Preasráitis

Seoladh an Bheartais agus an Nóis Imeachta Náisiúnta um Dhaoine Leochaileacha atá i mBaol Mí-Úsáide a Chosaint

Rinne an tAire Kathleen Lynch an Beartas agus an Nós Imeachta Náisiúnta um Dhaoine Leochaileacha atá i mBaol Mí-Úsáide a Chosaint a sheoladh inniu, an 5 Nollaig 2014. Is é an aidhm atá leis cur chuige comhsheasmhach a chur ar fáil i leith daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas araon atá i mbaol mí-úsáide a chosaint.

 

Ag labhairt di ag an seoladh, dúirt an tAire Lynch, atá freagrach as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, “Ba mhaith liom an Rannóg um Chúram Sóisialta i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a mholadh faoina cuid oibre ar an mbeartas seo, rud a thagann sna sála ar chomhairliúchán fairsing le roinnt eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí éagsúla”.

 

Tá an beartas agus an nós imeachta bunaithe ar roinnt prionsabal, lena n-áirítear meas ar chearta an duine, díriú ar an duine, cultúr, tathant, rúndacht, cumhachtú agus comhoibriú.  Cuirtear béim sa cháipéis ar a thábhachtaí atá sé comhoibriú le daoine leochaileacha agus le mianta agus le riachtanais daoine leochaileacha a chur san áireamh nuair atá cinntí á ndéanamh ina leith.

 

“Tá freagracht orainn déileáil go stuama le gach cás a bhaineann le mí-úsáid líomhanta agus amhrasach. Tá muinín agam go soláthraíonn an beartas seo creat soiléir chun cosaint daoine leochaileacha a áirithiú ar fud na Seirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumas agus do Dhaoine Scothaosta”, dúirt an tAire Lynch mar fhocal scoir.

 

CRÍOCH