Preasráitis

Seolann an tAire McEntee Ceangal ar son na Beatha – Straitéis don Mheán-Iarthar

Rinne an tAire McEntee Ceangal ar son na Beatha – Straitéis don Mheán-Iarthar a sheoladh ag Amharclann na Mílaoise, Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh, inniu. Tá an plean gníomhaíochta forfheidhmithe áitiúil sin bunaithe ar an bhfís chéanna agus ar na spriocanna, na cuspóirí agus na torthaí intomhaiste céanna mar atá leagtha amach sa straitéis náisiúnta dar teideal Ceangal ar son na Beatha, Straitéis Náisiúnta na hÉireann um Fhéinmharú a Laghdú 2015 – 2020. Leagtar fís amach sa cháipéis Ceangal ar son na Beatha, is é sin, tír ina gcailltear níos lú saolta de bharr féinmharú inti agus ina gcumasaítear pobail agus daoine aonair a meabhairshláinte agus a bhfolláine a fheabhsú.

Chuir FSS an Mheán-Iarthair tús leis an bpróiseas chun Ceangal ar son na Beatha – Straitéis don Mheán-Iarthar a ullmhú i mí na Nollag 2015, agus í ag freagairt don leagan náisiúnta den straitéis. Cuireadh Grúpa Stiúrtha um Fhéinmharú a Chosc ar bun ansin, rud a bhí faoi chathaoirleacht FSS agus a chuimsigh ionadaithe ó níos mó daichead ceann de sheirbhísí, d’earnálacha agus de phobail ar fud cheantar an Mheán-Iarthair. Cuireadh Meitheal Rannpháirtíochta ar bun mar chuid den obair sin freisin. Rinne an mheitheal sin athbhreithniú ar na seacht sprioc faoin gcáipéis Ceangal ar son na Beatha; chomhaontaigh sí modheolaíochtaí comhairliúcháin; agus shainaithin sí sampla comhairliúcháin agus meicníocht cur i bhfeidhm lenar áiríodh suirbhé ar an bpobal, suirbhé ar sholáthraithe seirbhíse, cártaí poist agus fócasghrúpaí.

Cuireadh comhairliúchán poiblí dar teideal ‘Ceangal ar son na Beatha: Cuir do chuid tuairimí in iúl dúinn’ ar siúl le linn mhí na Bealtaine 2016 ansin:
–  chomhlánaigh 1500 duine sa Mheán-Iarthar an suirbhé ar an bpobal

–  chomhlánaigh 23 eagraíocht an suirbhé ar eagraíochtaí

–  reáchtáladh 59 bhfócasghrúpa in éineacht leis na grúpaí tosaíochta a sainaithníodh sa straitéis náisiúnta, agus 394 dhuine san iomlán páirteach iontu

– rinne an pobal 103 chárta poist a chomhlánú agus a sheoladh ar ais.
Cuireadh Meitheal Faisnéise agus Taighde ar bun freisin ón nGrúpa Stiúrtha. Chuir an mheitheal sin próifíl faisnéise déimeagrafaí agus féinmharaithe don Mheán-Iarthar le chéile. Chun déanamh amhlaidh, bhain sí leas as ceithre Phróifíl gheografacha um Fhéinmharú a Chosc ar ullmhaigh an Rannóg Sláinte Poiblí in FSS iad, as sonraí ón bPríomh-Oifig Staidrimh agus as cruinniú le cróinéir áitiúil. Rinne an Mheitheal Faisnéise agus Taighde breithniú ar ‘Féinmharú a Chosc – Athbhreithniú ar Fhianaise’. Chomh maith leis sin, rinne sí athbhreithniú litríochta ar athbhreithnithe sistéamacha foilsithe ar idirghabhálacha arbh é ab aidhm dóibh féinmharú agus féindochar a chosc.

Ag labhairt di ag an imeacht, leag an tAire McEntee béim ar a thábhachtaí atá sé go mbaineann naisc áitiúla le chéile le leas leathan an phobail. Dúirt sí:

“Is é atá sa doiciméad seo ná eiseamláir iontach de na buntáistí is féidir linn a bhaint nuair a thugtar ról do na daoine a mbeidh tionchar ag plean ar leith orthu sa phlean sin a chur le chéile. Chun an plean gníomhaíochta forfheidhmithe áitiúil sin a chur le chéile, baineadh leas as ionchur ó ghrúpa leathan daoine agus ionadaithe ó na heagraíochtaí reachtúla agus neamhreachtúla, pobail agus deonacha atá ag obair sa réimse um fhéinmharú a chosc sa Mheán-Iarthar. Baineadh leas as aighneachtaí ón bpobal i gcoitinne freisin. Tá áthas orm a rá gurb é an toradh atá ar obair iontach gach duine a ghlac páirt ann ná plean soiléir saincheaptha don Mheán-Iarthar arb é is aidhm dó féinmharú a laghdú.”