Preasráitis

Ráiteas ón Aire Simon Harris – Gealltanas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta: Saotharlann um Chataitéarú in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge

Is é an Dr Niall Herity a chuir an tAthbhreithniú Cliniciúil Neamhspleách* i gcrích. Is cairdeolaí atá lonnaithe i mBéal Feirste agus a bhfuil an-mheas air é an Dr Herity. Oibríonn sé don NHS.  Tá moltaí soiléire déanta ag an Dr Herity nach bhfuil údar le dara saotharlann um chataitéarú cairdiach a sholáthar in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge. Glacaim leis na moltaí sin.  Molann sé, áfach, infheistiú a dhéanamh in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge chun feabhas a chur ar na seirbhísí cairdiacha atá ann cheana, lena n-áirítear méadú a dhéanamh ar an líon seisiún a sholáthraítear gach seachtain faoi láthair, d’fhonn aghaidh a thabhairt ar amanna feithimh agus rochtain níos fearr a thabhairt d’othair.

Molann an Dr Herity freisin gur cheart seirbhísí áirithe a sholáthar in áiteanna eile. Chun déanamh amhlaidh, áfach, beidh gá ann le roinnt próiseas oibriúcháin a leabú sna háiteanna sin ar dtús.

Mar Aire Sláinte, ní mór dom a bheith cinnte go dtiocfaidh seirbhísí níos fearr d’othair as aon athrú a dhéantar ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí.  Dá bhrí sin, d’iarr mé ar an Roinn seo féachaint ar na himpleachtaí a bheidh ag an moladh sin trí athbhreithniú náisiúnta a dhéanamh ar gach seirbhís idirghabhála corónaí tréchraicní príomhúla (PCI) chun a chinntiú gur ag an oiread othar is féidir a bheidh rochtain 24 uair sa lá/7 lá sa tseachtain ar idirghabhálacha éigeandála atá sábháilte agus inbhuanaithe tar éis dóibh taom croí a fhulaingt.  Táim ag súil leis go gcuirfear an t-athbhreithniú i gcrích faoi dheireadh mhí Iúil 2017.

Molann an Dr Herity freisin go gcuirfí saintrealamh nua ar fáil in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge chun feabhas a chur ar phleananna teagmhasacha i gcás mainneachtain trealaimh raideolaíoch tar éis gnáthaimh.  Táim sásta na hacmhainní breise a theastaíonn chun na moltaí sin a chur chun feidhme a sholáthar. Ar an mbealach sin, cuirfear feabhas suntasach ar sheirbhísí d’othair in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge.  A bhuí leis na hacmhainní sin, beifear in ann an raon forbairtí seo a leanas a sholáthar san ospidéal, a léireofar an infheistíocht ina leith sna Meastacháin agus sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2017:

  • An tsaotharlann nua-athchóirithe aonair um chataitéarú, áit a soláthrófar gnáthaimh ar feadh 8 n-uaire sa bhreis in aghaidh na seachtaine. Fágfaidh sé sin go mbeifear in ann othair bhreise a chóireáil agus an líon gnáthamh cealaithe a laghdú.
  • An soláthar foirne riachtanach le haghaidh na seisiún breise sa tSaotharlann um Chataitéarú.
  • Trealamh raideolaíoch, lena n-áirítear fluarascópacht iniompartha ag a bhfuil dianaitheoir íomhá, lena maolófar údair imní atá ann cheana faoi chliseadh féideartha an trealaimh le linn gnáthaimh.
  •  Méadú sa soláthar foirne comhairleach neamh-idirghabhála ionas go mbeidh Ospidéal Ollscoile Phort Láirge in ann seirbhís cairdeolaíochta ginearálta ar glao-dhualgas a bhunú ina nglacfar gach othar cairdiach isteach go díreach faoi chúram cairdeolaí ghinearálta (gan cásanna STEMI taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre a áireamh)  Déanfaidh FSS dul chun cinn ar phleananna arb é is aidhm dóibh na poist riachtanacha chomhairligh a cheapadh le haghaidh an tseirbhís sin a sholáthar.  Sa chomhthéacs sin, tabharfaidh an Coiste Comhairleach um Iarratais ó Chomhairligh tús áite do bhreithniú a dhéanamh ar na 3 iarratas a rinne an t-ospidéal, de bhreis ar an dá phost acadúla nua a ceadaíodh le déanaí, mar atá an tOllamh le hOrtaipéidic agus an tOllamh le hOinceolaíocht.
  • Déanfar faireachán dlúth ar an staid le linn na tréimhse seo ina ndéanfar infheistíocht i seirbhísí agus ina gcuirfear feabhas orthu siúd. Chun measúnú a dhéanamh ar an tionchar a bheidh imeartha ag na feabhsúcháin sin ar an líon othar a bhíonn ag freastal ar an tSaotharlann um Chataitéarú, cinnteoidh mé go ndéanfar athbhreithniú neamhspleách sa bhreis go luath sa bhliain 2017.

Maidir le cúrsaí nach mbaineann leis an tuarascáil ón Dr Herity, tá ríméad orm a fheiceáil go bhfuil sé beartaithe ag Ospidéal Ollscoile Phort Láirge an t-ospidéal a fhorbairt mar ionad sármhaitheasa ortaipéidice. Táim lántiomanta do thacaíocht a thabhairt do phleananna Ospidéal Ollscoile Phort Láirge i dtaca leis sin agus i dtaca le lárú na seirbhísí ortaipéidice do mhuintir an Oirdheiscirt.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Dr Herity as an am agus an dua a chuir sé leis an tuarascáil agus táim ag súil le cuairt a thabhairt ar Ospidéal Ollscoile Phort Láirge i mí Dheireadh Fómhair chun bualadh leis an bhfoireann agus na forbairtí nua seo a phlé.

Tá an tuarascáil ón Dr Herity ar fáil anseo.

*Tugtar gealltanas i gClár an Rialtais do Shaotharlann eile um Chataitéarú a fhorbairt in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge, faoi réir moladh fabhrach a fháil ón athbhreithniú cliniciúil neamhspleách a dhéanfar laistigh de shé seachtaine ar riachtanais an réigiúin.