Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar maidir le Tuarascáil Feidhmíochta FSS do mhí an Mhárta

“Léirítear roinnt feabhsuithe i dtuarascáil feidhmíochta FSS do mhí an Mhárta de réir mar a théarnaigh an tseirbhís sláinte ó thréimhse gheimhridh an-ghnóthach. Is os cionn sprice agus os cionn fhigiúirí na bliana seo caite atá líon na n-othar a ligeadh isteach le haghaidh gnáthaimh roghnacha agus líon na n-othar seachtrach a d’fhreastail ar chlinicí. Ciallaíonn sé sin go ndearnadh tuilleadh othar a fheiceáil i gclinicí agus a ligean isteach san ospidéal gan dul tríd an Rannóg Éigeandála.

“Ba 2% os cionn sprice a bhí líon na n-othar a ligeadh isteach le haghaidh gnáthaimh roghnacha i mí Feabhra. I gcomparáid leis sin, bhí an figiúr 0.6% faoi bhun sprice i mí Feabhra. Ba 3.6% os cionn sprice a bhí líon na n-othar seachtrach a d’fhreastail ar na hospidéil. I gcomparáid leis sin, bhí an figiúr 0.3% os cionn sprice i mí Feabhra.

“Cé go leanann amanna feithimh de bheith ag éirí níos faide, tugtar le fios sna figiúirí seo go bhfuil ospidéil ag teacht suas anois le gnáthaimh a cuireadh ar ceal le linn na tréimhse gnóthaí i mí Eanáir.

“Bhí 900 duine breise ag obair sa tseirbhís sláinte i mí an Mhárta i gcomparáid leis an bhfigiúr do mhí Eanáir 2014 agus bíonn an líon sin ag méadú i gcónaí de réir mar a earcaítear tuilleadh baill foirne.

“Tá neamhláithreacht sa mhí níos ísle ná riamh agus chomhlíon 94% de na hospidéil an seal uasta 24 uair do dhochtúirí.

“Cé go raibh méadú beag ann in scaoiltí amach moillithe i mí an Mhárta, agus an líon ag méadú go 715 cás, tá siad i bhfad níos lú ná 700 ceann ó shin i leith agus tá treocht anuas i réim. Tá feabhas tagtha ar Amanna Eispéiris Othar i Rannóga Éigeandála, rud a thugann le fios go mbíonn níos lú ama á chaitheamh ag daoine i Rannóga Éigeandála.

“Bíonn spriocanna á bhfeabhsú nó á gcomhlíonadh d’ionscópachtaí éigeandála ar an drólann, don tseirbhís náisiúnta otharcharranna agus do chúram maolaitheach. I gcás ailse chíche, sáraíodh na spriocanna do tharchuir chuig clinicí ailse faoin gClár Náisiúnta um Rialú Ailse.

“D’fhreastail 12,911 bean ar Breastcheck i mí an Mhárta. Is é an aidhm atá ann scagthástáil a dhéanamh ar 140,000 bean ar fud na bliana 2015 agus scagthástáil a dhéanamh ar 36,791 duine díobh sa chéad trí mhí den bhliain. Tá an figiúr sin 2.2% os cionn na sprice don bhliain go dtí seo. Rinneadh scagthástáil ar 23,129 bean san iomlán le haghaidh ailse cheirbheacs le linn na míosa, agus scagthástáil déanta ar 76,086 bean sa bhliain go dtí seo. Tá an figiúr sin 4.2% os cionn na sprice don bhliain go dtí seo.

“Is ann do dhúshláin ollmhóra go fóill – róchaiteachas buiséid, róchaiteachas ar fhoireann ghníomhaireachta agus amanna feithimh a bhíonn ag méadú ina measc – ach is ábhar misnigh é go mbíonn cuid mhór dár gcuid oibre ag dul sa treo ceart. Táim ag súil le tuilleadh feabhsuithe a fheiceáil sna míonna atá romhainn.”

Críoch

Nasc chuig an tuarascáil:

http://www.hse.ie/eng/services/publications/corporate/performancereports/march15pr.pdf