Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar maidir le ballóid Chumann Dochtúirí na hÉireann

Dúirt Leo Varadkar, an tAire Sláinte, go bhfuil sé an-sásta gur thacaigh baill de Chumann Dochtúirí na hÉireann leis na scálaí pá nua do chomhairligh nua is iontrálaithe agus dúirt sé go dtosódh FSS láithreach ar phoist ar na scálaí pá nua a fhógairt.

“Tá ríméad orm gur ghlac baill de Chumann Dochtúirí na hÉireann leis na scálaí pá nua do chomhairligh nua. Is mar thosaíocht a thosóidh FSS ar phoist a fhógairt anois in áiteanna ina bhfuil folúntas, rud a bhfuil súil agam go mbeidh sé ina chéim shuntasach chun tuilleadh comhairleach a mhealladh chuig an tseirbhís sláinte phoiblí le haghaidh oibre,” arsa an tAire Varadkar.

Cuireadh na tograí nua ar aghaidh go luath sa mhí seo tar éis teagmháil dhian idir an Roinn Sláinte, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, FSS agus Cumann Dochtúirí na hÉireann. Ba é Kieran Mulvey, Príomhfheidhmeannach an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais, a d’éascaigh na cainteanna tar éis do bhaill de Chumann Dochtúirí na hÉireann diúltú don tacar tograí a cuireadh ar aghaidh roimhe sin.

“Táim ag súil go gcabhróidh na scálaí pá nua agus na tuarastail fheabhsaithe linn líon níos mó dár gcéimithe a choinneáil sa tír seo agus áitiú ar chomhairligh atá ag oibriú i dtíortha thar lear filleadh ar Éirinn. Is mian liom go gcuirfidh an pacáiste nua in iúl go láidir do chéimithe míochaine na hÉireann gur ag feabhsú an athuair atá pá agus téarmaí agus coinníollacha agus gur féidir leo a bheith ina gcuid den téarnamh sláinte in Éirinn,” arsa an tAire Varadkar.

Beidh feidhm ag na rátaí nua go cúlghabhálach maidir le comhairligh nua is iontrálaithe, le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2014.

Críoch

Tuilleadh sonraí

Tá an pá a thugtar do chomhairligh nua is iontrálaithe ar an gclár oibre ó comhaontaíodh Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí (Comhaontú Bhóthar Haddington) i mí Iúil 2013. Thug sé aghaidh go sonrach ar an ngá le hearcaíocht míochaine agus coinneáil míochaine a scrúdú.

Mar thoradh ar na forálacha sonracha sin, bunaíodh Grúpa MacCraith. Sa dara tuarascáil uaidh, mhol sé gur cheart:

“do na páirtithe lena mbaineann tús a chur, mar bheart práinne, le teagmháil dhírithe thráthchláraithe chaidrimh thionsclaíoch nach maireann ach tréimhse ghairid chun dul i ngleic leis an mbacainn a cruthaíodh leis an éagsúlacht i rátaí luach saothair idir Comhairligh is iontrálaithe agus a bpiaraí seanbhunaithe, rud atá ag teacht aníos ón mbliain 2012 i leith. Molann sé freisin gur cheart do na páirtithe lena mbaineann plé a dhéanamh ar roghanna, laistigh de na socruithe conartha atá ann cheana, le haghaidh dul chun cinn a dhéanamh ar struchtúr gairme níos difreáilte do Chomhairligh, faoi mar atá leagtha amach i Rannán 5.3 (i.e. soláthar seirbhíse cliniciúla, ceannaireacht chliniciúil agus Bainistíocht Seirbhís Sláinte, taighde cliniciúil, cúrsaí acadúla, feabhsú cáilíochta agus róil eile). Sainaithníodh sa Tuarascáil gurb é an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais (LRC) an comhlacht cuí chun caidreamh maidir leis an Moladh sin a éascú’.

Tá sé tugtha faoi deara go dtagann na rátaí athbhreithnithe as Comhaontú Bhóthar Haddington (HRA) agus nach bhfuil siad ar fáil do chomhairligh nach páirtithe sa HRA iad.

Ar leithligh, tá comharba Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí le plé níos moille i mbliana agus chuir an tAire Howlin agus a Roinn in iúl go ndéanfaí amhlaidh tar éis thuairisceán na chéad ráithe.

Struchtúr pá beartaithe do Chomhairligh le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2014
Pointe Cineál A Cineál B Cineál C
Breisíochtaí Bliantúla a Bhaineann le Feidhmíocht 1 €127,000 €120,000 €105,000
2 €132,600 €124,200 €108,000
3 €140,000 €130,000 €112,000
4 €144,000 €133,000 €114,500
5 €150,000 €137,000 €117,000
6 €155,000 €141,000 €120,000
7 €161,000 €145,000 €124,000
8 €166,500 €151,000 €128,500
9 €175,000 €157,000 €134,000
Ceann Roinne 1 €170,000
2 €175,000
3 €180,000
Bainisteoir Grúpa (Stiúrthóir Cliniciúil) 1 €190,000
Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh comhairligh atá ag iontráil leas a bhaint as creidmheas breisíoch suas go dtí an 6ú pointe de na scálaí thuas.