Preasráitis

Seolann an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte an tionscadal dar teideal ‘An tSláinte a Chur Chun Cinn i gContae Uíbh Fhailí’

Rinne Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, seoladh inniu ar an tionscadal dar teideal ‘An tSláinte a Chur Chun Cinn i gContae Uíbh Fhailí’ in Ionad Pobail Chill Chormaic, Uíbh Fhailí.

Ag déanamh comhghairdeas di le gach duine a bhí agus atá páirteach sa tionscadal, dúirt an tAire Corcoran Kennedy: “Príomhthéama de chuid Éire Shláintiúil is ea díriú ar bhealaí éifeachtacha ar an gcumhacht a thabhairt do dhaoine agus do phobail chun freagracht a ghlacadh as a sláinte féin a fheabhsú.  Is mór a chuireann tionscnaimh amhail ‘An tSláinte a Chur Chun Cinn i gContae Uíbh Fhailí’ le cumhacht a thabhairt do dhaoine agus le pobail láidre a fhorbairt ar mhaithe leis an tsláinte agus leis an bhfolláine.”

Bhí Uíbh Fhailí ar cheann de na chéad chontaetha in Éirinn a chuaigh isteach sa Líonra Náisiúnta um Chathracha agus Contaetha Sláintiúla. Bronnadh deimhniú creidiúnaithe don Líonra ar an gcontae le linn sheoladh an Líonra i mí na Samhna 2016.  I measc na gcomhlachtaí a ndéantar ionadaíocht dóibh i nGrúpa Uíbh Fhailí um Pobail Shláintiúla a Fhorbairt tá:

·          Cuideachta Forbartha Áitiúla Uíbh Fhailí
·          Comhairle Contae Uíbh Fhailí
·          Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí
·          Coiste Cúram Leanaí Contae Uíbh Fhailí
·          FSS, Sláinte a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú
·          Comhpháirtíocht Spóirt Uíbh Fhailí

Tá an Grúpa tiomanta dá chuid oibre a dhéanamh ar bhealach comhordaithe, pleanáilte agus leanúnach chun áit níos sábháilte le cónaí ann a dhéanamh d’Uíbh Fhailí.

Dúirt Brendan O’Loughlin, Príomhfheidhmeannach Chuideachta Forbartha Uíbh Fháilí, a thacaíonn le Grúpa Uíbh Fhailí um Pobail Shláintiúla a Fhorbairt: “Tá sé tábhachtach go nglacaimid cur chuige ilghníomhaireachta chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna sláinte agus chun dea-shláinte a chur chun cinn ós rud é gur rí-éagsúil agus ríchasta atá an tionchar ar an tsláinte a imríonn nithe amhail fostaíocht, oideachas, an comhshaol, iompar agus tithíocht”.

Mhol an tAire Corcoran Kennedy an obair atá á déanamh ag Grúpa Uíbh Fhailí um Pobail Shláintiúla a Fhorbairt. Dúirt sí: “Seo í an sprioc atá ag Éire Shláintiúil, is í sin, cumhacht agus tacaíocht a thabhairt do phobail agus do dhaoine aonair roghanna stíl mhaireachtála níos sláintiúla a dhéanamh. Tá ról tábhachtach le himirt chuige sin ag tionscnaimh áitiúla amhail ‘An tSláinte a Chur Chun Cinn i gContae Uíbh Fhailí.”

Príomhchuspóir de chuid chlár oibre Éire Shláintiúil is ea spreagadh a thabhairt do níos mó contaetha páirt a ghlacadh sa Líonra Náisiúnta um Chathracha agus Contaetha Sláintiúla na hÉireann.  Dúirt an tAire Corcoran Kennedy mar fhocal scoir: “Mar gheall ar an taithí a ghnóthaigh mé mar chomhalta tofa den chomhairle anseo i gContae Uíbh Fhailí, is maith is eol dom go bhfuil cumas ar leith ag Údaráis Áitiúla agus ag eagraíochtaí áitiúla chun an bhearna a laghdú idir an beartas náisiúnta agus an cur chun feidhme áitiúil.  Aithním go bhfuil acmhainneacht ollmhór acu ó thaobh Éire níos sláintiúla a fhorbairt de agus táim muiníneach go n-éireoidh linn ach oibriú le chéile”.

CRÍOCH