Preasráitis

Seolann an tAire Corcoran Kennedy an 14ú Fóram Bliantúil um Shláinte Daoine Aeracha

Sheol an tAire Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit sa Roinn Sláinte le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an 14ú Fóram Bliantúil Uile-Éireann um Shláinte Daoine Aeracha i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu, Dé hAoine an 10 Meitheamh.

D’fháiltigh an tAire roimh an gcur chuige comhpháirtíochta a léirigh FSS agus eagraíochtaí éagsúla a fhreastalaíonn ar an bhFóram maidir le dul chun cinn a dhéanamh ar shláinte agus ar fholláine na leispiach, na ndaoine Aeracha, na ndéghnéasach agus na dtrasinscneach (LGBT) in Éirinn.

“Chun Éire atá níos sláintiúla a bhaint amach, teastaíonn comhar agus caithfidh roinnt mhaith réimsí den tsochaí baint a bheith acu leis. Eiseamláir iontach den chur chuige comhpháirtíochta sin is ea an Fóram seo. Baineann an-tábhacht leis sin maidir le cur chun feidhme na straitéise sláinte gnéasaí agus fáiltím roimh an obair chomhoibríoch atá á déanamh ar fhaisnéis agus ar dhea-chleachtas a chomhroinnt. Chomh maith leis sin, rud tábhachtach a chuireann lenár gcuid iarrachtaí is ea teachtaireachtaí tábhachtacha agus faisnéis thábhachtach a chur in iúl ionas go bhfuil sé ar chumas daoine aire a thabhairt dá sláinte agus dá bhfolláine féin, lena n-áirítear a sláinte ghnéasach agus a bhfolláine ghnéasach.”

I mbliana, is é an Fóram an t-ionad le haghaidh sheoladh na tuarascála ar an Suirbhé Idirlín ar Fhir a mBíonn Gnéas acu le Fir Eile do 2015 ón MISI. Bhí sé ar an suirbhé ba mhó dá shórt a rinneadh riamh. Áirítear leis an tuarascáil do 2015 ón MISI raon torthaí maidir le heolas ar an tsláinte ghnéasach agus dearcthaí, riachtanais agus iompar i measc fear a mbíonn gnéas acu le fir eile maidir leis an tsláinte ghnéasach.

Luaigh an tAire go mbeadh an fhaisnéis ón MISI ina cabhair nuair a bheifí ag forbairt na bhfreagairtí beartais do bhagairtí sláinte amhail VEID agus ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha agus nuair a bheifí ag tabhairt aghaidh ar cheisteanna cineál saoil amhail caitheamh tobac agus úsáid alcóil agus drugaí.

Is é Seirbhís FSS um Shláinte na bhFear Aerach i gcomhpháirt le Líonra Sláinte na nDaoine Aeracha agus le tacaíocht ón Roinn Sláinte agus ó FSS a d’eagraigh an chomhdháil. Ba é aidhm na comhdhála deis a thabhairt do na daoine a bhfuil baint acu le VEID, le SEIF, leis an tSláinte Ghnéasach agus le saincheisteanna eile sláinte oibriú le daoine LGBT chun líonrú, comhroinnt agus aitheantas a thabhairt dá gcuid iarrachtaí maidir le dul chun cinn a dhéanamh ar shláinte agus ar fholláine daoine LGBT in Éirinn.