Preasráitis

Seolann an tAire Harris an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar agus cúram ar ardchaighdeán á gcur ag croílár obair ár seirbhíse sláinte

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar a sheoladh ag an gcéad chomhdháil dá cuid inniu, áit ar tugadh othair agus raon leathan ball foirne cúram sláinte a oibríonn i réimse na sábháilteachta othar le chéile. Ina measc bhí ionadaithe ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ó ghníomhaireachtaí deonacha, othair, saineolaithe sábháilteachta othar, ionadaithe ó chomhlachtaí rialála agus daoine ón bpobal taighde.

Beidh an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar lonnaithe laistigh den Roinn Sláinte agus díreoidh sí ar thionscnaimh thábhachtacha faoin mbeartas sábháilteachta othar a stiúradh.

Agus é ag labhairt os comhair níos mó ná 500 duine ag an gcéad chomhdháil de chuid na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar, dúirt an tAire, “Tá bunú na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar ina chloch mhíle thábhachtach maidir le ceannaireacht inbhuanaithe a chur ar fáil le haghaidh an bheartais sábháilteachta othar agus le haghaidh nuálaíocht a bhaint amach ina leith sin.  Cé gur cheart go mbeadh muinín againn gur ar ardchaighdeán a bhíonn cuid mhór den chúram a chuirimid ar fáil, is eol dúinn go léir go mbíonn rioscaí ann i gcónaí nuair a bhíonn córais chúram sláinte agus córais sláinte á soláthar.  Is gá dúinn féachaint le drochtheagmhais sábháilteachta othar a sheachaint agus bearta sábháilteachta othar a thabhairt isteach chun seirbhísí sláinte atá sábháilte a chur chun cinn agus a áirithiú i gcóras ina n-éisteann daoine agus ina bhfoghlaimíonn siad.”

“Cuirfidh an Oifig seo tús le clár a chuimseoidh tionscnaimh um shábháilteacht othar, agus í ag obair le FSS agus leis na rialálaithe seirbhíse agus na rialálaithe gairmiúla. Áireofar leis an gclár sin dul chun cinn a dhéanamh ar reachtaíocht um shábháilteacht othar, Comhairle Chomhairleach Náisiúnta do Shábháilteacht Othar a chur ar bun, samhail le haghaidh Seirbhísí Tathanta Othar a fhorbairt, an Clár Oibre um Éifeachtacht Chliniciúil a leathnú agus Córas Náisiúnta Faireachais Sábháilteachta Othar a bhunú. Déanfar dul chun cinn sa chlár reachtaíochta ar cheadúnú na n-ospidéal poiblí agus príobháideach, ar an mBille um Fhaisnéis Sláinte agus Sábháilteacht Othar agus ar fhorálacha lena dtacófar le nochtadh oscailte.  Leis an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéiris Othar a dhéanfar an bhliain seo chugainn, soláthrófar ionchur leathan ó na hothair iad féin chun eolas a dhéanamh do sheirbhís sláinte níos fearr a phleanáil agus a sholáthar.”

Ag labhairt dó faoin gcéad iniúchadh a ndearna an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil dearbhú cáilíochta air i réimse tábhachtach an Tráma, dúirt an Príomhoifigeach Míochaine: “Leis an Iniúchadh Náisiúnta Cliniciúil a ndearna an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil dearbhú cáilíochta air, ar cheadaigh an tAire é agus ar fhoilsigh an Roinn é, tabharfar eolas d’othair agus tabharfar dearbhú dóibh go bhfuil faireachán agus meastóireacht á ndéanamh go córasach agus go láidir ar an gcúram atá siad ag fáil. Tiocfaidh iniúchtaí eile i réimsí tosaíochta sna sála ar an iniúchadh seo.”

CRÍOCH