirlínte maidir le hailse ó CNÉC agus cabhróidh siad le feabhas a chur ar cháilíocht, ar shábháilteacht agus ar chost-éifeachtúlacht an chúraim ailse ar fud na hÉireann.

“Tá méadú suntasach tagtha ar rátaí marthanais ailse le cúpla bliain anuas. I gcás fhormhór na ndaoine a dtagann ailse orthu, tagann siad slán aisti anois. Mar sin féin, is é an cuspóir atá againn a bheith i measc na dtíortha forbartha is fearr ó thaobh marthanais de. Tá ról ríthábhachtach imeartha ag an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse maidir le feabhas a chur ar chúram ailse in Éirinn. Ina ainneoin sin, tá ailse fós ar an dara príomhchúis bháis in Éirinn agus is mórdhúshlán go fóill í. Chuir mé Grúpa Stiúrtha um Straitéis Ailse ar bun le déanaí chun comhairle a chur ar an Roinn maidir leis an gcéad Straitéis Náisiúnta Ailse eile a fhorbairt, rud a bheidh i bhfeidhm ó 2016. Tuilleadh fianaise ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ar sheirbhísí ailse is ea na treoirlínte ailse chíche agus phróstataigh atá á sheoladh anseo,” dúirt an tAire Varadkar.

Is é is aidhm do na treoirlínte feabhas eile a chur ar cháilíocht an chúraim chliniciúil agus éagsúlachtaí sa chleachtas a chosc. Tá siad bunaithe ar an bhfianaise taighde is fearr agus ar shaineolas cliniciúil. Thug an Dr Jerome Coffey, Stiúrthóir Eatramhach CNRA, aitheantas don tiomantas agus don saineolas a thaispeáin na foirne ailse ildisciplíneacha agus na treoirlínte á bhforbairt.

Bunaíodh an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC) mar chuid bhunriachtanach den Tionscnamh Tús Áite do Shábháilteacht Othar. Cuireann sé ceannaireacht ar fáil maidir le héifeachtacht chliniciúil náisiúnta trí Threoirlínte Cliniciúla Náisiúnta a chur in ord tosaíochta agus a dhearbhú ó thaobh cáilíochta de agus trí iniúchadh a dhéanamh orthu. Tá ocht gcinn de Threoirlínte Cliniciúla Náisiúnta ó CNÉC foilsithe anois agus tá siad ar fáil lena n-úsáid sa tseirbhís sláinte.

Thug an tAire Varadkar aitheantas don obair a rinne CNÉC maidir le sábháilteacht othar agus cáilíocht agus maidir le clár oibre na hÉireann um éifeachtacht chliniciúil, atá faoi chathaoirleacht an Ollaimh Hilary Humphreys, a chur ar aghaidh. Chomh maith leis sin, thréaslaigh sé leis an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse an rannchuidiú tábhachtach sin maidir le cúram ailse fianaisebhunaithe.

Tosaíocht de chuid na Roinne Sláinte do 2015 is ea an tsraith Treoirlínte Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil a leathnú agus a chur chun feidhme.

Tuilleadh faisnéise

Téarmaí Tagartha CNÉC 2015:

  • Critéir le haghaidh bheartú tosaíochta na dtreoirlínte cliniciúla agus le haghaidh iniúchadh cliniciúil don tseirbhís sláinte a chur i bhfeidhm
  • Critéir le haghaidh dhearbhú cáilíochta na dtreoirlínte cliniciúla agus le haghaidh iniúchadh cliniciúil don tseirbhís sláinte a chur i bhfeidhm
  • Teimpléad a scaipeadh maidir le conas treoirlíne chliniciúil agus iniúchadh cliniciúil a struchtúrú, conas a nascfaidh iniúchadh leis an treoirlíne agus conas a leanfaidh é agus cén mhodheolaíocht lena leanfar é
  • Treoirlínte sláinte cliniciúla agus iniúchadh cliniciúil náisiúnta, a ndearnadh dearbhú cáilíochta orthu i gcoinne na gcritéar, a mholadh le formheas an Aire laistigh de sheirbhís sláinte na hÉireann
  • Cabhrú le gníomhaireachtaí eile treoirlínte cliniciúla formhuinithe agus torthaí iniúchta chliniciúil don fhoireann líne tosaigh agus don phobal a scaipeadh i bhformáid chuí
  • Tuairisciú go tréimhsiúil faoi chur chun feidhme na dtreoirlínte cliniciúla formhuinithe.

Is féidir faisnéis faoi CNÉC, faoi cháipéisí ó CNÉC agus faoi Threoirlínte Cliniciúla Náisiúnta atá formhuinithe a fháil ag: http://health.gov.ie/patient-safety/ncec/

An Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse

Sa bhliain 2006, moladh sa dara straitéis náisiúnta ailse, Straitéis do Rialú Ailse in Éirinn, go gcuirfí clár cuimsitheach um beartas rialaithe ailse chun feidhme. Is cur chuige leathan don phobal iomlán é seo, rud a dhéileálann le gach gné ailse ar bhealach pleanáilte. Leagtar béim sa Straitéis ar an ngá atá le riachtanas a thomhas agus ar a chinntiú go mbíonn cúram ailse ar ardchaighdeán ar fáil i gcónaí do gach othar ailse. Is é an aidhm atá léi cáilíocht an chúraim ailse a mhonatóiriú agus a fheabhsú go leanúnach.

Cuireadh CNRA ar bun sa bhliain 2007 chun a chinntiú go ndéanfaí na gnéithe uile den bheartas ailse sin a sholáthar a mhéid ab fhéidir. Leanann CNRA ar aghaidh le seirbhísí ailse a atheagrú ar mhaithe le torthaí níos fearr a bhaint amach d’othair.

An Straitéis Náisiúnta Ailse

Táthar tar éis Grúpa Stiúrtha um Straitéis Náisiúnta Ailse a bhunú chun comhairle a chur ar an Roinn Sláinte maidir le Straitéis Náisiúnta Ailse nua a fhorbairt do 2016-2025. Tá an Grúpa faoi chathaoirleacht an Ollaimh John Kennedy, Oinceolaí Comhairleach Míochaine, Ospidéal San Séamas, agus tugann sé raon saineolaithe ar rialú ailse le chéile. Tabharfaidh an Grúpa tuairisc níos déanaí i mbliana. Táthar tar éis Fóram Othar Ailse a chur ar bun freisin ar mhaithe le hionchur othar a éascú sa Straitéis Náisiúnta Ailse a fhorbairt.

Áirítear iad seo a leanas le roinnt de na saincheisteanna a dtabharfar aird orthu sa Straitéis nua:

  • an ráta méadaithe i líon na gcásanna ailse a laghdú trí bhearta coisc, lena n-áirítear tionscnaimh a chuireann Éire Shláintiúil chun cinn ar mhaithe le daoine a choinneáil níos sláintiúla ar feadh téarma níos faide
  • a chinntiú go mbíonn seirbhísí cóireála ailse ar aon chéim leis na seirbhísí idirnáisiúnta is fearr;
  • feabhas a chur ar cháilíocht na beatha i measc daoine atá ag téarnamh ó ailse.


CRÍOCH