Preasráitis

Seolann an tAire Daly Scéim nua Deontais Tacaíochta Pobail agus Deonaí do Dhaoine Scothaosta

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, Scéim nua Deontais Tacaíochta Pobail agus Deonaí a sheoladh inniu (Dé Luain an 15 Iúil). Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a riarfaidh an Scéim Deontais. Cuirfear €1 mhilliún ar fáil do ghrúpaí pobail agus deonacha ionas gur féidir leo leanúint le tacaíocht a thabhairt do dhaoine scothaosta bheith folláin agus ceangal a choinneáil lena bpobal áitiúil. Cuirfear thart ar €250,000 den chistiú sin i leataobh do thionscnaimh a bhaineann le néaltrú.

Dúirt an tAire, “Tá lúcháir orm an scéim deontais seo a sheoladh, rud lena n-aithnítear na seirbhísí luachmhara a sholáthraíonn gníomhaireachtaí pobail agus deonacha chun tacú le daoine scothaosta leanúint ag cónaí ina bpobal agus ceangail shóisialta a choinneáil. Bhí forbairt na scéime ar cheann de na príomhthosaíochtaí a bhí agam le linn phróisis mheastachán agus phleanála seirbhíse na bliana seo caite.

“Ní féidir beag is fiú a dhéanamh den ról a imríonn an earnáil pobail agus dheonach maidir le tacaíocht a thabhairt dár saoránaigh scothaosta.  Cuireann a cuid seirbhísí le haosú dearfach a chothú agus le sláinte i gcoitinne a fheabhsú agus áirítear leo déanamh cairde, cúram lae, ionaid shóisialta, béilí ar rothaí, etc. Ní leor an tseirbhís luachmhar a sholáthraíonn gníomhaireachtaí pobail agus deonacha a mholadh, áfach, agus is gá dúinn cabhrú leo na seirbhísí atá ar bun acu cheana a leathnú agus a fhorbairt freisin. Measaim go bhféadfadh grúpaí pobail beaga obair le chéile ar bhealach comhtháite faoin scéim deontais seo freisin, rud a chuirfeadh iad ar bhonn níos inbhuanaithe.”

Tá an feabhsú agus an fhorbairt ar thacaí pobail ar aon dul leis an bhfís atá leagtha amach sa chlár Sláintecare, rud lena dtacaítear lenár samhail soláthar cúraim a athrú ina samhail lena ndíreofar ar chosc agus ar luath-idirghabháil agus lena soláthrófar an chuid is mó den chúram sa phobal.

Dúirt an tAire Daly freisin, “Mholfainn do ghrúpaí pobail agus deonacha ar fud na tíre tionscadail ‘lena dTacaítear le Daoine Scothaosta’ a chur isteach, ar tionscadail iad lena soláthrófar seirbhísí nuálacha nua nó lena leathnófar seirbhísí atá ann cheana agus a bheidh ar aon dul leis na haidhmeanna comhchoiteanna atá againn faoin straitéis um Aosú Dearfach, faoin straitéis do Chúramóirí agus faoin straitéis maidir le Néaltrú agus faoi obair an Tascfhórsa um Uaigneas.”

Tá faisnéis faoin scéim agus an fhoirm iarratais ar fáil ar shuíomh Gréasáin FSS. Glacfar le hiarratais suas go dtí an 15 Lúnasa 2019 agus tá an tAire ag tnúth leis na hiarratais rathúla a fhógairt i mí Mheán Fómhair.
CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tá an scéim deontais ar oscailt d’iarratais ó ghníomhaireachtaí pobail agus deonacha a bhfuil Comhshocraíocht Seirbhíse nó Comhaontú Cúnamh Deontais i bhfeidhm acu le FSS faoi láthair agus ó ghníomhaireachtaí neamhreachtúla a bhfuil mar aidhm acu seirbhísí sláinte agus seirbhísí sóisialta pearsanta a sholáthar atá cosúil nó coimhdeach le seirbhísí a sholáthraíonn FSS. Ní ghlacfar le haon iarratais tar éis an 15 Lúnasa. Tá faisnéis mhionsonraithe agus foirmeacha iarratais ar fáil ó Eagraíochtaí Sláinte Pobail FSS. Is féidir iad a fháil tríd an nasc seo a leanas freisin: https://www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople/support-grant-for-older-persons/community-voluntary-support-grant-for-older-persons.html