Preasráitis

Seoladh na Seachtaine Scoile Gníomhaí 2018 agus an Chosáin Scoile Gníomhaí

Déardaoin an 19 Aibreán – Chuir an Taoiseach Leo Varadkar agus an tAire Richard Bruton, an tAire Simon Harris agus an tAire Catherine Byrne fáilte inniu roimh an tSeachtain Scoile Gníomhaí 2018 agus roimh thabhairt isteach an Chosáin Scoile Gníomhaí.

Le linn na Seachtaine Scoile Gníomhaí (23-27 Aibreán), tabharfar deis do scoileanna ar fud na tíre obair le chéile le daltaí, le tuismitheoirí, le heagraíochtaí pobail agus le heagraíochtaí náisiúnta spóirt agus sláinte ar raon leathan gníomhaíochtaí fisiciúla. Gné eile den tSeachtain Scoile Gníomhaí i mbliana is ea an chomhpháirtíocht nua atá ar bun idir parkrun do shóisir agus scoileanna áitiúla.

Dúirt an Taoiseach Leo Varadkar, “Tríd an gclár Éire Shláintiúil, tá sé mar aidhm againn gach duine a spreagadh bheith gníomhach, rud atá níos tábhachtaí fós i gcás leanaí. Tá cuid mhór dea-rudaí ar siúl inár scoileanna cheana féin mar chuid den chlár Éire Shláintiúil, amhail an Cosán Scoile Gníomhaí agus an chomhpháirtíocht le 13 rith páirce nua do shóisir. Ba mhaith linn spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do leanaí chun an chorpacmhainn agus an fholláine mheabhrach is fearr is féidir a bheith acu. Tá gníomhaíocht fhisiciúil an-tábhachtach do shláinte ár leanaí agus beidh tionchar dearfach aici orthu níos déanaí sa saol freisin. Thar aon rud eile, baintear an-taitneamh aisti freisin.”

Agus an t-imeacht á sheoladh aige, dúirt Richard Bruton, an tAire Oideachais agus Scileanna, “Tá lúcháir orm an tSeachtain Scoile Gníomhaí a sheoladh. Is eol dúinn cé chomh tábhachtach is atá gníomhaíocht fhisiciúil, ní amháin dár sláinte fhisiciúil, ach mar bhealach chun neartú foirne a spreagadh, muinín a fhorbairt agus dea-shláinte mheabhrach a chothú. Mholfainn do gach scoil úsáid a bhaint as an gCosán nua agus as na smaointe breátha eile atá le fáil ar shuíomh Gréasáin na Brataí Scoile Gníomhaí ar mhaithe le dul i mbun gníomhaíocht fhisiciúil ar bhonn níos minice.”

Seoladh an tSeachtain Scoile Gníomhaí 2018 agus an Cosán Scoile Gníomhaí i Scoil Phádraig ar an gCorr Dhubh. Chuir Active Schools an Cosán Scoile Gníomhaí le chéile i gcomhpháirt le Get Ireland Walking. Is acmhainn é lena dtugtar deis do scoileanna cosán a bhfuil cuaillí eolais daite buanfasacha a chur in airde lasmuigh chun bealach siúil nó rite a mharcáil amach timpeall ar a dtailte scoile. Moltar do scoileanna a bhfuil Bratach Scoile Gníomhaí acu a gcosán a sheoladh an tseachtain seo chugainn le linn na Seachtaine Scoile Gníomhaí.

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte: “Is gá dúinn go léir obair le chéile chun leanaí a spreagadh bheith gníomhach ó luathaois agus chun tacú le tuismitheoirí agus leis an earnáil oideachais cultúr gníomhaíochta fisiciúla a fhorbairt. Is gá do leanaí agus daoine óga bheith gníomhach ar feadh 60 nóiméad ar a laghad gach lá. I measc a lán nithe eile, rachaidh sé sin chun tairbhe dá sláinte agus dá bhfolláine fhisiciúil agus mheabhrach. Leanaí a bhíonn gníomhach, bíonn seans níos fearr ann go mbeidh saol sláintiúil sona acu. Bainfidh an tsochaí ina hiomláine tairbhe as an méid sin freisin.”

Dúirt Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, “Le linn na Seachtaine Scoile Gníomhaí, is féidir le scoileanna a thaispeáint conas is féidir spraoi agus gníomhaíocht fhisiciúil inrochtana a áireamh sa lá scoile. Tugtar deis do scoileanna, do leanaí, do thuismitheoirí agus do dhaoine eile ar fud an mhórphobail obair le chéile agus gabháil orthu féin tuilleadh gníomhaíocht fhisiciúil a dhéanamh. Maidir leis sin, is údar misnigh é an raidhse comhpháirtíochtaí atá ar bun idir comhlachtaí spóirt agus an earnáil oideachais.”

Tionscnamh a reáchtálann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus a dtacaítear leis faoin gclár Éire Shláintiúil is ea an Bhratach Scoile Gníomhaí. Bronntar an Bhratach ar scoileanna a fhéachann le pobal scoile atá oilte agus gníomhach go fisiciúil a bhaint amach. Is é an aidhm atá léi tuilleadh scoileanna a spreagadh dul i mbun gníomhaíocht fhisiciúil ar bhonn níos minice. Is é Ionad Oideachais Mhaigh Eo a riarann an Bhratach Scoile Gníomhaí.

#asw18

#activeschoolwalkway

#gowalking

Téigh chuig www.activeschoolflag.ie

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá an clár Éire Shláintiúil ina mhórthionscnamh faoi stiúir an Rialtais, rud arb é an aidhm atá leis sochaí a chruthú in Éirinn inar féidir le gach duine dea-shláinte fhisiciúil agus dea-mheabhairshláinte a bheith acu agus ina bhfuil meas ar fholláine agus ina dtacaítear léi ar fud na sochaí ar fad. ‘Is féidir le hathruithe beaga difear mór a dhéanamh do shláinte agus folláine fhisiciúil agus mheabhrach an duine’ is ea an rud a ndírítear air san fheachtas Éire Shláintiúil, agus áirítear leis roghanna dearfacha amhail bia níos sláintiúla a ithe, bheith níos gníomhaí agus aire a thabhairt dár meabhairshláinte.

Faoin gclár Éire Shláintiúil, rinne an Roinn Sláinte agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil a fhorbairt i gcomhpháirt le raon geallsealbhóirí tábhachtacha, an Roinn Oideachais agus Scileanna ina measc. Ceann amháin de phríomhchuspóirí an Phlean is ea tuilleadh scoileanna a spreagadh páirt a ghlacadh sa Bhratach Scoile Gníomhaí.

Tá páirt glactha ag níos mó ná 1000 scoil agus níos mó ná 131,000 dalta sa Bhratach Scoile Gníomhaí óna bunú. Ó mhí Mheán Fómhair 2017 i leith, tá freastal déanta ag níos mó ná 500 scoil ar cheardlanna ar tacaíodh leo faoin gclár Éire Shláintiúil chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbratach scoile gníomhaí. Chláraigh níos mó ná 400 scoil di cheana féin. Féach www.activeschoolflag.ie chun tuilleadh sonraí a fháil

Is tríd an gCiste Cuntas Díomhaoin um Chuimsiú Spóirt de chuid Spórt Éireann freisin a chistítear an Chonair Scoile Gníomhaí.

Scoil Phádraig ar an gCorr Dhubh – Osclaíodh Scoil Phádraig, an Chorr Dhubh, sa bhliain 1978. Tá Scoil Shóisearach agus Scoil Shinsearach araon inti.

Moltar sna Treoirlínte Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil go mbeadh leanaí agus daoine óga, suas go 18 mbliana d’aois, gníomhach ar feadh 60 nóiméad ar a laghad gach lá. Fuarthas amach sa staidéar ar Rannpháirtíocht Leanaí i Spórt agus Gníomhaíocht Fhisiciúil, a foilsíodh sa bhliain 2010, nár chomhlíon ach 19% de dhaltaí bunscoile agus 12% de dhaltaí meánscoile na treoirlínte. Tá staidéar leantach ar siúl faoi láthair.