Preasráitis

Seolann an tAire Catherine Byrne Luimneach Sláintiúil

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, Luimneach Sláintiúil a sheoladh go hoifigiúil inniu. Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ina ball den Líonra Náisiúnta um Chathracha agus Contaetha Sláintiúla anois, rud ar thionscnamh de chuid an chreata Éire Shláintiúil é.

Is é atá i gceist le cur chuige na gCathracha agus na gContaetha Sláintiúla i leith na sláinte ná go n-oibríonn údaráis áitiúla i gcomhpháirt le geallsealbhóirí áitiúla chun sláinte agus folláine a fheabhsú do chách.

Dúirt an tAire Byrne: “Sainaithnítear sa chreat Éire Shláintiúil go bhfuil tacaíocht ‘uile-rialtais’ agus tacaíocht ‘uile-shochaí’ araon ina dtosca riachtanacha ratha taobh thiar de chur chun feidhme an chreata. Leagtar béim ar leith ann ar an ról ríthábhachtach a imríonn geallsealbhóirí áitiúla sa chomhpháirtíocht sin. Táim den tuairim dhaingean nach mbeimid in ann fís an chreata Éire Shláintiúil a bhaint amach gan rannpháirtíocht gach Údaráis Áitiúil in Éirinn, go háirithe rannpháirtíocht na gCoistí Forbartha Pobail Áitiúil. Tá athrú córasach ag teastáil chun feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine agus tá bhur gcuid oibre ar Luimneach Sláintiúil mar fhianaise ar a thiomanta atá sibh don fheabhas sin a bhaint amach.”

Tá Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail curtha le chéile ag Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Luimnigh, rud a bhfuil sé mar aidhm leis folláine agus dea-chaighdeán saoil gach saoránaigh agus gach pobail i Luimneach a chur chun trí raon spriocanna, cuspóirí agus gníomhartha comhtháite.

Mar fhochoiste de chuid Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Luimnigh, is é an sainchúram atá ar Ghrúpa Stiúrtha Luimneach Sláintiúil tacú leis na gníomhartha atá sa Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail agus i straitéisí gaolmhara amhail Éire Shláintiúil agus an Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil agus na gníomhartha sin a nascadh le chéile.

Rinne an tAire Byrne an tSamhail um Chóngas Sóisialta a sheoladh ag an imeacht inniu freisin. Ghlac Luimneach Sláintiúil ‘Cóngas Sóisialta’ mar théama dá chuid oibre. Tá an tsamhail miondealaithe ina ceithre ghníomh, is iad sin:

  • Áiteanna agus spásanna ar son cóngais a chothú
  • Rannpháirtíocht ghníomhach sa phobal a spreagadh
  • Cóngas sóisialta a éascú le linn athruithe saoil
  • Cultúr cóngais a chur chun cinn

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Reáchtáiltear an Líonra Náisiúnta um Chathracha agus Contaetha Sláintiúla na hÉireann faoi choimirce Éire Shláintiúil. Is é atá in Éire Shláintiúil ná tionscnamh faoi stiúir an Rialtais arb é an aidhm atá leis sochaí Éireannach a chruthú inar féidir le gach duine dea-shláinte fhisiciúil agus dea-mheabhairshláinte a bheith acu, áit a bhfuil folláine tábhachtach ag gach céim den tsochaí agus a dtacaítear léi. Is é atá i dtionscadal na gCathracha Sláintiúla ná gluaiseacht dhomhanda de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Bunaíodh an tionscadal den chéad uair sa bhliain 1987. Bhí aon chathair déag páirteach ann ag an am sin. Tá an coincheap bunaithe ar a thábhachtaí atá gníomhaíocht áitiúil agus ar an ról lárnach a ghlacann an rialtas áitiúil agus Údaráis Áitiúla i gcúrsaí sláinte agus i bhforbairt inbhuanaithe.