Preasráitis

Seolann an tAire Sláinte comhairliúchán poiblí maidir le rochtain ar fhrithghiniúint

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, comhairliúchán poiblí a sheoladh inniu (Dé Máirt) maidir le rochtain a mhéadú ar fhrithghiniúint.

Ag teacht sna sála ar mholadh ón gComhchoiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, chuir an tAire Harris Grúpa Oibre ar bun níos luaithe i mbliana chun breithniú a dhéanamh ar na saincheisteanna beartais, rialála agus reachtacha a bhaineann le rochtain mhéadaithe a thabhairt ar fhrithghiniúint.

Cuirfidh torthaí an chomhairliúcháin phoiblí a seoladh inniu bonn eolais faoin tuarascáil deiridh a leagfar faoi bhráid an Aire. Beidh an comhairliúchán ar oscailt go meán oíche, Dé Luain an 5 Lúnasa, agus is féidir páirt a ghlacadh ann trí shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris: “Ceann de na príomhthosaíochtaí atá agam mar Aire Sláinte is ea deireadh a chur leis na bacainní ar fhrithghiniúint.

“Chuireamar tús leis an obair sin cheana féin trí rochtain saor in aisce a leathnú ar choiscíní i mbliana. Mar thoradh air sin, tá rochtain níos fearr ag na grúpaí atá sa bhaol is mó agus ag daoine laistigh den earnáil óige, lena n-áirítear saoráidí tríú leibhéal, ar choiscíní anois.

“Tá an Grúpa Oibre ar bun sa Roinn Sláinte ó mhí Aibreáin agus rinne sé méid mór oibre ullmhúcháin cheana féin.

“Tá sé tábhachtach, áfach, go gcloisfimis ón bpobal agus ó gheallsealbhóirí agus go dtabharfaimis deis dóibh a dtuairimí a chur in iúl ar an tsaincheist seo. Mholfainn do gach duine a bhfuil spéis acu san ábhar páirt a ghlacadh i gcomhairliúchán na Roinne sula dtiocfaidh sé chun deiridh. Is é an aidhm atá againn go mbeidh an tuarascáil ón nGrúpa Oibre críochnaithe faoi mhí Mheán Fómhair.”

Cuirfidh an Grúpa Oibre na freagraí uile a gheofar san áireamh le linn dó scrúdú a dhéanamh ar na saincheisteanna a bhaineann le rochtain a mhéadú ar fhrithghiniúint agus cumasóidh na freagraí sin don Ghrúpa moltaí cuí a dhéanamh don Aire maidir leis na roghanna beartais atá ann.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Cuireadh an Grúpa Oibre ar bun i mí Aibreáin 2019 agus cuimsíonn sé oifigigh ó réimsí beartais ábhartha laistigh den Roinn Sláinte.

Déanfaidh an Grúpa breithniú ar an raon saincheisteanna beartais, rialála agus reachtacha a bhaineann le rochtain a fheabhsú ar fhrithghiniúint, agus oibríonn sé de réir na dTéarmaí Tagartha seo a leanas:
·        Mear-athbhreithniú a dhéanamh ar an litríocht náisiúnta agus idirnáisiúnta ar fhrithghiniúint agus ar shaincheisteanna gaolmhara;
·        Scrúdú sonrach a dhéanamh ar a mhéid atá costas ina bhacainn ar mhodhanna iontaofa frithghiniúna a rochtain in Éirinn agus breithniú a dhéanamh ar cé acu is ann nó nach ann d’aon tosca eile a théann i bhfeidhm ar rochtain ar fhrithghiniúint;
·        Scrúdú a dhéanamh ar shásraí trína bhféadfaí aghaidh a thabhairt ar aon saincheisteanna rochtana a shainaithneofar, lena n-áireofar saincheisteanna airgeadais, reachtacha, rialála agus conarthacha, agus ar aon nithe ábhartha eile;
·        Dul i gcomhairle le geallsealbhóirí ábhartha; agus
·        Moltaí a dhéanamh don Aire maidir leis na roghanna beartais is fearr atá ann agus maidir leis na chéad chéimeanna eile.

Táthar ag súil go dtabharfaidh an Grúpa Oibre tuairisc don Aire faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair 2019.