Preasráitis

Seolann an tAire Harris comhairliúchán poiblí ar bheartas náisiúnta faisnéise sláinte

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, an Seimineár ar Bheartas Faisnéise Sláinte a oscailt inniu (Dé Céadaoin). Tá an Seimineár á chomhóstáil ag an Roinn Sláinte agus ag an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA). Sheol an tAire próiseas comhairliúcháin phoiblí ar bheartas náisiúnta nua faisnéise sláinte lena linn freisin.

Agus é ag seoladh an phróisis chomhairliúcháin ar an mbeartas nua, labhair an tAire faoin ngá práinneach atá ann le beartas nua faisnéise sláinte atá dírithe ar an othar a thabhairt isteach don ré dhigiteach, faoi na tairbhí a bheadh ag baint leis an mbeartas maidir le cúram níos fearr a thabhairt d’othair, agus faoi na dúshláin theicneolaíocha agus chultúrtha ba ghá a shárú ina leith.

Ag labhairt dó ag an imeacht, dúirt an tAire Harris, “Beidh ríthábhacht ag baint le faisnéis má táimid chun an cúram is fearr is féidir a thabhairt d’othair agus seirbhís sláinte éifeachtach nua-aimseartha a áirithiú. Is gá dúinn an chuid is fearr a bhaint as acmhainneacht na faisnéise sna réimsí sin, ach is gá dúinn rúndacht agus príobháideacht daoine a urramú ag an am céanna. Fágann sé sin go dteastaíonn uainn cur chuige nua maidir leis an dóigh a mbaineann seirbhísí sláinte úsáid as faisnéis.”

“Teastaíonn uainn beartas faisnéise sláinte lena gcumasófar dúinn forbairt a dhéanamh ar an gcineál seirbhíse sláinte a bhfuil rún daingean ag an Rialtas é a fhorbairt. Go deimhin, sainaithníodh faisnéis sláinte agus ríomhsheirbhísí sláinte sa tuarascáil Sláintecare mar thosca ríthábhachtacha lena gcumasófaí dúinn an t-athrú atá ag teastáil a chur chun feidhme. D’fhormhuinigh an Coiste cur chun feidhme na straitéise um ríomhsheirbhísí sláinte freisin.”

 

“Is gá dúinn a chinntiú go mbeidh gach duine a oibríonn i gcúram sláinte i bhfách lenár mbeartas nua faisnéise sláinte. Ní mór go soláthrófar leis an mbeartas an fhaisnéis a theastaíonn uathu chun an cúram is fearr is féidir a thabhairt dá n-othair. Ní mór go mbeidh muinín ag othair as an mbeartas nua freisin. Maidir leis sin, beidh sé mar aidhm leis an mbeartas freastal ar riachtanais othar agus a bhfaisnéis phearsanta a urramú.”

“Ba sa bhliain 2004 a eisíodh an mór-ráiteas is déanaí maidir le beartas faisnéise sláinte. Tá athrú ollmhór tagtha ar an domhan ó shin i leith a bhuí leis an teicneolaíocht chliste. Cé nach samhlófaí a leithéid 13 bliana ó shin, tá an teicneolaíocht sin ina cuid lárnach de shaol an lae inniu. Tá úsáid na teicneolaíochta nua-aimseartha i ríomhsheirbhísí sláinte dea-bhunaithe i seirbhís sláinte na hÉireann cheana féin. Mar sin féin, is gá dúinn an cur chuige a ghlacaimid i leith faisnéis a úsáid i gcúram sláinte a thabhairt cothrom le dáta má táimid chun an teicneolaíocht a úsáid ar mhaithe leis an tacaíocht is fearr is féidir a thabhairt do shamhlacha nua cúraim chomhtháite.”

“Tá súil agam go nglacfaidh gach duine a bhfuil spéis acu sa réimse seo – othair, gairmithe cúram sláinte, soláthraithe seirbhísí sláinte agus taighdeoirí sláinte san áireamh – tá súil agam go nglacfaidh siad páirt sa chomhairliúchán seo agus go gcuirfidh siad le forbairt an bheartais an-tábhachtach nua seo.”

CRÍOCH

Tuilleadh Faisnéise

Tá faisnéis faoin gcomhairliúchán agus suirbhé an chomhairliúcháin ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne.

Téann na milliúin othar i dteagmháil leis an tseirbhís sláinte gach bliain. Trí fhaisnéis sláinte a bheith ar fáil dúinn, agus trí anailís a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin, is féidir linn luach suntasach breise a chur leis na réimsí seo a leanas: cúram othar; pleanáil agus feidhmíocht na seirbhíse sláinte; seirbhísí sláinte a sholáthar bunaithe ar riachtanais; agus taighde sláinte a úsáid chun nuálaíocht a bhaint amach i gcúram sláinte.

Comhroinneann othair a bhfaisnéis sláinte phearsanta le seirbhísí sláinte ar bhonn leanúnach ag gach céim dá gconair chúraim. Trí rochtain a chinntiú ar an bhfaisnéis cheart san áit cheart agus ag an am ceart, is féidir cabhrú le gairmithe cúram sláinte cinntí níos éifeachtaí a dhéanamh agus, dá réir sin, tacú le sábháilteacht othar agus torthaí níos fearr a bhaint amach d’othair. Chomh maith leis sin, is féidir othair a chumhachtú tuiscint níos fearr a ghnóthú ar a gcúram agus ról méadaithe a imirt ann trí rochtain a bheith acu ar a bhfaisnéis sláinte féin. Tacóidh sé sin leo gnéithe áirithe dá gcúram a fhéinbhainistiú, lena n-áirítear rochtain ar chórais áirithinte coinní, torthaí tástála, taifid imdhíonta agus achoimrí cógais.

Beidh sé riachtanach sonraí sláinte a úsáid le haghaidh seirbhísí sláinte agus taighde sláinte a bhainistiú má táthar chun seirbhísí sláinte atá ar ardchaighdeán, sábháilte, éifeachtach agus cothromasach a sholáthar. Trí fhaisnéis othar a chomhroinnt ar bhealach cuí idir gairmithe sláinte chun críocha cúraim agus cóireála nó chun críocha taighde sláinte, is féidir cabhrú le heolas a chothú ar riochtaí sláinte, ar shiomptóim, ar phrognóis agus ar chóireáil othar. Is féidir feabhas a chur ar cháilíocht an chúraim a sholáthraítear agus ar an dóigh a bpleanáiltear seirbhísí sláinte freisin. I gcás go gcomhroinnfear faisnéis othar, beidh sé riachtanach go mbeidh an chomhroinnt sin ag teacht leis an dea-chleachtas gairmiúil, go mbeidh sí i gcomhréir go hiomlán leis an dlí iomchuí agus go mbeidh sí trédhearcach go hiomlán don othar.

Beidh gá ann, áfach, le cothromaíocht chuí a bhaint amach idir faisnéis sláinte phearsanta a úsáid agus a chomhroinnt agus an ceart atá ag daoine chun príobháideachta agus rúndachta a chosaint ag an am céanna. Má táthar chun an cúram is fearr is féidir a sholáthar, ní mór othair a chur ar a suaimhneas go mbíonn á bhfaisnéis sláinte phearsanta á láimhseáil ar bhealach dlíthiúil, trédhearcach, slán, éifeachtúil agus éifeachtach.

Is é cuspóir an chomhairliúcháin seo forbhreathnú a thabhairt ar na croíphrionsabail agus na croícholúin bheartais a theastaíonn chun treo foriomlán a sholáthar maidir leis an dóigh a bpróiseáiltear faisnéis sláinte phearsanta, go háirithe i gcomhthéacs an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí. Ina theannta sin, is é aidhm an chomhairliúcháin soiléire, comhsheasmhacht agus cinnteacht a sholáthar do sholáthraithe seirbhísí sláinte agus d’othair araon.

Ba mhaith linn a fháil amach cad a shíleann daoine faoin dóigh a ndéantar faisnéis sláinte phearsanta a bhailiú, a úsáid agus a chomhroinnt inár seirbhísí sláinte, mar shampla, cé na nithe a bhfuil ag éirí leo agus cé na nithe ar gá feabhas a chur orthu. Ba mhaith linn tuairimí an phobail a fháil freisin ar an gcuma ba cheart a bheith ar an mbeartas faisnéise sláinte amach anseo, agus spéis ar leith againn i dtuairimí othar, gairmithe cúram sláinte, soláthraithe seirbhísí sláinte agus taighdeoirí sláinte a fháil. Mar sin féin, tá fáilte roimh gach duine a bhfuil spéis acu sa réimse seo tuairim a chur in iúl, lena n-áirítear rialálaithe, grúpaí tathanta agus eagraíochtaí ionadaíocha.