Preasráitis

Ráiteas ón Aire Sláinte maidir le hainmniú an Uas. John Connaghan mar Ard-Stiúrthóir ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, gurb é John Connaghan a chomhlíonfaidh ról Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Tháinig an fógra sin sna sála ar an gcinneadh a rinne an tUas. Tony O’Brien, an t-iarArd-Stiúrthóir, éirí as tráthnóna inné.  Beidh sé sin amhlaidh go dtí go mbeidh próiseas earcaíochta curtha i gcrích ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Dúirt an tAire Harris: “D’ainmnigh mé John Connaghan chun feidhmeanna Ard-Stiúrthóir FSS a chomhlíonadh go dtí go mbeidh próiseas earcaíochta a reáchtálfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é curtha i gcrích. Tá an-chuid taithí ar bhainistíocht shinsearach cúram sláinte ag John ar leibhéal idirnáisiúnta. Éireoidh go mór leis in FSS a stiúradh sa tréimhse dhoiligh atá le teacht. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le John as glacadh leis an ról eatramhach sin.”

Chuaigh an tUas. Connaghan isteach in FSS i mí Lúnasa anuraidh mar LeasArd-Stiúrthóir agus mar Phríomhoifigeach Oibriúcháin. D’oibrigh sé don tSeirbhís Náisiúnta Sláinte, Albain, roimhe sin.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Beathaisnéis – John Connaghan

Chuaigh an tUas. John Connaghan isteach in FSS i mí Lúnasa 2017 mar LeasArd-Stiúrthóir agus mar Phríomhoifigeach Oibriúcháin.  Sa ról sin, tá freagracht air as seirbhísí oibriúcháin.  Cumhdaíonn sé sin seachtar Príomhfheidhmeannach Grúpa ar Ospidéil Ghéarmhíochaine agus naonúr Príomhoifigeach ar Eagraíochtaí Sláinte Pobail (a chuimsíonn Cúram Pobail, Cúram Sóisialta agus Cúram Príomhúil).

Tá an tUas. Connaghan ag obair san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí le breis agus 30 bliain anuas.

Chuaigh sé isteach i seirbhís sláinte na hAlban sa bhliain 2006 mar Stiúrthóir ar Sholáthar na Seirbhíse Náisiúnta Sláinte, agus é mar shainchúram air feidhmíocht fhoriomlán na Seirbhíse Náisiúnta Sláinte a fheabhsú. Le linn a ghairme sa tSeirbhís Náisiúnta Sláinte in Albain, bhí trí phost dhifriúla Príomhfheidhmeannaigh ag John. lenar bhain freagracht as roinnt de na hospidéil oiliúna is mó in Albain.   Lena linn sin, chaith sé tréimhse mar Ard-Stiúrthóir eatramhach agus mar Phríomhfheidhmeannach ar an tSeirbhís Náisiúnta Sláinte, Albain.  Áiríodh leis an ról sin glacadh le stádas an oifigigh chuntasaigh i dtaca le buiséad ab fhiú £12.5bn agus le 156,000 ball foirne.

Áiríodh leis an taithí a ghnóthaigh sé sa tSeirbhís Náisiúnta Sláinte straitéis a cheapadh do sheirbhísí géarmhíochaine ar leibhéal áitiúil agus ar leibhéal náisiúnta agus cathaoirleacht a dhéanamh ar Bhoird Náisiúnta a d’oibrigh ar son éifeachtúlachta, táirgiúlachta, ríomhsheirbhísí sláinte, agus nuachóiriú seirbhísí othar seachtrach.  I measc na gcúraimí reatha atá ar John tá an ‘Próiseas Sreafa’ a leathnú ar fud an chórais sláinte ar fad agus an chothromaíocht cúraim a aistriú ó sheirbhísí géarmhíochaine chuig an bpobal. Ar an mbealach sin, taispeántar conas is féidir ceannaireacht bunathraithe chun feabhais a úsáid chun tacú le leasanna ball foirne agus le leasanna othar araon le linn tréimhsí mórathruithe.

Chomh maith leis sin, bhí an tUas. Connaghan ar dhuine de na stiúrthóirí bunaidh ar Maggie’s Centres (carthanas ailse), atá ar cheann de na carthanais ailse is mó sa Ríocht Aontaithe sa lá atá inniu ann.  Bhí sé ina chomhalta de Bhord an charthanais ar feadh deich mbliana mar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin.