Preasráitis

Seolann an tAire Byrne an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin – Baineadh an líon is airde riamh de dheontóirí orgáin agus de thrasphlanduithe orgáin amach sa bhliain 2017

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin a sheoladh inniu (Dé Máirt) agus ghabh sí buíochas le Cumann Duán na hÉireann, atá ar bun le 40 bliain anuas, as an obair iontach a dhéanann sé chun feasacht a mhéadú ar a thábhachtaí atá deonú orgáin.

Ag labhairt di ag an seoladh, dúirt an tAire Byrne, “Táim tiomanta do chur leis an rath leanúnach atá á bhaint amach i réimse an deonaithe orgáin agus an trasphlandaithe orgáin agus ba mhaith liom a chinntiú go mbeidh Éire i measc na dtíortha is rathúla maidir leis an líon daoine a dheonaíonn orgáin, maidir leis an líon trasphlanduithe a thagann as na deonuithe flaithiúla sin agus maidir le cáilíocht na beatha a bhíonn ag faighteoirí orgáin ina dhiaidh sin.”

Tharraing an tAire aird ar an bhfíric gur baineadh an líon is airde riamh de dheontóirí orgáin agus de thrasphlanduithe orgáin amach sa bhliain 2017, ar lena linn a rinneadh 311 trasphlandú le horgáin ó 150 deontóir. Bhí an dá fhigiúr sin níos airde ná na figiúirí is airde roimhe sin – an 127 ndeontóir orgáin a bhí ann sa bhliain 2016 agus an 294 thrasphlandú a rinneadh sa bhliain 2013.

•        Rinneadh 192 thrasphlandú duáin san iomlán sa tSeirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Duánacha, Ospidéal Beaumont – rinneadh 141 trasphlandú duáin ar dheontóirí nach maireann agus rinneadh an 51 cheann eile ar dheontóirí beo.
•        Rinneadh 62 thrasphlandú ae agus 5 thrasphlandú paincréis sa tSeirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Ae, Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann;
•        Rinneadh 36 thrasphlandú scamhóige agus 16 thrasphlandú croí sa tSeirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Croí agus Scamhóige in Ospidéal an Mater.

Dúirt an tAire Byrne, “Leanann Clár Trasphlandaithe na nDeontóirí Beo Duáin ag dul ó neart go neart. Mhéadaigh an líon trasphlanduithe a rinneadh ar dheontóirí beo ó 33 cinn sa bhliain 2015 go 51 cheann anuraidh, rud atá cothrom le méadú 50%, beagnach, laistigh de thréimhse dhá bhliain. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le deontóirí an chláir as a bhflaithiúlacht agus as deis a thabhairt chun trasphlandú riachtanach a dhéanamh ar a ndaoine muinteartha”.

Dúirt an tAire freisin, “Tá sé beartaithe na dréacht-Chinn Bhille um Fhíocháin Dhaonna a leagan faoi bhráid an Rialtais i mí na Bealtaine. Ceann de na haidhmeanna atá leis an reachtaíocht sin is ea go ndeonófar orgáin mar ghnás in Éirinn i gcásanna inar féidir déanamh amhlaidh. Dá bhrí sin, moltar leis an reachtaíocht go ndéanfaí córas bog rogha an diúltaithe den chóras reatha.”

“Reáchtálfar feachtas poiblíochta nuair a bheidh córas rogha an diúltaithe á thabhairt isteach agus tá súil againn go dtabharfaidh sé sin spreagadh do dhaoine deonú orgáin a phlé lena ndaoine muinteartha.  Más eol do do neasghaol gur mian leat a bheith i do dheontóir, is amhlaidh gur fusa fós an cinneadh atá le déanamh acu maidir le deonú orgáin. Chomh maith leis sin, tabharfaidh sé sin sásamh do ghaolta agus do dhaoine muinteartha gur cloíodh le mianta an duine lena mbaineann.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire: “Guím gach rath ar an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a raibh ról acu san imeacht seo a reáchtáil. Tuigim a thábhachtaí atá an tionscnamh seo maidir le feasacht a mhúscailt ar an tsaincheist seo ar bhonn náisiúnta, rud a fhágann ar deireadh go bhfaighidh tuilleadh daoine an glao tábhachtach gur aimsíodh orgán atá oiriúnach dóibh.”

CRÍOCH