Preasráitis

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an ceathrú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 23 Samhain 2017.

Rinne an tOllamh Martin Cormican, Ceannasaí Cliniciúil Náisiúnta um Ionfhabhtuithe atá Bainteach le Cúram Sláinte agus Frithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), na figiúirí is déanaí maidir le baictéir CPE ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE i láthair lena linn. Rinne an grúpa plé ar an méadú faoi thrí a tháinig ar an líon cásanna CPE a tuairiscíodh in Éirinn ón mbliain 2014 i leith. Tugadh faoi deara le linn an chruinnithe gur gá Beartas Scagthástála Náisiúnta FSS a chur chun feidhme ina iomláine anois ar mhaithe le teacht ar fhigiúirí níos iomláine agus níos cruinne ar leibhéal náisiúnta. D’iarr an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí ar FSS cur chun feidhme an bheartais scagthástála a mheasúnú agus tuairisc a thabhairt air chun aon bhearnaí atá ann a shainaithint.
Ag gach ceann de na cruinnithe a tionóladh go dtí seo, díríodh go sonrach ar an tábhacht a bhaineann le struchtúir láidre rialachais a bheith i bhfeidhm chun cur chun feidhme na gcaighdeán náisiúnta i ndáil le baictéir CPE a chinntiú. Díríodh freisin ar shaincheisteanna níos leithne a bhaineann le hionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte agus le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach. Gné ríthábhachtach den struchtúr rialachais atá ag teastáil is ea a chinntiú go bhfuil Coiste um Ionfhabhtú a Chosc agus Rialú i bhfeidhm i ngach Grúpa Ospidéal agus i ngach Eagraíocht Sláinte Pobail. Dúirt an Dr Tony Holohan, Príomhoifigeach Míochaine agus Cathaoirleach an ghrúpa, “I gcomhréir le treoir ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí, seoladh ceistneoir chuig na Príomhfheidhmeannaigh ar Ghrúpaí Ospidéal agus chuig na Príomhoifigigh ar Eagraíochtaí Sláinte Pobail níos luaithe an tseachtain seo chun measúnú a dhéanamh ar an scéal náisiúnta reatha i ndáil leis na coistí sin. Tá sé sin ar an gcéad cheann de roinnt cumarsáidí beartaithe leis an mórchóras trína mbaileofar faisnéis shonrach chun bonn eolais a chur faoin anailís staide.”

Tá na miontuairiscí ar gach cruinniú roimhe seo foilsithe ar leathanach Gréasáin tiomnaithe atá á óstáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH

NÓTA D’EAGARTHÓIRÍ

Féach an Plean Éigeandála Sláinte Poiblí chun dul i ngleic le CPE anseo

Cad is baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae ann?

Tá baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE), ar a dtugtar CRE freisin, ina dtarbhfhríd atá frithsheasmhach in aghaidh fhormhór na n-antaibheathach atá ar fáil, nó gach ceann díobh. Is sa phutóg a iompraítear na baictéir agus is féidir leo ionfhabhtú sruth fola a chruthú i ndaoine atá soghonta, amhail daoine scothaosta agus daoine a bhfuil imdhíonacht íseal orthu.

Tá baictéir CPE ina mbaictéir ghram-dhiúltacha a iompraítear sa ghoile agus atá frithsheasmhach in aghaidh fhormhór na n-antaibheathach atá ar fáil. I gcásanna áirithe, tá siad frithsheasmhach in aghaidh na n-antaibheathach uile atá ar fáil. Tá baictéir CPE ina mbagairt chruthaithe ar shláinte an duine, go háirithe i dtimpeallachtaí ospidéil. Scoitear san fhaecas iad agus tarchuirtear trí theagmháil dhíreach agus indíreach iad. D’fhéadfadh tréimhse 4 seachtaine nó níos mó dul thart idir an teagmháil is cúis le fáil an orgánaigh agus an t-am a éiríonn CPE inbhraite i bhfaecas an duine lena mbaineann. Níos mó ná leath na n-othar uile a tholgann ionfhabhtuithe sruth fola de bharr CPE, faigheann siad bás dá bharr sin.

Tá cásanna CPE sainaitheanta ar fud an domhain le blianta beaga anuas. Tá méadú bliantúil tagtha ar an líon cásanna atá feicthe againn in Éirinn freisin. Tháinig méadú faoi dhó, beagnach, ar an líon cásanna sa bhliain 2016 agus meastar go méadóidh sé faoi thrian eile sa bhliain 2017. Is féidir le leathadh na tarbhfhríde san ospidéal a bheith ina chúis le dúnadh leapacha, bardaí agus aonad, rud a bhainfeadh an bonn ón acmhainn a theastaíonn chun seirbhísí a chur ar fáil, chun othair ó Rannóga Éigeandála a ligean isteach agus chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar liostaí feithimh.

Tugtar le fios sa chomhairle Sláinte Poiblí agus sa chomhairle mhicribhitheolaíoch go bhfuil deis ann go fóill idirghabhálacha éifeachtacha a dhéanamh chun ár n-othair a chosaint, ár n-acmhainn ospidéal a chosaint ar dhúnadh neamhbheartaithe agus, ar deireadh, leathadh na tarbhfhríde a stopadh nó a laghdú.

Cad is éigeandáil sláinte poiblí ann?

Féachtar ar éigeandáil sláinte poiblí mar theagmhas tromchúiseach nó mar theagmhas nach rabhthas ag súil leis a tháinig chun cinn de bharr galar tógálach agus atá ina chúis, nó a d’fhéadfadh a bheith ina chúis, le bás nó le tinneas tromchúiseach i measc codanna móra den phobal, i measc réigiún ar leith nó i measc grúpa sonrach daoine aonair. Is teagmhas é a mbeidh tionchar mór aige ar ghnáthfheidhmiú an chórais sláinte agus ar an tsochaí i gcoitinne.

Cad is an Plean Éigeandála Sláinte Poiblí ann?

Is ionann an Plean Náisiúnta Éigeandála Sláinte ón Roinn Sláinte agus plean atá le cur i bhfeidhm i gcás go dtiocfaidh éigeandáil náisiúnta sláinte poiblí/éigeandáil mhórscála sláinte poiblí chun cinn de bharr ráig galair thógálaigh nó de bharr fadhb sláinte den chineál céanna. Tá sé mar aidhm leis an bplean cabhrú le gach gníomhaireacht sláinte sa Stát freagairt d’éigeandáil sláinte poiblí ar bhealach comhtháite comhordaithe.

Ag teacht sna sála ar chur i bhfeidhm an Phlean Éigeandála Sláinte Poiblí an 25 Deireadh Fómhair 2017, rinne an tAire Sláinte (an tUas. Simon Harris TD) an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí a thionól mar fhreagairt sláinte poiblí do CPE in Éirinn.

Cad is frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ann?

Is é is frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ann ná frithsheasmhacht miocrorgánaigh in aghaidh druga a bhí éifeachtach roimhe sin chun cóireáil a chur in aghaidh ionfhabhtuithe a mbíonn an miocrorgánach lena mbaineann ina gcúis leo. Tá miocrorgánaigh fhrithsheasmhacha (lena n-áirítear baictéir, fungais, víris agus seadáin) in ann ionsaí a sheasamh ó dhrugaí frithmhiocróbacha amhail drugaí frithbhaictéaracha (e.g. antaibheathaigh), drugaí frithfhungasacha, drugaí frithvíreasacha agus drugaí frithmhaláireacha. Dá bhrí sin, ní éireoidh le cóireálacha caighdeánacha ina n-aghaidh agus ní bheifear in ann fáil réidh leis an ionfhabhtú dá bharr sin, rud a mhéadóidh an baol go scaipfear an t-ionfhabhtú go daoine eile.
Tá éabhlóid tréithchineálacha frithsheasmhacha ina feiniméan nádúrtha a tharlaíonn nuair a mhacasamhlaíonn miocrorgánaigh iad féin trí earráid nó nuair a mhalartaítear tréithe frithsheasmhacha eatarthu. Brostaítear teacht chun cinn tréithchineálacha frithsheasmhacha nuair a bhaintear úsáid agus mí-úsáid as drugaí frithmhiocróbacha. Scaiptear frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach arís eile nuair a leantar droch-chleachtas rialaithe ionfhabhtuithe, nuair a bhíonn drochdhálaí sláintíochta i réim agus nuair a láimhseáiltear bia ar bhealach míchuí.

Cad is an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 (iNAP) ann?

Is é aidhm Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 ná beartais agus gníomhartha a chur chun feidhme chun faireachán a dhéanamh ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach agus í a chosc agus a chomhrac ar fud na hearnála sláinte, na hearnála talmhaíochta agus na hearnála comhshaoil. Chun forbairt agus leathadh na miocrorgánach frithsheasmhach a chosc, baineann ríthábhacht le laghdú a dhéanamh ar an úsáid mhíchuí a bhaintear as cógais fhrithmhiocróbacha agus le hionfhabhtuithe agus galair a chosc.

Tugtar forbhreathnú ann don earnáil sláinte, don earnáil talmhaíochta agus don earnáil comhshaoil. Léirítear ann idirghabhálacha straitéiseacha tábhachtacha le haghaidh dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ar fud na dtrí earnáil, ar aon dul le ceanglais na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Tá na hidirghabhálacha sin mar fhianaise ar an tiomantas atá ag Éirinn do chur chuige ‘an Aon Sláinte Amháin’ a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar bhonn iomlánaíoch agus trasearnála i leith fhadhb na frithsheasmhachta in aghaidh ábhar frithmhiocróbach.

Cad is ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte ann?

Is ionann ionfhabhtú atá bainteach le cúram sláinte agus ionfhabhtú a fhaightear tar éis teagmháil leis na seirbhísí cúram sláinte. Cé gur minice a tharlaíonn sé sin tar éis cóireáil san ospidéal, tarlaíonn sé freisin tar éis cóireáil i gclinicí othar seachtrach, i dtithe altranais agus i dtimpeallachtaí eile cúram sláinte. Tugtar “ionfhabhtuithe atá faighte san ospidéal” freisin ar ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte agus ar tolgadh san ospidéal iad.