Preasráitis

Seolann an tAire Daly Ceangal ar son na Beatha – Straitéis do Chorcaigh

Rinne Jim Daly, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, seoladh oifigiúil inniu ar Cheangal ar son na Beatha – Straitéis do Chorcaigh. Tá an plean áitiúil sin bunaithe ar an bhfís chéanna agus ar na spriocanna, na cuspóirí agus na torthaí intomhaiste céanna mar atá leagtha amach sa straitéis náisiúnta dar teideal Ceangal ar son na Beatha, Straitéis Náisiúnta na hÉireann um Fhéinmharú a Laghdú 2015 – 2020.

Leagtar fís amach sa cháipéis Ceangal ar son na Beatha, is é sin, tír ina gcailltear níos lú saolta de bharr féinmharú inti agus ina gcumasaítear pobail agus daoine aonair a meabhairshláinte agus a bhfolláine a fheabhsú.

Is trí sheacht sprioc a chomhlíonfar an fhís sin, is iad sin:

 • Tuiscint níos fearr ar iompar féinmharaithe
 • Tacú le pobail iompar féinmharaithe a chosc agus freagairt dó
 • Cineálacha spriocdhírithe cur chuige do dhaoine atá leochaileach i leith féinmharú
 • Rochtain níos fearr ar sheirbhísí agus comhsheasmhacht agus comhtháthú seirbhísí níos fearr
 • Seirbhísí atá sábháilte agus ar ardchaighdeán
 • Rochtain laghdaithe ar mhodhanna féinmharaithe
 • Sonraí agus taighde níos fearr

Beidh Ceangal ar son na Beatha – Straitéis do Chorcaigh ar siúl ón mbliain 2017 go dtí an bhliain 2020. Is é an fhís atá leagtha amach ann ná Contae Chorcaí ina gcailltear níos lú saolta de bharr féinmharú agus ina gcumasaítear pobail agus daoine aonair a meabhairshláinte agus a bhfolláine a fheabhsú.

Dúirt an tAire Daly: “Is é atá sa phlean áitiúil seo ná beart tábhachtach do Chorcaigh agus is léiriú é ar chur i bhfeidhm leantach na bpleananna gníomhaíochta áitiúla do Cheangal ar son na Beatha a forbraíodh ar fud na tíre sa bhliain 2016 agus sa bhliain 2017. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an líon mór daoine a chuir leis an bplean seo a cheapadh. Ina measc tá an earnáil reachtúil, an earnáil eagraíochtaí neamhrialtasacha, an earnáil pobail agus an earnáil dheonach. Is eol dom gur chuir siad uile go leor ama agus dua isteach chun a chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais Chorcaí leis an bplean seo.  Táim ag súil leis an dea-thionchar a bheidh ag an bplean seo.”
CRÍOCH
     

Faisnéis Bhreise

An ndeachaigh féinmharú nó féindochar i bhfeidhm ort riamh nó an dteastaíonn uait labhairt le duine éigin?

Tá tacaíocht ar fáil duit anois:

Is féidir le duine ar bith atá i gcruachás tacaíocht a fháil trína lia-chleachtóir ginearálta.

Tá cúram síciatrach 24 huaire sa lá ar fáil sa Rannóg Éigeandála san ospidéal is cóngaraí duit, áit a gcuireann síciatraithe ar glao-dhualgas cúram ar fáil lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.

 •        Déan teagmháil le do lia-chleachtóir ginearálta áitiúil.
  •        Téigh chuig an Rannóg Éigeandála san ospidéal is cóngaraí duit
  •        Déan teagmháil leis na seirbhísí éigeandála ach glao a chur ar 999 nó 112
  •        Cuir glao ar na Samaritans, an tseirbhís éisteachta saor in aisce a oibríonn 24 huaire sa lá, ag 116 123
  •        Cuir glao ar Theach Pieta, an líne géarchéime saor in aisce a oibríonn 24 huaire sa lá, ag 1800 247 247
  •        Cuir glao ar Childline, an tseirbhís a oibríonn 24 huaire sa lá, ag 1800 66 66 66Chun tuilleadh faisnéise agus liosta de thacaí eile a fheiceáil, téigh chuig:

  www.yourmentalhealth.ie

  www.bereaved.ie