Preasráitis

Ráiteas ón Aire Simon Harris

Thug Simon Harris TD, an tAire Sláinte, faoi deara inniu go bhfuil an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais agus Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann tar éis an comhaontú atá i bhfeidhm eatarthu a fhoilsiú (http://www.nmh.ie/_fileupload/News/Final%20NMH-SVUH%20Agreement%2021_11_16.pdf). Chuir an tAire fáilte ar leith roimh an deimhniú a fuarthas ó Bhord Ghrúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann go soláthrófar ag an ospidéal nua aon ghnáthamh leighis atá i gcomhréir le dlíthe an Stáit.

Tiocfaidh na Boird ar an dá ospidéal le chéile an tseachtain seo agus is cinnte go ndéanfaidh siad athbhreithniú ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo. Eagróidh an tAire agus a chuid oifigeach cruinnithe leis an dá ospidéal go luath freisin. Tá an tAire ag iarraidh arís eile go dtabharfaí deis chothrom do na páirtithe lena mbaineann tabhairt faoin obair mhionsonraithe a theastaíonn sa chás seo. Tá an tionscadal ag céim an-luath dá fhorbairt faoi láthair agus ní mheastar go ndéanfar aon chinneadh pleanála ar an ospidéal roimh an bhFómhar. Tá sé beartaithe ag an Aire tuairisc a thabhairt don Rialtas ar an tionscadal ag deireadh mhí na Bealtaine. Measann sé go mbeidh tuilleadh sonraí aige ag an am sin faoi na socruithe dlíthiúla agus faoi na socruithe eile atá beartaithe. Measann sé freisin go gcuirfear an fhaisnéis sin ar fáil go poiblí. Fágann an méid sin go mbeidh an tsoiléire riachtanach ar fáil go poiblí tamall maith sula rachfar isteach in aon cheangaltais chonarthacha nó in aon cheangaltais eile don tionscadal seo.

Ar mhaithe leis na torthaí is fearr a bhaint amach do mhná agus do leanaí araon, is é ceann de phríomhchuspóirí na Straitéise Náisiúnta Máithreachais gach ceann de na hospidéil mháithreachais a lonnú ar shuíomhanna na n-ospidéal teagaisc aosach. Bhí athlonnú an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais chuig campas Naomh Uinseann, Páirc an Leamháin, faoi réir trí cinn de phróisis eadrána ar leith ón mbliain 2015 ar aghaidh. Ba é an toradh a bhí ar na próisis sin ná an comhaontú a tugadh chun críche idir an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais agus Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann i mí na Samhna anuraidh faoi eadráin ag an Uas. Kieran Mulvey. Foráiltear leis an gcomhaontú sin do chuideachta nua a chruthú, ar cuideachta í a mbeadh “neamhspleáchas cliniciúil agus oibríochtúil aici agus seirbhísí máithreachais, gínéiceolaíochta, cnáimhseachais agus nuabheirthe á soláthar aici (gan aon idirdhealú a dhéanamh ar fhorais reiligiúnacha nó eitneacha ná ar aon fhorais eile).” Tá próiseas dlíthiúil ag teastáil anois chun an chuideachta a bhunú agus chun foráil a dhéanamh dá struchtúr, dá cuspóirí, dá ról agus dá cumhachtaí.

Taobh amuigh den phróiseas sin, tá socruithe dlíthiúla á bhforbairt i ndáil leis na téarmaí ar a gcuirfear cistí poiblí ar fáil chun tacú le tógáil an ospidéil. Déanfar tuilleadh oibre ina leith sin sna seachtainí atá romhainn ar mhaithe le tuilleadh soiléire a thabhairt maidir leis na hábhair sin.

CRÍOCH