Preasráitis

Seolann an tAire McEntee an Clár ProACT atá á reáchtáil ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, clár a sheoladh inniu ina nasctar an teicneolaíocht leis an tacaíocht cúram sláinte a thugtar do dhaoine scothaosta. I measc na ndaoine a bhí i gcuideachta an Aire ag an seoladh i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, bhí an Dr Patrick Prendergast, Propast Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath; an tOllamh Mary McCarron, Déan Dhámh na nEolaíochtaí Sláinte, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath; agus an Dr John Dinsmore, Comhordaitheoir an Tionscadail ProACT, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.  Bhí an tUas. Sybo Dijkstra (Philips UK), Barry O’Brien (IBM) agus an Dr Gianluca Borghi (ASP Citta di Bologna), ionadaithe ó chomhpháirtithe ilnáisiúnta an chláir, i láthair freisin.

Agus é á chomhordú ag taighdeoirí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, is é an aidhm atá leis an gclár ProACT (Éiceachórais Teicneolaíochta Chomhtháite le haghaidh Cúram atá Dírithe go Réamhghníomhach ar an Othar) córas cúraim comhtháite digiteach a fhorbairt agus a mheas chun tacú le daoine scothaosta a bhfuil tinnis ainsealacha éagsúla orthu. Is ar ghalar amháin, agus ní ar roinnt galar ainsealach éagsúil, atá formhór na samhlacha cúram sláinte san AE dírithe.  I gcás an chláir ProAct, úsáidfear réitigh dhigiteacha chun tacú le daoine scothaosta atá 65 bliana d’aois nó níos sine agus a bhfuil tinnis ainsealacha éagsúlach orthu leanúint le cónaí go neamhspleách sa phobal ar feadh na tréimhse is faide is féidir.

San am i láthair, cosnaíonn bainistíocht galar ainsealach thart ar €700 billiún ar an AE gach bliain.  Sa chlár seo atá á chistiú ag an AE, tugtar cuibhreannas institiúidí acadúla agus taighde, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus corparáidí ilnáisiúnta, IBM agus Philips ina measc, le chéile.  Tá 12 chomhpháirtí san iomlán ann, agus iad ag teacht as 6 Bhallstát den AE – an Ostair, an Bheilg, Éire, an Iodáil, an Spáinn agus an Ríocht Aontaithe.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire McEntee, “Aithníonn an Rialtas a thábhachtaí atá cúram sláinte i suíomh pobail.  Má sholáthraítear bainistíocht dhearfach galar ainsealach taobh le teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus le teicneolaíochtaí atá againn cheana féin, cumasófar othair a gcúram sláinte a bhainistiú ar bhealach níos éifeachtaí i dtimpeallacht nach suíomh géarchúraim í. Rud is tábhachtaí fós, cumasófar sinn leanúint le hothair agus lena bhfolláine a chur ag croílár ár gcórais um sholáthar cúram sláinte.”

CRÍOCH