Preasráitis

Seolann an tAire McEntee Ceangal ar son na Beatha: Straitéis do Chiarraí

Rinne Helen McEntee, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, an plean Ceangal ar son na Beatha: Straitéis do Chiarraí a sheoladh inniu, rud ar plean chun féinmharú agus féindochar a chosc sa cheantar é. Is é sin an plean gníomhaíochta forfheidhmithe áitiúil don straitéis Ceangal ar son na Beatha – Straitéis Náisiúnta na hÉireann um Fhéinmharú a Laghdú.

Ag labhairt di ag an seoladh, dúirt an tAire McEntee, “Tá an plean gníomhaíochta seo do Chiarraí bunaithe ar an bhfís chéanna agus ar na spriocanna, na cuspóirí agus na torthaí intomhaiste céanna mar atá leagtha amach sa straitéis náisiúnta. Leagtar fís amach ann, is é sin, tír ina gcailltear níos lú saolta de bharr féinmharú agus ina gcumasaítear pobail agus daoine aonair a meabhairshláinte agus a bhfolláine a fheabhsú.”

Ghabh an tAire buíochas ansin le gach duine lena mbaineann, “Cuireadh Grúpa Pleanála Chiarraí um Fhéinmharú a Chosc ar bun i mí Mheán Fómhair 2015, agus é mar aidhm aige plean comhtháite gníomhaíochta a fhorbairt chun cabhrú le féinmharú agus féindochar a chosc agus le meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn i gCiarraí. Tá an plean seo mar thoradh ar an obair chrua atá déanta ag cuid mhór daoine aonair, grúpaí pobail, gníomhaireachtaí reachtúla agus neamhrialtasacha, agus iad ag obair le chéile chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn. Tréaslaím le gach duine a raibh ról acu sa phlean seo a ullmhú.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire McEntee, “Sa phlean seo um fhéinmharú a chosc i gCiarraí, leagtar amach treochlár chun dul i ngleic le féinmharú agus féindochar. Tá sé tábhachtach go leanaimid de bheith ag obair le chéile ar gach leibhéal chun daoine atá i mbaol a shainaithint agus chun a chinntiú go mbíonn na seirbhísí cuí ar fáil ionas gur féidir linn an cúnamh agus an tacaíocht a theastaíonn a thabhairt. Má dhéanaimid é sin, creidim go n-éireoidh linn laghdú a dhéanamh ar an líon daoine a chailltear de bharr féinmharú.”