Preasráitis

Seolann an tAire Kathleen Lynch Tionscadal Líonra Taighde ar Mhionghnáthaimh Mháinliachta i gCleachtais Ghinearálta

Rinne Kathleen Lynch TD, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Meabhairshláinte, tionscadal taighde nua a sheoladh inniu, rud arb é is aidhm dó caighdeánú a dhéanamh ar an soláthar mionghnáthamh máinliachta i gCleachtais Ghinearálta. Is é cuspóir an taighde próiseas creidiúnúcháin atá caighdeánaithe a fhorbairt le haghaidh soláthar mionghnáthamh máinliachta i gcleachtas ginearálta.

Tabharfaidh an Tionscadal Líonra Taighde faoi ghníomhaíocht, agus taifeadfaidh sé gníomhaíocht agus torthaí, i dtaca le mionghnáthaimh mháinliachta i roinnt cleachtas samplach d’fhonn próiseas creidiúnúcháin a fhorbairt agus a thástáil.

Chuir an líonra tús lena chuid oibre i mí Lúnasa, agus raon leathan gnáthamh máinliachta á ndéanamh agus á dtaifeadadh ag 24 Máinlia Cleachtais Ghinearálta i 20 cleachtas ar fud 11 chontae dhifriúla. Tá an líonra á reáchtáil ag Coláiste Liachleachtóirí na hÉireann (ICGP); tá sé á chistiú ag an Rannóg um Chúram Príomhúil i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; agus tá sé á mhaoirsiú ag Grúpa Stiúrtha ildisciplíneach a dhéanann ionadaíocht do na geallsealbhóirí uile.

Dúirt an tAire Lynch, “Tá an líonra ina bheart tábhachtach maidir le creidiúnú a dhéanamh ar mhionghnáthaimh mháinliachta is féidir a chur ar fáil lasmuigh d’Ospidéil Ghéarmhíochaine. Cuirfidh an tionscadal fianaisebhunaithe seo faisnéis ar fáil chun forbairt seirbhísí amach anseo agus an próiseas creidiúnúcháin a threorú.  Más féidir mionghnáthaimh mháinliachta ar leith a sholáthar go sábháilte i gcúram príomhúil, spreagfaimid forbairt na seirbhíse sin agus cuirfimid acmhainní ar fáil di.   Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na daoine uile atá páirteach sa tionscadal den scoth seo as ucht a dtiomantais agus a rannpháirtíochta.  Bainfidh othair an-tairbhe as seirbhísí feabhsaithe amhail mionghnáthaimh a bheith á gcur ar fáil i gcúram príomhúil.”

Dúirt an tUas. John Hennessy, an Stiúrthóir Náisiúnta FSS um Chúram Príomhúil, “Príomhthionscnamh don Rannóg um Chúram Príomhúil is ea forbairt a dhéanamh ar sheirbhísí nuálacha a chuireann leis an raon seirbhísí a bhíonn ar fáil i suíomhanna príomhúla.  Ba mhaith liom a chinntiú gur féidir le hothair an oiread seirbhísí agus is féidir ó thaobh cúrsaí cliniciúla de a rochtain ina bpobail féin, rud a fhágfaidh nach mbeidh orthu freastal ar an ospidéal le haghaidh mionghnáthamh.  Cuirfidh an tionscadal seo um mionghnáthaimh mháinliachta a thaighde agus a chreidiúnú ar ár gcumas seirbhísí pobail a leathnú. Mar sin, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine de na liachleachtóirí lena mbaineann agus leis an ICGP as a bheith ag oibriú linn chun tuilleadh seirbhísí a sholáthar i lialanna liachleachtóirí ginearálta.  Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don iomad liachleachtóirí ginearálta a chuireann mionghnáthaimh mháinliachta ar fáil agus táim ag súil go neartóidh an tionscadal seo an tseirbhís sin.”

Ag labhairt dó thar ceann an ICGP, dúirt an tUas. Kieran Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an ICGP, “Is é cuspóir an taighde atá á sheoladh inniu aitheantas foirmiúil a thabhairt don saineolas ar mhionghnáthaimh mháinliachta atá ann i gcleachtas ginearálta agus caighdeáin tagarmharcála a bhunú dá ndéanamh.  Tá sé sin ar aon dul leis an ról atá ag Coláiste Liachleachtóirí na hÉireann a chinntiú go dtugtar faoin ngníomhaíocht ar fad i gcleachtas ginearálta de réir critéir chaighdeánaithe agus ar aon dul leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta. Cuirfidh an fhianaise ón tionscadal seo faisnéis bhríoch ar fáil do sholáthraithe seirbhísí agus do phleanálaithe seirbhísí maidir le forbairt an phróisis chreidiúnúcháin seo agus leathnú na mionghnáthamh máinliachta i gcleachtas ginearálta a threorú.”