Preasráitis

Ráiteas ón Roinn Sláinte maidir le foilsiú an athbhreithnithe ón nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát ar theagmhais chliniciúla i seirbhísí máithreachais agus gínéiceolaíochta le cúig bliana anuas

Anailís chuimsitheach ar na drochtheagmhais atá ann i seirbhísí máithreachais le cúig bliana anuas is ea an tuarascáil (“Clinical Incidents and Claims Report in Maternity and Gynaecology Services – a five year review 2010-2014” [“Tuarascáil ar Theagmhais Chliniciúla agus ar Éilimh Chliniciúla i seirbhísí máithreachais agus gínéiceolaíochta – athbhreithniú cúig bliana 2010-2014”]) a d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (GÉS) inniu (an 20 Deireadh Fómhair 2015).

Cuireann an Roinn fáilte roimh an athbhreithniú, ina léirítear go bhfuil na rátaí atá i réim in Éirinn ó thaobh tuairisciú teagmhais agus líon na n-éileamh de ag teacht leis na rátaí atá i réim i dtíortha eile.

Is é seo an chéad uair riamh a rinne GÉS athbhreithniú den chineál sin. Mar sin, tugtar ann sonraí bonnlíne tábhachtacha a bheifear in ann a úsáid chun feidhmíocht amach anseo a thomhas. Léirítear san athbhreithniú nach foirfe atá ár gcórais tuairiscithe agus sainaithnítear ann éagsúlacht maidir leis an dóigh a bhfuil teagmhais á dtuairisciú ag ospidéil le blianta anuas. Ina theannta sin, tugadh Córas Náisiúnta nua um Theagmhais a Bhainistiú (NIMS) isteach sa bhliain 2014. Tá gach teagmhas san earnáil cúram sláinte á dtuairisciú go díreach trí NIMS ó Mheitheamh 2015 i leith. Cabhraítear leis an gCóras teagmhais a thuairisciú ar bhealach níos mine agus níos comhsheasmhaí. Is údar áthais é an tiomantas atá ag GÉS do bheith ag oibriú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus lena cuid seirbhísí máithreachais chun tuairisciú níos comhsheasmhaí a spreagadh.

Tugann cultúr láidir sábháilteacht othar spreagadh agus tacaíocht do thuairisciú teagmhas. Cuirtear foghlaim luachmhar ar fáil don chóras ar fad ach teagmhais a thuairisciú go hoscailte agus, dá bhrí sin, is féidir bearta a dhéanamh le haghaidh drochtheagmhais inseachanta a laghdú a mhéid is féidir.

Tríd an gcineál sonraí sin a dhéanamh níos sorochtana agus trí thabhairt isteach a dhéanamh ar chórais nua tuairiscithe máithreachais, amhail an Ráiteas faoi Shábháilteacht Othar Máithreachais, agus ar tháscairí cliniciúla ón gClár Cliniciúil Cnáimhseachais agus Gínéiceolaíochta, tá an deis againn spriocdhíriú ar réimsí agus ar sheirbhísí ar leith le haghaidh feabhas dírithe.

Dúirt an Dr Tony Holohan, Príomh-Oifigeach Míochaine na Roinne Sláinte: “Is amhlaidh go bhfuil sa tuarascáil an cineál anailíse a chuirfidh leis an bhfaisnéis agus leis an eolas atá againn maidir le sábháilteacht othar. Cabhróidh sí linn patrúin agus treochtaí i dtarlú teagmhas cúram sláinte a shainaithint”.

Tá an Roinn tiomanta do sheirbhísí máithreachais a fheabhsú.  Bunóidh FSS Clár Náisiúnta Sláinte Ban agus Naíonán chun feabhas a bhrú chun cinn agus cúram a chaighdeánú sna 19 n-aonad máithreachais ar fad.  De bhreis air sin, soláthrófar an beartas le hobair an chláir a threorú agus buntacú léi leis an Straitéis Máithreachais atá á forbairt faoi láthair.  Cuireadh cistiú breise ar fáil i mBuiséad 2016 le haghaidh feabhais ar sheirbhísí máithreachais.

Is féidir an tuarascáil a fheiceáil anseo.