Preasráitis

Reáchtálann an tAire Helen McEntee an chéad chomhairliúchán le daoine óga don Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige

Reáchtáil Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an chéad chomhairliúchán de shraith comhairliúchán le daoine óga aréir, an 17 Samhain. Bhí an comhairliúchán ar siúl i gceanncheathrú Facebook agus pléadh meabhairshláinte na hóige lena linn.  Bhí sé mar chuid den ghealltanas a thug sí go gcinnteodh sí go n-éistfí le tuairimí leanaí agus daoine óga mar chuid dhílis d’obair an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige.

Tugadh grúpa ilchineálach daoine óga idir 19 mbliana d’aois agus 25 bliana d’aois le chéile leis an gcomhairliúchán seo, agus é mar aidhm aige plé a dhéanamh ar nithe a chabhraíonn lena meabhairshláinte, ar nithe a dhéanann dochar dá meabhairshláinte agus ar na hathruithe ar mhaith leo go soláthródh an Tascfhórsa iad.

Ar na nithe is mó a dhéanann dochar dá meabhairshláinte, dar leo, tá stiogma, strus, uaigneas, easpa tacaí agus seirbhísí, agus daoine muinteartha, cairde agus caidrimh. Ar na nithe is mó a chabhraíonn le meabhairshláinte an duine óig, dar leo, tá caitheamh aimsire agus gníomhaíochtaí, struchtúir thacaíochta, coinneáil gnóthach agus caidrimh. D’fhorbair rannpháirtithe raon leathan smaointe ar na gníomhartha a d’fhéadfadh an Tascfhórsa a dhéanamh ar na téamaí sin.  Foilseofar tuarascáil iomlán ar na smaointe sin.

Labhair an tAire Helen McEntee i dtús na hoíche faoin tábhacht a bhaineann le pobail agus faoin dualgas atá ann tacaíocht chomhchoiteann a thabhairt do dhaoine óga agus timpeallacht a chruthú ina gcosnaítear daoine óga, ina dtugtar aire dóibh agus ina gcuirtear dea-mheabhairshláinte agus dea-fholláine mheabhrach chun cinn.

“Creidim gur féidir le gach duine dínn roinnt mhaith a dhéanamh inár saol féin agus muid ag oibriú le chéile chun a chinntiú go gcabhraítear le gach duine óg in Éirinn a n-athléimneacht agus a bhfolláine mhothúchánach a mhéadú.”

Chuir an tAire McEntee i gcuimhne do gach duine gurb é aidhm an chomhairliúcháin éisteacht le tuairimí na rannpháirtithe faoi na nithe ba cheart don Tascfhórsa a dhéanamh, agus é ina thosaíocht thábhachtach de chuid an Rialtais, chun tacú le daoine óga, athléimneacht a chur chun cinn agus folláine daoine óga a mhéadú ar fud na hÉireann.

“Tá sibh anseo chun a chur in iúl dúinn cé na tuairimí atá agaibh faoi nithe ba cheart don Rialtas a dhéanamh chun torthaí do dhaoine óga a fheabhsú. Is fúibhse atá sé, mar sin, an clár oibre a chur le chéile.”

Chinntigh foireann ón Roinn Sláinte agus ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige go bhfuil cosaintí agus tacaí cuí (e.g. comhairleoireacht, obair shóisialta agus gníomhaíocht leantach) mar bhonn agus thaca ag an obair seo agus go mbeidh siad mar bhonn agus thaca ag an obair ar fad a dhéanfar sa todhchaí le leanaí agus le daoine óga.