Preasráitis

Seolann an tAire Sláinte Samhail Chúraim Bhreisithe lena ngabhann tairbhí d’othair agus do bhaill foirne

  • Tháinig méadú ar rannpháirtíocht agus sásamh teaghlaigh
  • Cuireadh oiliúint ar gach ball foirne
  • Baineadh coigilt €400k ar bhaill foirne gníomhaireachta amach

Sheol Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Tuarascáil Deiridh maidir leis an tSamhail Chúraim Bhreisithe inniu (Dé Luain). Is é an aidhm atá leis an tSamhail athrú a dhéanamh ar an dóigh a soláthraímid cúram breisithe, feabhas a chur ar thorthaí othar, an caiteachas ar bhaill foirne gníomhaireachta a laghdú agus an sásamh a bhaineann baill foirne san earnáil cúram sláinte as a bpost a mhéadú.

Leagtar amach sa Tuarascáil samhail chúraim nua d’othair in ospidéil ghéarmhíochaine a dteastaíonn cúram tiomnaithe duine le duine nó ‘cúram breisithe’ uathu.  Is í foireann shainoilte Cúntóirí Cúram Sláinte a sholáthróidh an cúram breisithe, le tacaíocht ó na haltraí ar an mbarda agus ó altraí sinsearacha ar fud an ospidéil.

Soláthrófar cúram atá dírithe ar an duine i gcomhar le teaghlach an othair, áit a n-úsáidfear tionscnaimh shonracha amhail teiripe seachráin airde, ceol agus acmhainní cliniciúla eile chun slánú agus téarnamh a chur chun cinn. Ar mhaithe le comhsheasmhacht agus cur chuige atá dírithe ar an duine a chinntiú, doiciméadaítear an cúram trí úsáid a bhaint as pleananna cúraim a fhorbraítear go sonrach don othar aonair.

Tugtar cúram breisithe d’othair atá trína chéile, a bhfuil athrú tagtha ar a gcognaíocht nó ar a n-iompraíocht nó a bhfuil tinneas meabhairshláinte neamhghéar orthu. I bhformhór na gcásanna, is chun titimí, mearbhall agus suaitheadh a chosc a theastaíonn cúram breisithe ó othair.

Ag seoladh na tuarascála dó, dúirt an tAire Harris, “Tá foilsiú na Tuarascála seo ina chéim eile i dtreo a chinntiú go dtugtar tús áite do shábháilteacht othar nuair a bhítear ag freastal ar riachtanais chúraim chasta ár n-othar is soghonta. Fianaise ar an tiomantas atá ag an Rialtas seo do chúram othar atá sábháilte a sholáthar is ea an obair a bhíonn á déanamh faoin gCreat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna atá faoi stiúir ag an Dr Siobhán O’Halloran, Príomhoifigeach Altranais”.

Cuireadh an tSamhail Chúraim Bhreisithe le chéile trí úsáid a bhaint as an bhfianaise agus an fhoghlaim a d’eascair as cur chun feidhme an Chreata um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta agus Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta. Is dúshlánach an rud é an leibhéal cúraim sin a sholáthar inár n-ospidéil. Léiríodh sa triail, áfach, go bhfuil an tsamhail ina cur chuige éifeachtach inbhuanaithe i leith cúram breisithe a sholáthar.

Bunaithe ar na luath-thorthaí ón treoirthionscadal, baineadh tairbhí dearfacha amach d’othair, do bhaill foirne agus don eagraíocht cheana féin. Léirítear sa tuarascáil gur mhéadaigh an rannpháirtíocht teaghlaigh i gcúram othar ó 40% go 100% freisin.

Bhí méadú ann ar shásamh othar agus teaghlaigh araon dá bharr sin. Roimh an gclár oiliúna, níor bhraith 31% de bhaill foirne go raibh sách scileanna acu i gcúram breisithe a sholáthar. Mhéadaigh an figiúr sin go 100% tar éis dóibh oiliúint shaincheaptha a fháil. Cé gur tháinig méadú 23% ar an éileamh ar chúram breisithe le linn thréimhse an treoirthionscadail, is é ceann de na torthaí is suntasaí ón tuarascáil gur tháinig laghdú 40% ar an líon uaireanta gníomhaireachta a úsáideadh le linn na tréimhse. Murar cuireadh an tsamhail nua chun feidhme, meastar go gcaithfí €400,000 sa bhreis le linn na tréimhse chun freastal ar an méadú ar éileamh.

D’éascaigh tomhas, meastóireacht agus scaipeadh leanúnach na bhfionnachtana rannpháirtíocht foirne agus moltaí le haghaidh tuilleadh forbartha.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Harris, “Tháinig feabhas ar an dóigh a soláthraítear Cúram Breisithe mar thoradh ar an treoirthionscadal seo, agus mholfainn go láidir d’eagraíochtaí eile an tsamhail chúraim seo a ghlacadh freisin. Chomh maith leis sin, fáiltím roimh an gcomhar leanúnach atá ar bun idir Oifig an Phríomhoifigigh Altranais sa Roinn Sláinte i mBaile Átha Cliath agus Oifig an Phríomhoifigigh Altranais i dTuaisceart Éireann chun comhphrionsabail agus comh-moltaí a bhunú le haghaidh cúram breisithe a sholáthar mar chuid de chur chuige uile-oileáin.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Oifig an Phríomhoifigigh Altranais
Sa bhliain 2013, cheap an Roinn Sláinte an Dr Siobhán O’Halloran mar Phríomhoifigeach Altranais ag leibhéal an Ard-Rúnaí Chúnta. Tá sí ar an gcéad Phríomhoifigeach Altranais dá cuid. Cinnteoidh an ceapachán go ndéanfar ionadaíocht do ról an altranais agus an chnáimhseachais ag an leibhéal is airde ó thaobh ceapadh beartais don tseirbhís sláinte de. Tugann triúr Leas-Phríomhoifigeach Altranais a bhfuil saineolas acu ar an altranas agus ar an gcnáimhseachas tacaíocht don obair a dhéanann Oifig an Phríomhoifigigh Altranais. Is é cuspóir na bpost sin ná rannchuidiú na ngairmeacha altranais agus cnáimhseachais a uasmhéadú trí chultúr sábháilteachta othar a bhrú chun cinn ach córais láidre chuntasachta agus freagrachta a fhorbairt.

An Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna
I mí Aibreáin 2018, sheol Simon Harris, an tAire Sláinte, Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta agus Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta in Ospidéil Aosach in Éirinn. Leagtar amach sa chreat sin, den chéad uair riamh in Éirinn, an mhodheolaíocht a úsáidfear chun an líon cuí altraí agus cúntóirí cúram sláinte a theastaíonn le haghaidh barda leighis/máinliachta a chinneadh bunaithe ar an líon othar agus ar a riachtanais ar leith. Forbraíodh an creat ar bhonn taighde idirnáisiúnta agus comhairliúcháin le príomh-gheallsealbhóirí. Triaileadh é i dtrí shuíomh ospidéil, ba iad sin, Ospidéal Beaumont, Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha, agus Ospidéal Naomh Colmcille, Baile Uí Lachnáin.

Cúlra

I mí Aibreáin 2014, cheadaigh an tAire Sláinte bunú an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna. Ba é príomhchuspóir an Tascfhórsa creat a fhorbairt chun tacú le soláthar foirne sábháilte altranais agus raonta meascán scileanna (trína dtagraíonn soláthar foirne altranais don fhoireann altranais, lena n-áirítear róil mar altraí agus mar chúntóirí cúram sláinte) a chinneadh i raon mórspeisialtachtaí. Díríodh i gCéim I ar shuíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram leighis agus máinliachta in ospidéil aosach in Éirinn.

Tá an Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna bunaithe ar cheithre thoimhde, atá mar seo a leanas:

1)        Eilimintí Othar
2)        Soláthar Foirne Altranais
3)        Torthaí Eagraíochtúla

Ba bhunaithe ar fhianaise a bhí an cur chuige a glacadh chun an creat seo a fhorbairt agus chun an acmhainn atá aige dea-thorthaí a sholáthar sa chleachtas a thástáil.

Cúram Breisithe

Baineann Cúram Breisithe leis an ngá atá ann le cúram breise nó neamhghnách, a théann níos faide ná an cúram a soláthraítear dó laistigh de mheánleibhéil foirne laethúla. Tugtar cúram breisithe d’othair atá trína chéile, a bhfuil athrú tagtha ar a gcognaíocht nó ar a n-iompraíocht nó a bhfuil tinneas meabhrach neamhghéar orthu. Áirítear leis an tSamhail Chúraim Bhreisithe leibhéil éagsúla chúraim a dteastaíonn ó othair chun tacú lena dtéarnamh nó lena slánú. Is é a bhíonn i gceist le Cúram Breisithe ná ball foirne sonrach a leithdháileadh ar othar nó ar ghrúpa othar. Beidh an ball sin freagrach as súil a choinneáil ar láthair agus riachtanais chúraim an othair/na n-othar trí bhreathnóireacht leanúnach a dhéanamh (Dewing, 2013). Beidh an bhreathnóireacht sin sa raon idir cúram duine le duine agus breathnóireacht ghinearálta nó breathnóireacht cohóirt. Úsáidtear teidil éagsúla ar bhealach idirmhalartach chun cur síos a dhéanamh ar Chúram Breisithe, lena n-áirítear: cúram seasmhach; altranas; cúram duine le duine; agus faireachán díreach ar othair (Kerr et al., 2013; Wilkes et al., 2010).

Tríd is tríd, teastaíonn Cúram Breisithe ó othair ar chúiseanna comhchosúla ar fud an chórais. Bíonn mearbhall/suaitheadh ar na cúiseanna is coitianta. Uaireanta, streachlaíonn baill foirne altranais le hiompraíocht ghuagach a bhainistiú nuair a bhíonn easpa sainacmhainní agus easpa ama ar fáil chun maoirseacht a dhéanamh ar othair a thaispeánann cineálacha iompraíochta a mheastar a bheith dúshlánach (McDonald et al., 2012).