Preasráitis

Seolann an tAire Harris agus an tAire Daly an tuarascáil ón Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige

 

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an tuarascáil ón Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige a sheoladh inniu (Dé Máirt).

Ag seoladh na tuarascála dó, dúirt an tAire Harris, “Is eol dúinn gur féidir le deacrachtaí meabhairshláinte agus folláine teacht chun cinn go luath sa saol. Is casta agus dúshlánach an t-aistear ó shaol an linbh go saol an aosaigh agus bíonn deacrachtaí ag leanaí agus ag daoine óga áirithe déileáil leis na brúnna a bhaineann le dul in aois. Tionóladh an Tascfhórsa i bhfómhar na bliana seo caite agus tugadh le chéile ann raon éagsúil dearcthaí agus tuairimí ó na hearnálacha poiblí, príobháideacha, pobail agus deonacha. Déantar sa tuarascáil a foilsíodh inniu moltaí i 10 réimse théamaithe a bhaineann le daoine óga idir 0-25 bliain d’aois. Cuirfear na moltaí sin chun feidhme anois ar fud na ranna agus na ngníomhaireachtaí uile lena mbaineann.”

Ag fáiltiú dó roimh sheoladh na tuarascála, dúirt an tAire Daly, “Ba cheart gur bhlianta sona a bheadh in aois an linbh agus an déagóra – blianta taitneamhacha éadroma ina múnlaítear pearsantacht an duine aonair. Cé go dtarlaíonn sé sin i bhformhór na gcásanna, bíonn na blianta sin ina dtréimhse an-deacair an-soghonta do dhaoine áirithe ar an iliomad cúiseanna. Bhí an Tascfhórsa ar an eolas faoina thábhachtaí atá sé éisteacht le tuairimí daoine óga agus bhí sé ag iarraidh go léireofaí na tuairimí sin sna torthaí ar a chuid oibre. Cuireadh cuid mhór imeachtaí rannpháirtíochta ar siúl le daoine óga mar chuid de phróiseas an Tascfhórsa agus tá na torthaí ar na himeachtaí sin le feiceáil sna moltaí a rinneadh.”

Thug an Tascfhórsa ionadaithe le chéile ó na hearnálacha reachtúla, deonacha agus óige, agus díriú á choinneáil aige ar an óige i gcónaí.  Reáchtáladh roinnt seisiún comhairliúcháin le daoine óga, agus seimineár comhairleach ar siúl ina ndiaidh.

Leagtar amach sa Tuarascáil 22 ghníomh a mbeidh de thoradh orthu feabhas a chur ar mheabhairshláinte na hóige in Éirinn.  Cuireadh tús leis na gníomhartha a chur chun feidhme cheana féin, agus cuid mhór gníomhartha ar áireamh anois i gcomhaontuithe seirbhíse le Ranna Rialtais, le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le Tusla.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Léigh an Tuarascáil agus na doiciméid chomhairliúcháin ar shuíomh Gréasáin na Roinne anseo

Tugadh gealltanas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta (2016) go gcuirfí Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige ar bun a mbeadh sé de dhualgas air “breithniú a dhéanamh ar an dóigh is fearr chun teacht aniar agus meicníochtaí le déileáil le deacrachtaí a thabhairt isteach agus a theagasc do leanaí agus do dhaoine óga, breithniú a dhéanamh ar an dóigh is fearr chun feasacht a mhéadú i measc leanaí agus daoine óga, agus breithniú a dhéanamh ar an dóigh ar féidir le daoine óga teacht go deonach ar sheirbhísí tacaíochta.” Tar éis dó dul i gcomhairle le geallsealbhóirí, chomhaontaigh an Tascfhórsa deich dtéama le haghaidh moltaí. Is ag gabháil le gach téama atá gníomhartha sonracha a bhfuil mar aidhm leo torthaí meabhairshláinte na hóige a fheabhsú. Is iad seo a leanas na téamaí lena mbaineann:

1. Comhairliúchán agus tathant.
2. Feasacht agus oiliúint.
3. Tacaí meabhairshláinte ar líne.
4. Tacú le teaghlaigh dea-mheabhairshláinte a chur chun cinn i measc daoine óga.
5. Scoileanna agus meabhairshláinte na hóige.
6. Tacaí meabhairshláinte in Institiúidí Ardoideachais.
7. Tacaí pobail do Mheabhairshláinte na hÓige.
8. Inrochtaineacht agus ailíniú Seirbhísí Meabhairshláinte.
9. Saincheisteanna toilithe.
10. Eolas a fheabhsú trí thaighde.

Cuirfear na gníomhartha chun feidhme thar thréimhse trí bliana. Is é an toradh atá orthu go gcuirfear feabhas ar na seirbhísí agus ar na tacaí meabhairshláinte atá ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga faoi láthair.