Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar maidir leis an mBuiséad Forlíontach don Roinn Sláinte

“Tá an Grúpa Sláinte tar éis Buiséad Forlíontach €680 milliún a fháil don bhliain 2014. Fágann sé sin go mbeidh níos mó ná €500 milliún eile le caitheamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) sa bhliain 2014 sna réimsí seo a leanas: gníomhaíocht míochaine, drugaí agus teiripí, gléasanna míochaine, costas na n-éileamh ar an Stát, agus foireann túslíne. Tá an méid sin curtha ar áireamh cheana féin sa bhonn do chaiteachas na bliana seo chugainn.

“Fágann an buiséad forlíontach freisin go mbeifear in ann freastal ar roinnt costais aonuaire, lena n-áirítear laghdú ar an ioncam a rabhthas ag súil leis ó fhoinsí nach foinsí Státchiste iad sa bhliain 2014 agus íocaíochtaí cúitimh arna ndéanamh tríd an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát. Tá an cur chuige a ghlacfar i leith na réimsí sin sa bhliain 2015 leagtha amach i bPlean Seirbhíse Náisiúnta FSS, rud a foilsíodh an tseachtain seo caite.  Na costais a cuimsíodh sa bhuiséad forlíontach don bhliain 2014, ní bheidh aon tionchar acu ar na seirbhísí a bheifear in ann a chur ar fáil sa bhliain 2015, faoi mar atá leagtha amach sa Phlean Seirbhíse.

“Cuireann an mórbhuiséad forlíontach seo ar ár gcumas roinnt caiteachais a thabhairt ar aghaidh ón mbliain 2015 go mí na Nollag i mbliana, lena n-áirítear clár luathrochtana do chógais nua le haghaidh Heipitíteas C, rud ar cuireadh tús leis Dé Luain, agus 300 áit bhreise a chur ar fáil ar Scéim Chothrom na Féinne, rud ar cuireadh tús leis an tseachtain seo freisin.

“Ní dhéanfaidh an buiséad aon difear do bhuiséad na Roinne Sláinte don bhliain seo chugainn. Ní dhéanfaidh sé difear ach oiread do Phlean Seirbhíse FSS, áit a bhfuil an buiséad gan athrú.”

Críoch

Tuilleadh sonraí

•Áirítear leis an mbuiséad forlíontach €510 milliún a úsáidfear chun freastal ar easnamh FSS, rud a léiríonn an ghníomhaíocht mhéadaithe lena mbaineann. I measc na gníomhaíochta sin, tá méadú ar an éileamh ar laethanta leapa, méadú ar líon na n-othar isteach i rannóga éigeandála, méadú ar an éileamh ar thacaí pobail agus ar sheirbhísí pobail, agus méadú ar líon na n-othar scothaosta agus ar líon na n-othar a bhfuil riochtaí casta orthu.

•Leithdháileadh €5 milliún ar an gclár luathrochtana le haghaidh teiripí nua nuálacha drugaí d’othair ardriosca a bhfuil Heipitíteas C orthu.

•Leithdháileadh €3 milliún chun go mbeifí in ann an tionscnamh um scaoileadh amach moillithe a thosú i mbliana.

•Tá €54 milliún ag teastáil ó FSS maidir le híocaíochtaí leis an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát.

•Mar thoradh ar uainiú an bhailiúcháin ioncaim agus ar na riachtanais chaipiteal oibre a bhaineann le blianta roimhe, tá €108 milliún eile ag teastáil sa bhliain 2014.

•Agus coigilteas €4 milliún bainte amach ag an Roinn Sláinte, laghdófar costas deiridh an Réamh-Mheastacháin Fhorlíontaigh seo ar an Státchiste