Preasráitis

Seolann an tAire Daly Ceangal ar son na Beatha – Port Láirge

Rinne an tAire Daly, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an plean Ceangal ar son na Beatha – Port Láirge a sheoladh go hoifigiúil inniu. Tá an plean áitiúil sin bunaithe ar an bhfís chéanna agus ar na spriocanna, na cuspóirí agus na torthaí intomhaiste céanna mar atá leagtha amach sa straitéis náisiúnta dar teideal Ceangal ar son na Beatha, Straitéis Náisiúnta na hÉireann um Fhéinmharú a Laghdú 2015 – 2020.

Leagtar fís amach sa cháipéis Ceangal ar son na Beatha, is é sin, tír ina gcailltear níos lú saolta de bharr féinmharú inti agus ina gcumasaítear pobail agus daoine aonair a meabhairshláinte agus a bhfolláine a fheabhsú.

Is trí sheacht sprioc a chomhlíonfar an fhís sin:

  • Tuiscint níos fearr ar iompraíocht féinmharaithe
  • Tacú le pobail iompraíocht féinmharaithe a chosc agus freagairt di
  • Cineálacha spriocdhírithe cur chuige do dhaoine atá leochaileach i leith féinmharú
  • Rochtain níos fearr ar sheirbhísí agus comhsheasmhacht agus comhtháthú seirbhísí níos fearr
  • Seirbhísí atá sábháilte agus ar ardchaighdeán
  • Rochtain laghdaithe ar mhodhanna féinmharaithe
  • Sonraí agus taighde níos fearr

Beidh Ceangal ar son na Beatha: Port Láirge i bhfeidhm idir an bhliain 2017 agus an bhliain 2020, agus an dá bhliain sin san áireamh. Is é fís na cáipéise ná Contae Phort Láirge a bheith againn ina gcailltear níos lú saolta de bharr féinmharú agus ina gcumasaítear pobail agus daoine aonair a meabhairshláinte agus a bhfolláine a fheabhsú.

Dúirt an tAire Daly: “Sa phlean seo um fhéinmharú a chosc i bPort Láirge, leagtar amach treochlár chun dul i ngleic le féinmharú agus féindochar. Tá sé tábhachtach go leanaimid de bheith ag obair le chéile ar gach leibhéal chun daoine atá i mbaol a shainaithint agus chun a chinntiú go mbíonn na seirbhísí cuí ar fáil ionas gur féidir linn an cúnamh agus an tacaíocht a theastaíonn a thabhairt. Má dhéanaimid é sin, creidim go n-éireoidh linn laghdú a dhéanamh ar an líon daoine a chailltear de bharr féinmharú.”

Ghabh an tAire buíochas le gach duine a raibh baint acu le hullmhú na cáipéise, agus é ag rá, “Tá an plean seo mar thoradh ar an obair chrua atá déanta ag cuid mhór daoine aonair, grúpaí pobail, gníomhaireachtaí reachtúla agus neamhrialtasacha, agus iad ag obair le chéile chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn. Tréaslaím le gach duine a raibh ról acu sa phlean seo a ullmhú.”

CRÍOCH

Tuilleadh Faisnéise

An ndeachaigh féinmharú nó féindochar i bhfeidhm ort nó an bhfuil tú ag iarraidh labhairt le duine?

Tá tacaíocht ar fáil duit anois:

Is féidir le haon duine atá i ngéarchéim tacaíocht a fháil trína liachleachtóir ginearálta.

Bíonn cúram síciatrach lánaimseartha ar fáil i Rannóg Éigeandála an ospidéil is gaire duit, áit a gcuireann síciatraithe ar glaoch cúram ar fáil lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.

•        Déan teagmháil le do liachleachtóir ginearálta áitiúil.
•        Téigh chuig Rannóg Éigeandála an ospidéil is gaire duit
•        Déan teagmháil le seirbhísí éigeandála trí ghlao a chur ar 999 nó 112
•        Cuir glao ar na Samáraigh, ar seirbhís éisteachta 24 huaire SAOR IN AISCE iad, ar 116 123
•        Cuir glao ar Theach Pieta, ar líne ghéarchéime 24 huaire SAOR IN AISCE é, ar 1800 247 247
•        Cuir glao ar Líne Chabhrach na Leanaí, ar seirbhís 24 huaire í, ar 1800 66 66 66

Chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun teacht ar liosta de na tacaí eile atá ar fáil, tabhair cuairt ar:
www.yourmentalhealth.ie
www.bereaved.ie