Preasráitis

Seolann an tAire Corcoran Kennedy agus an tAire Breen comhairliúchán poiblí ar an gCreat um Ionad Sláintiúil Oibre faoi Éire Shláintiúil Cuid dhílis d’Éirinn atá sláintiúil iad ionaid shláintiúla oibre

Rinne Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, agus Pat Breen TD, an tAire d’Fhostaíocht agus Ghnóthais Bheaga, seoladh inniu (an Mháirt) ar chomhairliúchán poiblí ar Chreat nua um Ionad Sláintiúil Oibre.

Leis an gcreat, cuirfear treoir ar fáil ar féidir í a chur in oiriúint d’aon ionad oibre chun ionaid shláintiúla oibre a chruthú agus a chothú ar fud na hÉireann.

Tá forbairt an Chreata um Ionad Sláintiúil Oibre ina thionscnamh faoi chlár oibre Éire Shláintiúil. Tá an tionscnamh á threorú ag an dá Roinn i gcomhpháirt le geallsealbhóirí.

Ag labhairt di ag an seoladh, ar fhreastail ionadaithe ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach air, dúirt an tAire Corcoran Kennedy: “is eol dúinn go dtéann an obair tairbhe dár sláinte agus tugann an t-ionad oibre deis iontach maidir leis an tsláinte a chur chun cinn os comhair pobal leathan. Ós rud é go bhfuil geall le dhá mhilliún duine i mbun oibre in Éirinn, is féidir leis an teachtaireacht seo leath an daonra a shroicheadh”.

Dúirt an tAire ina dhiaidh sin: “Is é atá san obair i gcomhpháirt leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ná léiriú ar chroíphrionsabail agus éiteas Éire Shláintiúil, is é sin, go dtéann an rialtas agus an tsochaí i gcoitinne i mbun birt chun tír níos sláintiúla agus níos rathúla a dhéanamh d’Éirinn”.

D’admhaigh an tAire Breen gurb amhlaidh “go ndearnadh an-dul chun cinn le blianta beaga anuas ar shábháilteacht san ionad oibre trí reachtaíocht agus forfheidhmiú a chur i bhfeidhm, rud atá soiléir le feiceáil sa laghdú ar thimpistí san ionad oibre. Mar sin féin, is iad neamhoird mhatánchnámharlaigh agus strus an dá chúis phríomha le drochshláinte san ionad oibre, rud a chruthaíonn dúshláin nua”.

Dúirt an tAire Breen ina dhiaidh sin: “Baineann dúshlán ar leith leis an líon ard gnóthas beag atá ann in Éirinn agus caithfear aghaidh a thabhairt leis an gcreat nua ar an dúshlán sin trí mhachnamh a dhéanamh ar an dea-chleachtas i dtíortha eile agus trí theachtaireachtaí dearfacha sláinte a chur ar áireamh i Sláinte agus Sábháilteacht”.

Thug an tAire aitheantas do thiomantas a Roinne maidir le tacú le forbairt an Chreata um Ionad Sláintiúil Oibre. Dúirt sé: “Téann fórsa saothair sláintiúil chun tairbhe don tsochaí ar fad agus cuireann sé le fás geilleagrach agus le torthaí feabhsaithe sláinte”.

Thug an tAire Corcoran Kennedy aitheantas don obair atá déanta ag an dá Roinn go dtí seo agus, ag deireadh na hócáide, sheol sí an comhairliúchán ar líne go hoifigiúil. Tá sé ar fáil ag https://www.surveymonkey.com/r/HealthyWorkplaceFramework. Rachaidh sé beo inniu agus beidh sé ar oscailt go dtí an 19 Bealtaine 2017.  Is é aidhm an chomhairliúcháin tuairimí ó gheallsealbhóirí a fháil faoi shaincheisteanna tosaíochta nach mór aghaidh a thabhairt orthu sa chreat. Tá an creat dírithe ar threoir sholúbtha a chur ar fáil ar féidir í a chur in oiriúint d’aon ionad oibre chun ionaid shláintiúla oibre a chruthú agus a chothú ar fud na hÉireann.

Chomh maith leis an gceardlann chomhairliúcháin inniu ag an ócáid seolta, tá sé beartaithe ceardlanna breise a chur ar siúl i gCorcaigh, i Luimneach agus i Sligeach sna seachtainí le teacht. Tá sonraí ina leith ar fáil ar https://www.surveymonkey.com/r/VV25FYS.