Preasráitis

Ráiteas ón Aire Sláinte maidir leis na figiúirí ón NTPF do Dheireadh Fómhair 2015

Leantar ar aghaidh le feabhsuithe a fheiceáil sna figiúirí is déanaí ón gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF), a foilsíodh Dé hAoine an 6 Samhain.  Tá laghduithe tagtha ar liosta feithimh iomlán na nOthar Cónaitheach / na gCásanna Lae, ar líon na n-othar atá ag feitheamh le tréimhse idir 15 mhí agus 18 mí, agus ar líon na n-othar atá ag feitheamh le níos mó ná 18 mí.  Is scéala an-dearfach é sin toisc gurb é seo an chéad uair atá laghduithe feicthe againn i ngach ceann de na 3 phríomhchatagóir sin ag an am céanna.

Tá laghduithe tagtha freisin ar líon iomlán na ndaoine atá ag feitheamh le coinne othar seachtrach, agus é tar éis titim faoi bhun 400,000 duine den chéad uair i mbliana.  Trí chlinicí breise a éascú lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre agus trí obair a sheachfhoinsiú i gcásanna ina raibh acmhainn theoranta ar fáil, d’éirigh linn laghdú de bheagnach 5000 duine a bhaint amach i liosta feithimh foriomlán na nOthar Seachtrach agus laghdú de bheagnach 3000 duine a bhaint amach i líon na ndaoine atá ag feitheamh le tréimhse idir 15 mhí agus 18 mí le coinne faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair.

Tugtar faoi deara go mbíonn méadú ag teacht ar líon na n-othar a bhíonn á n-atreorú le haghaidh gnáthionscópacht ar an gconair ghastraistéigeach. Mar sin, tá ceanglas leagtha síos ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) maidir leis na critéir atreoraithe chaighdeánaithe a chur i bhfeidhm go docht agus tá sí i mbun athbhreithnithe ar éileamh agus ar acmhainn freisin. Tá FSS i mbun athbhreithniú cliniciúil ar riachtanas san am i láthair chomh maith. Maidir le hionscópachtaí práinneacha ar an drólann, tá sprioc rochtana 4 seachtaine i bhfeidhm agus bíonn beartas neamhfhulaingthe á ghlacadh i leith aon sáruithe.

I gcomhar le Grúpaí Ospidéal, bíonn aghaidh á tabhairt ag FSS ar na spriocanna atá ann maidir le hagaí uasta feithimh mar chuid dá próiseas rialta feidhmíochta agus cuntasachta. An cistiú breise a chuir an Rialtas ar fáil sa bhliain 2015, bíonn sé á úsáid chun acmhainn a uasmhéadú ar fud ospidéil phoiblí agus dheonacha agus chun gníomhaíocht a sheachfhoinsiú araon i gcásanna nach bhfuil acmhainn ar fáil chun freastal ar riachtanais othar laistigh den aga uasta feithimh iontu. Chomh maith leis sin, bíonn fíneálacha á bhforchur ar mhaithe le feidhmíocht níos fearr a dhreasú maidir leis na daoine atá ar an liosta feithimh ar feadh na tréimhse ama is mó.  Is ionann agus 8.47m euro luach iomlán na bhfíneálacha atá gearrtha go dtí seo. Bíonn na fíneálacha á bhforchur ar bhonn míosúil agus cuirtear sáruithe eile le linn na míosa san áireamh iontu freisin.

Aithníonn an Roinn agus FSS gurb ann do dhúshláin phearsanra agus struchtúrtha a théann i bhfeidhm ar speisialtachtaí aonair agus ar shuíomhanna ospidéil aonair. Dúshlán eile nach féidir a thuar go cruinn roimh ré is ea an tionchar a bhíonn ag beartais ghéaraithe i rannóga éigeandála, lena n-éilítear go gcuirtear gnáthaimh mháinliachta neamhriachtanacha ar ceal ar mhaithe le héileamh agus le hacmhainn a bhainistiú go sábháilte. Mar gheall ar gach ceann de na tosca sin, tá sé ríthábhachtach liostaí feithimh a bhainistiú go héifeachtach ionas go ndéantar na daoine atá ar an liosta feithimh ar feadh na tréimhse is mó a sceidealú laistigh den acmhainn atá ar fáil, díreach tar éis déileáil le cásanna éigeandála agus práinneacha.

Mar fhocal scoir, is fiú an méid seo a leanas a thabhairt faoi deara:

  • % d’othair atá ag feitheamh le níos lú ná 6 mhí le cóireáil othar cónaitheach / cás lae: 60.3%
  • % d’othair atá ag feitheamh níos lú ná 12 mhí le cóireáil othar cónaitheach / cás lae: 86.23%
  • % d’othair atá ag feitheamh le níos lú ná 6 mhí leis an gcéad choinne othar seachtrach dá gcuid: 59.1%
  • % d’othair atá ag feitheamh le níos lú ná 12 mhí leis an gcéad choinne othar seachtrach dá gcuid: 84.9%

Is údar díomá é, áfach, go bhfuil méadú beag tagtha ar líon na ndaoine atá ag feitheamh le níos mó ná 18 mí. Údar imní freisin is ea ráta mall an laghdaithe i líon na ndaoine atá ag feitheamh le níos mó ná 18 mí le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae, go háirithe nuair a chuirtear an laghdú sin i gcodarsnacht leis an laghdú mór atá tagtha ar líon na n-othar atá ag feitheamh le tréimhse idir 15 mhí agus 18 mí.  D’iarr an Roinn ar FSS an méid sin a phlé leis na hospidéil mar ábhar práinne.  Thug FSS treoir do gach ospidéal tús áite a thabhairt do chásanna den sórt sin laistigh den mhórchlár seachfhoinsithe.

Catagóir Iomlán Deireadh MF Difríocht Níos mó ná 18 mí Deireadh MF Difríocht Níos mó ná 15 mhí Deireadh MF Difríocht
Othair Chónaitheacha / Cásanna Lae 69046 69076 -30 2161 2244 -83 2808 3198 -390
Othair Sheachtracha 396571 401496 -4925 13353 13176 +177 17936 21087 -3151
Ionscópacht ar an gConair Ghastraistéigeach 16891 16839 +52 31 44 -13 461 538 -77

Ca