Preasráitis

Seolann an tAire Harris Comhairliúchán Poiblí ar Ailíniú Geografach Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, seoladh inniu (Déardaoin) ar Chomhairliúchán Poiblí ar Ailíniú Geografach Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal.

Sa chomhairliúchán, atá mar chuid de chur chun feidhme na Tuarascála SláinteCare, iarrtar tuairimí faoi na socruithe eagrúcháin a theastaíonn chun tacú le samhail cúraim atá comhtháite agus dírithe ar an othar.

Dúirt an tAire Harris: “Tá an Roinn Sláinte ag iarraidh tuairimí agus smaointe a fháil faoin tsaincheist thábhachtach seo ó gheallsealbhóirí agus ó dhaoine den phobal. Moltar sa Tuarascáil SláinteCare go gcuirfí samhail nua cúraim d’Éirinn ar bun faoina soláthraíonn an duine ceart an cúram ceart san áit cheart ag an am ceart. Ní mór cúram príomhúil agus cúram pobail a bheith mar chuid dhílis dár gcóras cúram sláinte agus ní mór an cúram sin a bheith comhtháite freisin ar fud suíomhanna agus ní mór é a bheith sábháilte agus ar ardchaighdeán.

“Sonraítear ailíniú Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal a bheith ar cheann de na prionsabail bhunúsacha atá mar bhonn agus thaca ag na hathchóirithe cúram sláinte sa Tuarascáil SláinteCare. Baineann ríthábhacht leis an gcaidreamh sin idir Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Pobail maidir le cúram nasctha agus soláthar seirbhíse atá dírithe ar an othar a shaothrú. Moltar sa Tuarascáil SláinteCare go mbainfí ailíniú amach ar an mbealach is séimhe is féidir agus trí dhíriú a leagan ar Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus ar Líonraí Cúram Sláinte Pobail mar phríomhaonad le haghaidh seirbhísí sláinte a chomhordú agus a sholáthar.

“Luíonn sé le réasún go ndéanfaí struchtúir le haghaidh cúram sláinte agus cúram sóisialta a sholáthar a ailíniú le dobharcheantair gheografacha atá sainithe go coiteann. Is ardán comhleanúnach cumasúcháin é le haghaidh comhtháthú cliniciúil a fheabhsú agus le haghaidh freagracht chomhchoiteann a chur chun cinn as torthaí sláinte agus luach ar airgead. D’fhéadfaí leas a bhaint as ailíniú níos mó chun deireadh a chur le roinnt de na bacainní idir seirbhísí ospidéil agus seirbhísí pobail, idir sláinte fhisiciúil agus meabhairshláinte agus idir cúram sláinte agus cúram sóisialta.”

“Le linn cur chun feidhme na n-athchóirithe a leagtar amach sa Tuarascáil SláinteCare a chur i bhfeidhm, ba mhaith liom tuairimí na ngairmithe cúram sláinte agus cúraim shóisialta agus tuairimí mhuintir na hÉireann a chur san áireamh agus treoir a fháil uathu faoin dóigh is fearr chun dul chun cinn a dhéanamh ar an moladh bunúsach seo den Tuarascáil SláinteCare.”

Beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí an 23 Bealtaine 2018 agus is féidir é a rochtain ar líne ag http://health.gov.ie/consultations

Tá an Comhairliúchán Poiblí atá á sheoladh inniu ina chuid de phróiseas comhairliúcháin níos leithne ina bpléifear Ailíniú Geografach Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal. Foilseoidh an Roinn Sláinte tuarascáil ar fhionnachtana an Chomhairliúcháin Phoiblí seo.

CRÍOCH

Nótaí don eagarthóir

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:
· An páipéar comhairliúcháin a chomhlánú ar líne ag http://health.gov.ie/consultations
· Cóip den pháipéar comhairliúcháin a iarraidh ón Roinn agus í a sheoladh ar ais chuici trí chasadh an phoist.