Preasráitis

Seolann an tAire Byrne Creat Rannpháirtíochta Poiblí an Choiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, Creat Rannpháirtíochta Poiblí an Choiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil a sheoladh ar maidin sa Roinn Sláinte. Agus í ag tabhairt aitheasc os comhair na gcomhaltaí den Choiste agus ionadaithe othar, dúirt an tAire, “Tá lúcháir orm bheith anseo inniu chun Creat Rannpháirtíochta Poiblí an Choiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC) a fhógairt go poiblí. Beidh an Creat ina acmhainn thábhachtach maidir le héifeachtacht chliniciúil a chur ar aghaidh agus maidir le rannpháirtíocht phoiblí a fheabhsú.”

Dúirt an tAire freisin, “Tá tábhacht ag baint le rannpháirtíocht othar mar go gcabhraíonn sí le tosaíochtaí a fhorbairt agus le feabhsuithe a chur ar chúram sláinte bunaithe ar riachtanais shainaitheanta phoiblí, agus ní ar thoimhdí. Cuireann rannpháirtíocht phoiblí bonn eolais faoi chinnteoireacht agus cinntíonn sí go dtugtar aghaidh ar na saincheisteanna a bhfuil spéis ag an bpobal iontu.”

“Tá an Roinn Sláinte tiomanta d’éifeachtacht chliniciúil a áirithiú trí chlár oibre CNÉC agus gheobhaidh an Coiste tacaíocht ón Aonad um Éifeachtacht Chliniciúil, ar cuid den Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar atá lonnaithe sa Roinn é anois.

Sa bhliain 2015, thug CNÉC cuireadh do bheirt tathantóirí othar dul isteach sa Choiste. Bhí an beart sin ag teacht lena raibh ag tarlú ar bhonn idirnáisiúnta i gcomhlachtaí den chineál céanna amhail an Institiúid Náisiúnta um Shármhaitheas Cliniciúil sa Ríocht Aontaithe. Sa bhliain 2016, choimisiúnaigh CNÉC roinnt oibre chun cabhrú leis tuiscint a ghnóthú ar an rud ar a dtugtar ‘rannpháirtíocht phoiblí’ i dtreoirlínte agus i bpróisis iniúchóireachta. Bhí sé ag iarraidh a fháil amach freisin conas a d’fhéadfadh sé an tacaíocht is fearr is féidir a thabhairt don rannpháirtíocht phoiblí mar straitéis í féin. Cloch mhíle thábhachtach san obair sin ar fad is ea seoladh Chreat Rannpháirtíochta Poiblí CNÉC inniu.

Dheimhnigh an tOllamh Karen Ryan, Cathaoirleach CNÉC, an méid seo a leanas: “Tugtar leis an gCreat seo treoir phraiticiúil chun cuspóir, struchtúr agus tiomantas soiléir a ghnóthú don phróiseas rannpháirtíochta poiblí le linn treoirlínte cliniciúla agus iniúchóireacht chliniciúil a dhearadh agus a fhorbairt. Cé go bhfuil an fhaisnéis sin dírithe ar na Grúpaí Forbartha Treoirlínte Náisiúnta agus na Coistí Rialachais Iniúchóireachta Náisiúnta atá ar bun ag CNÉC, beidh sí úsáideach freisin do ghníomhaíochtaí eile rannpháirtíochta poiblí de chuid CNÉC – forbairt treoirlínte cliniciúla, mar shampla – agus do ghrúpaí leasa atá ag iarraidh obair i gcomhar leis an bpobal, amhail taighdeoirí, oideoirí agus rialálaithe.”

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

An Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC)

  1.        Is é CNÉC an Coiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil. Bunaíodh é i mí Mheán Fómhair 2010 mar chuid den Tionscnamh Tús Áite do Shábháilteacht Othar. Faigheann CNÉC tacaíocht ón Aonad um Éifeachtacht Chliniciúil, ar cuid den Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar atá lonnaithe sa Roinn Sláinte é.
  2.        Is é misean CNÉC ná creat a chur ar fáil maidir le formhuiniú náisiúnta na dtreoirlínte cliniciúla agus le hiniúchóireacht chliniciúil chun cúram othar agus cúram úsáideoirí seirbhíse a bharrfheabhsú. Rinne CNÉC sásra a fhorbairt agus a sholáthar chun treoirlínte cliniciúla agus iniúchadh cliniciúil a chur in ord tosaíochta agus a dhearbhú ó thaobh cáilíochta de d’fhonn iad a mholadh don Aire Sláinte go gcuirfear ar áireamh iad i sraith Treoirlínte Cliniciúla Náisiúnta agus in Iniúchóireacht Chliniciúil Náisiúnta.
  3.        Tá CNÉC ina chomhpháirtíocht idir príomh-gheallsealbhóirí ó thaobh sábháilteacht othar de. Agus é faoi chathaoirleacht an Ollaimh Karen Ryan, cuimsíonn CNÉC cliniceoirí, ionadaithe d’othair, an Roinn Sláinte, saineolaithe sábháilteachta othar, bainisteoirí sláinte, comhlachtaí rialála, comhlachtaí oiliúna agus oideachais, gníomhaireachtaí árachais agus slánaíochta cliniciúla agus daoine atá ag gabháil do chúram sláinte príobháideach.
  4.        Ní mór na critéir náisiúnta dhearbhaithe cáilíochta faoi seach a chomhlíonadh i ngach Treoirlíne Chliniciúil Náisiúnta agus i ngach Iniúchadh Cliniciúil Náisiúnta. (Treoirlínte Cliniciúla Náisiúnta ó CNÉC/HIQA, 2015; agus Iniúchóireacht Chliniciúil Náisiúnta ó CNÉC, 2015)
  5.        Tá dianphróiseas modheolaíoch ag teastáil le haghaidh treoirlínte agus le haghaidh iniúchóireachta araon.  Áirítear leis sin ról a thabhairt d’othair nó do dhaoine den phobal mar phríomh-gheallsealbhóirí ar ghrúpaí forbartha nó rialachais.

Creat Rannpháirtíochta Poiblí CNÉC

  1.        Ba í foireann ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a chuir an Creat Rannpháirtíochta Poiblí le chéile. Bhí an fhoireann faoi stiúir ag an Dochtúir Veronica Lambert.  Bhí ionadaithe poiblí páirteach san fhoireann forbartha agus ina Sainghrúpa Comhairleach araon.
  2.        Ba in dhá chéim a cuireadh an creat le chéile.  Ba é a bhí i gceist leis an gcéad chéim ná go ndearnadh athbhreithniú deisce ar na cleachtais reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta um rannpháirtíocht phoiblí agus go ndearnadh forbairt agus triail ar shraith fínéad (chun a fháil amach cé chomh hindéanta agus praiticiúil is a bheadh an creat in Éirinn).  I measc na n-aschur ó Chéim 1 bhí Ráiteas Luachanna ó CNÉC agus creat eiseamláireach le haghaidh rannpháirtíocht phoiblí a chomhtháthú i bpróisis éifeachtachta cliniciúla CNÉC.
  3.        Ba é a bhí i gceist leis an dara céim ná gur dearadh treoirdhoiciméid chun tacú le cur chun feidhme; áirítear leo sin acmhainní praiticiúla a úsáidfear chun tacú le cur chun feidhme agus creat meastóireachta a úsáidfear chun dul chun cinn a mheas. Cuirtear treoir ar fáil i bhfoirm seicliostaí, bileog oibre, pointí machnaimh, teachtaireachtaí tábhachtacha ón bpobal agus teimpléad difriúil chun tacú le gníomhaíochtaí ar fud an chreata.