Preasráitis

Ráiteas ón Aire Varadkar faoi Thuarascáil Measúnaithe Feidhmíochta FSS do mhí na Samhna

“Léirítear arís sa Tuarascáil Measúnaithe seo do mhí na Samhna gur tháinig méadú ar ghníomhaíocht seirbhísí sláinte agus ar an éileamh ar na seirbhísí sin ag deireadh na bliana seo caite. I gcomparáid leis na figiúirí don bhliain roimhe, tháinig méadú 3.5% ar an bhfreastal i Rannóga Éigeandála, tháinig méadú 1.8% ar líon na n-othar isteach i Rannóga Éigeandála, agus tháinig méadú 3% ar fhreastal na n-othar seachtrach,” dúirt an tAire Varadkar inniu.

“Bhí 835 scaoileadh amach moillithe ann, bhí méadú ann i líon na ndaoine ar thralaithe agus bhí liostaithe feithimh níos faide ann freisin.

“Tiocfaidh feabhas ar roinnt de na figiúirí sin nuair a fhoilseofar tuilleadh sonraí do na míonna Geimhridh. Sna figiúirí do mhí Eanáir, is dóigh go mbeidh laghdú ann i líon na scaoiltí amach moillithe agus go mbeidh titim ann in amanna feithimh i leith scéim Chothrom na Féinne agus ionscópachtaí.

“Ní hionann sin agus a rá go maolóimid ár gcuid oibre. Leanann liostaí feithimh ospidéil de bheith ag ardú. Mar sin, is léir gur gá borradh a chur faoi ghníomhaíocht ina leith sin san earrach agus sa samhradh. Beidh an borradh sin faoi réir maoiniú a bheith ar fáil, ar ndóigh. Is tábhachtach a chuimhneamh, áfach, go bhfuil acmhainn ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), mar thoradh ar Bhuiséad 2015, aon choigilteas breise a bhainfidh sí amach a infheistiú ar ais ina gcuid seirbhísí.

“Leanaimid ar aghaidh lenár spriocanna a chomhlíonadh agus a shárú i ndáil le sainchúram maolaitheach, idir leapacha othair chónaithigh agus leapacha i dtithe othar. Chomh maith leis sin, tá líon na ndaoine – 13,139 duine – atá ag fáil Pacáistí Cúram Baile 21% níos airde ná an sprioc náisiúnta don bhliain 2014. Is fós ag titim atá líon na ndaoine atá ag feitheamh ar feadh níos mó ná 12 sheachtain le measúnú fisiteiripe. Ina theannta sin, tá laghdú 7% tagtha ar líon na ndaoine atá ag feitheamh ar feadh níos mó ná 16 seachtaine le measúnú teiripe saothair.

“I gcás otharcharranna, tá méadú 4% tagtha ar líon na nglaonna a fuarthas i gcomparáid leis an bhfigiúr don tréimhse chéanna anuraidh agus tá amanna slánúcháin i rannóga éigeandála á gcoinneáil mar an gcéanna. Bhí 67% de na feithiclí a scaoileadh in ann freagairt do ghlaonna eile laistigh de 30 nóiméad, agus 94% díobh in ann freagairt do ghlaonna eile laistigh de 60 nóiméad.

“I gcomparáid leis an tréimhse chéanna sa bhliain 2013, freastalaíodh ar 98,237 othar breise i Rannóga Éigeandála idir Eanáir agus Samhain 2014. B’ionann é sin agus méadú 3%.

“I gcás othar atá ag feitheamh lena gcéad choinne othair sheachtraigh, tá 85% díobh ag fáil na gcoinní sin laistigh den spriocthréimhse 12 mhí. Fágann sé sin, áfach, nach bhfuil coinní á bhfáil ag 55,733 othar, nó 15% díobh, sa tréimhse chéanna. Is ionann é sin agus méadú beag ar an bhfigiúr do mhí na Samhna 2013, nuair a bhí 56,270 othar, nó 16% díobh, ag feitheamh le níos mó ná 12 mhí.

“Leanann an Clár um Sheirbhísí Othair Sheachtraigh a Fheabhsú de bheith ag déanamh dul chun cinn maidir le próiseáil atreoruithe a chuíchóiriú, maidir le rátaí ‘neamhfhreastail’ a laghdú agus maidir le díriú ar ghnóthachain acmhainne a bhaint amach chun tuilleadh coinní nua a chur ar fáil. A bhuí leis sin, táthar in ann freastal ar thuilleadh othair ‘nua’ i Rannóga Othair Sheachtraigh.