Preasráitis

Seolann an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte an tuarascáil maidir le ríomhsheirbhísí meabhairshláinte ó Athchóiriú Meabhairshláinte

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, an tuarascáil eMental Health: State of the Art (Ríomhsheirbhísí Meabhairshláinte: Seirbhísí den Chéad Scoth) a sheoladh inniu. Ag fáiltiú dó roimh an tuarascáil, dúirt sé, ‘Mar Aire le freagracht as meabhairshláinte, tugann imeachtaí cosúil leis an gceann seo deis dom léargas a fháil ar na bealaí nuálacha nua inar féidir an teicneolaíocht a úsáid chun tairbhe do dhaoine a bhfuil galar meabhrach orthu.’

Chuir an tAire Daly in iúl go láidir freisin go bhfuil an Mheabhairshláinte ina réimse ardtosaíochta don rialtas seo, agus é ag rá, ‘Mairimid i ndomhan a bhíonn ag athrú go tapa agus i ré na faisnéise, áit a n-imríonn an teicneolaíocht ról tábhachtach inár saol laethúil. Faoi mar a léirítear i dtuarascálacha cosúil leis an gceann seo, cumasaítear leis an teicneolaíocht sin dúinn seirbhísí meabhairshláinte nuálacha nua a sholáthar ar bhealach éifeachtach.’

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Eagraíocht neamhrialtasach náisiúnta a fhaigheann cistiú ón stát is ea Athchóiriú Meabhairshláinte. Is í Shari McDaid Stiúrthóir na heagraíochta. Bhí an Dr McDaid ina comhalta den Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige agus d’fhreastail sí ar sheoladh na tuarascála ón Tascfhórsa i gColáiste Ríoga na Máinleá i mí na Nollag anuraidh. Déanann Athchóiriú Meabhairshláinte ionadaíocht do thart ar 60 balleagraíocht agus oibríonn sé chun seirbhísí meabhairshláinte níos fearr a chothú agus cuimsiú sóisialta daoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu a chur chun cinn in Éirinn. Tá an t-imeacht seo á eagrú ag Athchóiriú Meabhairshláinte mar chuid den tionscadal eMEN.

Tá an tionscadal ar siúl i sé thír den Aontas Eorpach. Is é Clár Interreg Iarthuaisceart na hEorpa a chistíonn é. Is é aidhm an tionscadail eMEN borradh suntasach a chur faoin earnáil ríomhsheirbhísí meabhairshláinte ar fud na hEorpa trí tháirgí agus eagraíochtaí a chur chun cinn agus trí bheartais a cheapadh chun freastal ar an riachtanas méadaitheach atá ag úsáideoirí seirbhíse agus ag soláthraithe seirbhíse le teicneolaíocht lena dtacaítear le cúram meabhairshláinte. Is é Athchóiriú Meabhairshláinte an t-aon chomhpháirtí Éireannach amháin de chuid an tionscadail.

Tá an t-imeacht seo á eagrú ag Athchóiriú Meabhairshláinte mar chomhpháirtí de chuid an tionscadail eMEN atá á chistiú ag Interreg. Tá sé mar aidhm leis an tionscadal eMEN rannchuidiú le ríomhsheirbhísí meabhairshláinte a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ar bhealaí a fhreastalaíonn ar riachtanais úsáideoirí agus a thacaíonn le soláthar seirbhíse.  I measc na rannpháirtithe sa tionscadal beidh soláthraithe seirbhíse meabhairshláinte, eagraíochtaí earnála deonaí, forbróirí teicneolaíochta, grúpaí úsáideoirí, agus acadóirí/taighdeoirí.