Preasráitis

Rinne an Rialtas Bille nua a fhaomhadh inniu, rud lena gcuirfear seirbhís uilechoiteann liachleachtóirí ginearálta ar fáil do gach duine os cionn 70 bliain d’aois

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus Kathleen Lynch, an tAire Stáit le Freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, tar éis faomhadh a fháil ón gComh-aireacht i ndáil leis an mBille Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta) 2015. Táthar tar éis teacht ar chomhaontú freisin gur chóir an Bille a fhoilsiú agus a chur faoi bhráid an Oireachtais.

“Mar chuid den chéim seo de sheirbhís uilechoiteann liachleachtóirí ginearálta a thabhairt isteach do gach duine sa tír, déanfar seirbhísí in aisce liachleachtóirí ginearálta a leathnú chuig gach duine os cionn 70 bliain d’aois, beag beann ar a n-ioncam agus ar a n-acmhainn. In éineacht le pleananna ar leith do dhaoine faoi bhun sé bliana d’aois, cinnteoidh an méid sin go mbeidh rochtain ag na daoine is óige agus ag na daoine is sine araon ar chúram liachleachtóirí ginearálta gan táillí. Céim shuntasach i dtreo cúram sláinte uilechoiteann a bhaint amach is ea seo,” dúirt an tAire Varadkar.

Ag fáiltiú di roimh an gcinneadh ón Rialtas, dúirt an tAire Lynch: “An chéad dá chéim – a chuimsíonn daoine os cionn 70 bliain d’aois agus daoine faoi bhun sé bliana d’aois – cinnteoidh siad gur féidir lenár saoránaigh is sine agus le tuismitheoirí ár ndaoine is óige dul chuig an liachleachtóir ginearálta, agus aird á tabhairt acu ar a gcuid sláinte, seachas an costas a bheidh ar an gcuairt.”

Faoi réir an reachtaíocht a bheith á rith ag dá Theach an Oireachtais, is é an cuspóir atá ann seirbhís uilechoiteann liachleachtóirí ginearálta a bheith i bhfeidhm do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois i Ráithe 2 i mbliana. Beartaítear go gcuirfear an tseirbhís sin i bhfeidhm i gcomhthráth le tabhairt isteach na seirbhíse do dhaoine faoi bhun sé bliana d’aois.

Críoch

Nóta d’Eagarthóirí:

Sa Ráiteas ar Thosaíochtaí an Rialtais 2014-2016, athdheimhníodh an rún daingean atá ann seirbhís uilechoiteann liachleachtóirí ginearálta a thabhairt isteach do gach duine sa tír ar aon dul le Clár an Rialtais.  Ba do dhaoine faoi bhun sé bliana d’aois agus do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois a thug an Rialtas tosaíocht sa chéad dá chéim de chúram uilechoiteann liachleachtóirí ginearálta a chur i bhfeidhm.

Is iad gach duine atá 70 bliain d’aois nó níos sine a chuimseoidh an dara céim de sheirbhís uilechoiteann liachleachtóirí ginearálta a thabhairt isteach. Meastar go n-íocann thart ar 36,000 duine os cionn 70 bliain d’aois as freastal ar liachleachtóir ginearálta toisc nach bhfuil siad clúdaithe le cárta leighis ná le cárta cuairte liachleachtóra.

Meastar go mbeidh costas €18 milliún i mbliain iomlán don Státchiste ag baint lena bhfuil sa reachtaíocht atá beartaithe, is é sin, seirbhís uilechoiteann liachleachtóirí ginearálta a chur ar fáil do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois. Soláthrófar an tseirbhís faoi chonradh na Seirbhísí Ginearálta Míochaine atá i bhfeidhm faoi láthair le liachleachtóirí ginearálta.

Tá ardchéim bainte amach san idirbheartaíocht idir an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann ar chonradh lena bhfreastalófar ar chúram in aisce liachleachtóirí ginearálta a leathnú chuig gach duine faoi bhun sé bliana d’aois. Ní eiseofar conarthaí go dtí go dtabharfar an idirbheartaíocht sin chun críche.