Preasráitis

Seolann an tAire Daly an t-athbhreithniú lárthéarma ar an Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú

Jim Daly TD, an tAire Stáit ar a bhfuil Freagracht Speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, sheol sé an t-athbhreithniú lárthéarma ar an Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú roimh chruinniú de chuid Ghrúpa Faireacháin na Straitéise san Ashling Hotel, Baile Átha Cliath, inniu.

Thug an tAire Daly dá aire go ndearnadh dea-dhul chun cinn ar an Straitéis a chur chun feidhme, rud atá ar siúl fós agus a bhfuil dúshláin le sárú ina leith. Agus é ag dearbhú an athuair go bhfuil an Roinn Sláinte agus an Rialtas tiomanta don Straitéis a chur chun feidhme go hiomlán, dúirt an tAire:

“Is réimse é seo a bhfuilim an-eolach air agus aithním nach mór tuilleadh oibre a dhéanamh chun an straitéis a chomhlíonadh ina hiomláine. Is eol dom freisin go bhfuil an néaltrú ina riocht atá ag dul i bhfeidhm ar líon méadaitheach teaghlach ar fud na tíre. Bhí cruinnithe ardleibhéil agam cheana féin le mo chuid oifigeach agus le FSS chun plé a dhéanamh ar thuilleadh spriocanna inghnóthaithe i gcomhthéacs na meastachán do Bhuiséad 2019 agus tá súil agam go mbeidh mé in ann dul chun cinn a dhéanamh ar bhearta nua um an dtaca seo.”

Ag déanamh a mhachnaimh dó ar an obair atá déanta sna trí bliana seo a chuaigh thart, thug an tAire Daly aitheantas don ról a ghlac Atlantic Philanthropies in infheistíocht a dhéanamh sna tionscadail chistithe atá ann sa Straitéis. Mhol sé freisin an Oifig Náisiúnta Néaltraithe in FSS as dul i gceannas ar an Straitéis a chur chun feidhme.

Ghabh an tAire Daly buíochas leis na baill de Ghrúpa Faireacháin na Straitéise as a gcuid ama agus taithí a thabhairt. Tá an Grúpa comhdhéanta de raon leathan saineolaithe sa néaltrú.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí:

Meastar go bhfuil cineál éigin néaltraithe ar thart ar 55,000 duine in Éirinn. Bíonn 4,000 cás nua ann gach bliain. Tar éis 65 bliana d’aois, tagann méadú faoi dhó, beagnach, ar leitheadúlacht an néaltraithe gach cúig bliana. Dá ainneoin sin, is féidir leis tosú ag aoiseanna níos óige. Tá néaltrú a thosaíonn go luath ar thart ar 4,000 duine in Éirinn faoi bhun 65 bliana d’aois. Bunaithe ar réamh-mheastacháin daonra ón bPríomh-Oifig Staidrimh, méadóidh an líon daoine a bhfuil néaltrú orthu faoi dhó go 115,000 duine faoin mbliain 2036 agus méadóidh sé faoi thrí go 157,000 duine faoin mbliain 2046.

Seoladh an Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú i mí na Nollag 2014 mar fhreagairt don líon méadaitheach daoine in Éirinn a bhfuil néaltrú orthu. Is é aidhm na Straitéise feabhas a chur ar chúram néaltraithe chun cur ar chumas daoine a bhfuil néaltrú orthu dea-cháilíocht beatha a bheith acu chomh fada agus is féidir agus chun go soláthrófar seirbhísí agus tacaí dóibh ar an mbealach is fearr is féidir.  Leagtar béim sa Straitéis gur ina bpobail féin a chónaíonn formhór na ndaoine a bhfuil néaltrú orthu agus gur féidir leo leanúint le dea-cháilíocht beatha a bheith acu agus le páirt a ghlacadh sna pobail sin.

Tá 14 ghníomhaíocht tosaíochta agus 21 ghníomhaíocht bhreise ann sa Straitéis. Tagann siad faoi na ceannteidil seo a leanas: ceannaireacht; feasacht agus tuiscint níos fearr; fáthmheas tráthúil agus idirghabháil thráthúil; seirbhísí, tacaíochtaí agus cúram comhtháite do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu agus dá gcúramóirí; oiliúint agus oideachas; agus taighde agus córais faisnéise.