Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar maidir le Tuarascáil Feidhmíochta FSS do mhí Feabhra

Tugtar sonraí don tréimhse go dtí deireadh mhí Feabhra sa dara Tuarascáil Feidhmíochta ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do 2015. Tomhaistear feidhmíocht sa tuarascáil de réir na gceannteideal seo a leanas: Cáilíocht, Rochtain, Airgeadas agus Acmhainní Daonna.

Ag labhairt dó tar éis fhoilsiú na tuarascála ag FSS, dúirt an tAire Varadkar: ‘Tugtar le fios sa tuarascáil gur 4.5% os cionn sprice a bhí líon na n-othar a ligeadh isteach inár n-ospidéil ghéarmhíochaine le haghaidh gnáthaimh roghnacha i mí Feabhra. I gcomparáid leis sin, bhí an figiúr 5% faoi bhun sprice i mí Eanáir. Mar thoradh air sin, ní raibh gníomhaíocht a rabhthas ag súil léi ach 0.6% faoi bhun sprice ag deireadh mhí Feabhra.  Léiríonn an méid sin go bhfuil na hospidéil ag teacht suas anois leis na hobráidí agus leis na gnáthaimh a cuireadh ar athlá de dheasca plódaithe i mí Eanáir. Is cúis misnigh é sin’.

“Bhí líon na n-othar seachtrach 3.2% os cionn sprice i mí Feabhra. I gcomparáid leis sin, bhí an líon 2.4% ní ba lú ná mar a bhíothas ag súil leis i mí Eanáir. Ar an iomlán, ba 0.3% os cionn sprice a bhí líon na n-othar seachtrach ag deireadh mhí Feabhra.  Cé gur mó líon na n-othar a fuair coinní sa tréimhse ná líon na n-othar a fuair coinní sa tréimhse chéanna anuraidh, áfach, nílimid ag teacht suas leis an éileamh go fóill agus níl aon difear déanta againn d’amanna feithimh ach oiread, rud is cúis imní é.

“Cé go bhfuil sé deacair, ar roinnt cúiseanna éagsúla – lena n-áirítear an leibhéal fíorard scaoiltí amach moillithe a bhí ann le linn an dá mhí – úsáid a bhaint as sonraí do mhí Eanáir agus do mhí Feabhra chun conclúidí a dhéanamh maidir leis an staid a bheidh ann ag deireadh na bliana, tá dea-thorthaí á mbaint amach anois ag na bearta nua a bhí molta ag an Tascfhórsa um Rannóga Éigeandála agus a bhí comhaontaithe ag an Rialtas, mar aon leis an athchóiriú leanúnach ar chleachtais agus ar phróisis sna hospidéil.

“Thit líon na scaoiltí amach moillithe ag deireadh mhí Feabhra go 705 ceann ó bhuaicfhigiúr 835 ceann i bhfómhar na bliana seo caite. An tionscnamh a fógraíodh go luath i mí Aibreáin chun aghaidh a thabhairt ar na moilleanna a bhí ar rochtain othar ar scéim Chothrom na Féinne, beidh tionchar dearfach aige ar an staid sin. Tá an t-am feithimh ar scéim Chothrom na Féinne ó dháta an cheadaithe agus dáta na rochtana tar éis titim go ceithre seachtaine freisin.

“Mar is eol dúinn, gabhann tionchar iarmhartach le scaoiltí amach moillithe maidir le brúnna costais a choinneáil ar sheirbhísí cúraim shóisialta agus ar sheirbhísí géarmhíochaine. Is ard go fóill atá costais ghníomhaireachta agus costais ragoibre, rud ar ábhar imní é. Ar an taobh dearfach den scéal de, leagtar amach sa Tuarascáil go bhfuilimid ag leanúint ar aghaidh lenár spriocanna a chomhlíonadh i ndáil le sainchúram maolaitheach a chur ar fáil laistigh de sheacht lá tar éis atreorú do dhaoine i leapacha othair chónaithigh agus do dhaoine ina dteach féin. Chomh maith leis sin, táimid ar an mbóthar ceart den chuid is mó maidir le líon na bPacáistí Cúram Baile agus le líon na n-uaireanta cúntóir baile atá á gcur ar fáil.

“Tá bearta sonracha curtha i bhfeidhm ag FSS chun aghaidh a thabhairt ar bhealach níos éifeachtúla ar liostaí feithimh i gcomhar le hospidéil ghéarmhíochaine, leis an Aonad Seachadta Speisialta agus leis an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála. Áirítear leis na bearta sin cloí leis an bPrótacal Náisiúnta um Liostaí Feithimh 2014, mar aon le treoirlínte ábhartha Cláir Chliniciúil Náisiúnta ó FSS, agus tús áite a thabhairt do ligean isteach ar lá na hobráide nuair is cuí ó thaobh cúrsaí cliniciúla de.

“Ag deireadh mhí Feabhra, bhí 114 sárú ann ar an uas-am feithimh ar ionscópachtaí ar an drólann. Bhí an gnáthamh déanta ag gach duine de na hothair sin faoin 14 Aibreán, áfach. Mar an gcéanna, tá an sprioc i dtaca le hatreoruithe cóireála d’othair ailse, gan ailse phróstataigh a áireamh, á baint amach. D’fhreastail 12,293 bean ar Breastcheck i mí Feabhra. Is é an aidhm atá ann scagthástáil a dhéanamh ar 140,000 bean ar fud na bliana 2015 agus scagthástáil a dhéanamh ar 23,882 duine díobh sa chéad dá mhí den bhliain. Rinneadh scagthástáil ar 26,324 bean le haghaidh ailse cheirbheacs le linn na míosa, 9.9% níos mó ná an sprioc don bhliain go dtí seo.

“Léirítear sa Tuarascáil Feidhmíochta do mhí Feabhra an dúshlán suntasach atá roimh an tseirbhís sláinte mar gheall ar an déimeagrafaic a bhíonn ag athrú in Éirinn. Thar an gcéad chúpla bliain eile, méadóidh líon na ndaoine atá 65 bliain d’aois nó níos sine faoi thart ar 20,000 duine in aghaidh na bliana, rud a chuirfidh tuilleadh brú ar an earnáil ospidéal géarmhíochaine, ar an earnáil cúram pobail agus ar an earnáil cúraim shóisialta. Leanfaimid ar aghaidh ag forbairt seirbhísí sábháilte ar ardchaighdeán d’othair ar aon dul leis an déimeagrafaic sin a bhíonn ag athrú, agus muid ag lorg bealaí chun costais a laghdú ag an am céanna.”