Preasráitis

Seolann an tAire Marcella Corcoran Kennedy agus an tAire Catherine Byrne an Tuarascáil Éireannach ar an “Tionscadal Scoileanna Eorpacha maidir le hÚsáid Alcóil agus Drugaí eile in Éirinn” (ESPAD)

Rinne Marcella Corcoran Kennedy TD, Aire Stáit, agus Catherine Byrne TD, Aire Stáit, an tuarascáil náisiúnta ar an “Tionscadal Scoileanna Eorpacha maidir le hÚsáid Alcóil agus Drugaí eile in Éirinn” (ESPAD) a sheoladh inniu.  Is ionann ESPAD agus iarracht chomhoibríoch taighde ó fhoirne i níos mó ná daichead tír Eorpach. Is é an tionscadal taighde trasnáisiúnta is mó ar domhan maidir le húsáid substaintí i measc ógánach freisin. Is é aidhm fhoriomlán an tionscadail ná sonraí inchomparáide a bhailiú go leanúnach faoi úsáid substaintí i measc daltaí idir 15-16 bliana d’aois san oiread tíortha Eorpacha agus is féidir. Tá an tionscadal ar siúl ón mbliain 1995 ar aghaidh.

Maidir leis na torthaí ar an tionscadal Éireannach, rud ar thug TobaccoFree Research Institute of Ireland faoi thar ceann na Roinne Sláinte, tá siad á sheoladh i gcomhthráth le seoladh na Tuarascála Idirnáisiúnta ar ESPAD.  Tá an tuarascáil Éireannach bunaithe ar shonraí a fuarthas ó níos mó ná 1,400 dalta Éireannach idir 15-16 bliana d’aois.

I dtaca le tobac, fuarthas amach sa tuarascáil gur chaith 13% de dhaoine idir 15-16 bliana d’aois toitín sna 30 lá seo a chuaigh thart, i gcomparáid leis an bhfigiúr 21% a tugadh sa tuarascáil don bhliain 2011.  “Is toradh an-dearfach é seo agus is fianaise shoiléir é ar an treocht shuntasach anuas atá ann maidir leis an líon daoine óga a bhíonn ag tosú ar thobac a chaitheamh in Éirinn,” a dúirt an tAire Corcoran Kennedy. “Tá sé deacair a chreidiúint gur measadh gur chaiteoirí tobac iad 41% de dhaoine idir 15-16 bliana d’aois sa bhliain 1995. Dá bhrí sin, is féidir linn bheith bródúil as an dul chun cinn atá déanta againn maidir le cosc a chur ar ár ndaoine óga tosú ar thobac a chaitheamh.  Ní féidir linn bheith réchúiseach, áfach, agus is gá dúinn leanúint ar aghaidh lenár gcuid oibre chun Éire atá Saor ó Thobac a bhaint amach”

I dtaca le húsáid alcóil i measc daoine idir 15-16 bliana d’aois, tugtar le fios sa Tuarascáil gur ól 36% díobh alcól sna 30 lá seo a chuaigh thart, i gcomparáid leis an bhfigiúr 50% a tugadh sa bhliain 2011.  “Dea-fhorbairt eile is ea an laghdú seo sa líon daoine óga a bhíonn ag úsáid alcóil, cé nach eol dúinn na cúiseanna beachta leis an laghdú.  Mar sin féin, is mórábhar imní é gur thosaigh formhór na ndaltaí sin ag ól alcóil sular bhain siad sé bliana déag amach agus go mbíonn rochtain éasca ag mionaoisigh ar alcól go fóill.  Tá imní mhór orm freisin gur forleathan go fóill a bhíonn ragús óil i measc daoine óga.  Le tabhairt isteach an Bhille Sláinte Poiblí (Alcól), tá súil agam go spreagfar laghdú leanúnach in úsáid, in infhaighteacht agus in inrochtaineacht táirgí alcóil toisc gurb eol dúinn go mbíonn leanaí agus ógánaigh níos leochailí i leith dochar a bhaineann le halcól ná daoine in aoisghrúpaí eile,” a dúirt an tAire Corcoran Kennedy.

I dtaca leis na staitisticí a bailíodh faoi úsáid drugaí in Éirinn, tá úsáid cannabais, ionanálach agus cineálacha eile drugaí tar éis laghdú faoi níos mó ná a leath ón mbliain 1995 i leith (nó ón mbliain 1999 i leith i gcás ionanálach). É sin ráite, mhéadaigh an úsáid sin faoi phointe céatadánach amháin idir na blianta 2011 agus 2015. Cé go mbíonn caitheamh tobac, úsáid alcóil agus úsáid drugaí i measc ógánach Éireannach ag laghdú, is cosúil go bhfuil stop tagtha leis an laghdú san úsáid substaintí aindleathacha nó go mbíonn sí ag méadú anois.  Dúirt an tAire Byrne, “Tá sé fós ar cheann de na tosaíochtaí atá ag an Rialtas seo dul i ngleic leis an bhfadhb drugaí atá againn in Éirinn.  Maidir leis sin, tá comhairliúchán poiblí ar siúl faoi láthair chun bonn eolais a chur faoin Straitéis nua Náisiúnta Drugaí.  Is é ceann de na príomhaidhmeanna leis an gcomhairliúchán sin ná tuairimí a fháil ó dhaoine óga faoi na bearta a bheidh ag teastáil chun dul i ngleic leis an bhfadhb drugaí sa todhchaí.”

Chuir na hAirí buíochas in iúl le TobaccoFree Research Institute of Ireland, a thug faoin suirbhé. Ghabh siad buíochas ar leith leis an gcaoga scoil agus leis an 1,400 dalta dá gcuid a ghlac páirt sa tionscadal taighde freisin.  “Is ann don tuarascáil seo agus do na sonraí luachmhara atá inti mar gheall ar an gcomhar a fuarthas ó na scoileanna lena mbaineann agus óna gcuid daltaí agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na rannpháirtithe uile as an am a thógáil óna sceideal gnóthach chun freagairt do na suirbhéanna,” a dúirt an tAire Corcoran Kennedy.

Na beartais sláinte poiblí atá leagtha amach sa doiciméad Éire atá Saor ó Thobac agus sa Bheartas Náisiúnta um Mí-Úsáid Substaintí agus na beartais sin a bheidh leagtha amach sa Straitéis nua Drugaí, chuir an bheirt Airí Stáit muinín in iúl go n-imreodh cur chun feidhme leanúnach na mbeartas tionchar dearfach ar iompraíocht daoine óga maidir le tobac a chaitheamh, le halcól a ól nó le drugaí a thógáil.

Tionscadal Scoileanna Eorpacha maidir le hÚsáid Alcóil agus Drugaí eile in Éirinn” (ESPAD)