Preasráitis

Ráiteas ón Aire Kathleen Lynch maidir le háras altrama san Oirdheisceart

Tá Kathleen Lynch, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, as Cúram Sóisialta agus as Meabhairshláinte, le tacaíocht ó Leo Varadkar, an tAire Sláinte, ag moladh go mbunóidh an Rialtas Coimisiún reachtúil Imscrúdúcháin ar ar tharla in áras altrama san Oirdheisceart.

“Tabharfaidh an obair atá ar siúl ag an Uasal Conor Dignam SC eolas maith do dhréachtú na dTéarmaí Tagartha don Choimisiún Imscrúdúcháin. Is gá dúinn bheith beacht agus díriú go mion ar na ceisteanna nach bhfuil freagraí orthu fós. Creidim go láidir go bhfuil sé chun leas an phobail go mbunóimid na fíricí taobh thiar dar tharla do dhaoine leochaileacha a cuireadh san áras altrama lena mbaineann”, dúirt an tAire Lynch.

Dheimhnigh an tAire Lynch gur ceadaíodh acmhainní breise freisin chun go bhféadfadh an tUasal Dignam an t-athbhreithniú atá ar siúl aige a bhrostú. Meastar anois go mbeidh an t-athbhreithniú sin críochnaithe faoi dheireadh mhí Aibreáin 2016.

Tá an tAire Lynch agus an tAire Varadkar ag iarraidh cóipeanna anois de Thuarascáil Devine agus de Thuarascáil Resilience Ireland ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) faoi Alt 40C den Acht Sláinte 2004 (arna leasú).

“Tá rochtain ag an Uasal Dignam ar an dá thuarascáil sin dá athbhreithniú. Trí leas a bhaint as na cumhachtaí reachtacha atá againn chun rochtain dhíreach a fháil ar na tuarascálacha sin, creidimid go gcabhrófar go mór linn tuiscint a ghnóthú ar na fíricí taobh thiar de na líomhaintí faoinar tharla in áras altrama in oirdheisceart na tíre, líomhaintí atá ag tarraingt a lán cainte faoi láthair”, dúirt an tAire Lynch.

Ag trácht di ar chruinniú a bhí aici le FSS inniu, rud ar fhreastail an tAire Varadkar air freisin, dúirt an tAire Lynch: “Tá sé soiléir go raibh teipeanna ann maidir le cosaint a thabhairt do dhaoine leochaileacha faoinár gcúram. Ar roinnt cúiseanna éagsúla, tá sé deacair a rá go cinnte cad a tharla. Admhaíodh an méid sin agus tá muinín agam go mbeimid in ann an scéal a réiteach tríd an gCoimisiún Imscrúdúcháin. Ní hé amháin go bhfuil sé sin chun leas an phobail, ach tá sé chun leas na ndaoine leochaileacha sin a ndearnadh difear díreach dóibh agus tá sé chun leas a dteaghlaigh freisin.”

Críoch

Nóta d’Eagarthóirí:

Tá vóta san Oireachtas ag teastáil chun Coimisiún Imscrúdúcháin a bhunú.

Tá alt 40C den Acht Sláinte leagtha amach thíos.

Alt 40C den Acht Sláinte (2004) arna leasú

40C.— (1) Féadfaidh an tAire, i gcás go measfaidh sé nó sí gur gá déanamh amhlaidh ar mhaithe le leas an phobail agus chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna (cibé acu faoin Acht seo nó ar shlí eile) a chomhlíonadh, a cheangal ar an bhFeidhmeannacht cibé faisnéis nó doiciméid a shonróidh sé nó sí agus atá i seilbh nó faoi urláimh na Feidhmeannachta nó ar fáil di a thabhairt dó nó di, agus déanfaidh an Fheidhmeannacht amhlaidh laistigh d’aon tréimhse a shonróidh an tAire agus, in aon chás, gan mhoill.

(2) Ní oibreoidh aon ní in achtachán, ná aon riail dlí, ar ní é nó riail í lena gceanglófaí toiliú duine a fháil chun go dtabharfadh an Fheidhmeannacht faisnéis nó doiciméid don Aire faoin gCuid seo, chun an tabhairt sin a thoirmeasc ná chun a fhágáil gur tabhairt neamhdhleathach an tabhairt sin, d’ainneoin nach bhfuil aon toiliú den sórt sin faighte.

(3) Ní oibreoidh aon ní in achtachán, ná aon riail dlí, ar ní é nó riail í a bhaineann le neamhnochtadh nó rúndacht faisnéise nó doiciméad, chun a thoirmeasc ar an bhFeidhmeannacht faisnéis nó doiciméid a thabhairt don Aire faoin gCuid seo ná chun a fhágáil gur tabhairt neamhdhleathach an tabhairt sin.

(4) Ní oibreoidh aon ní in achtachán, ná aon riail dlí, ar ní é nó riail í a bhaineann le himeachtaí a éisteacht ar shlí seachas go poiblí—

(a) chun a thoirmeasc ar an bhFeidhmeannacht faisnéis nó doiciméid arna n-ullmhú i ndáil le himeachtaí den sórt sin, nó arna dtabhairt i bhfianaise in imeachtaí den sórt sin, a thabhairt don Aire faoin gCuid seo, is cuma an roimh thosach feidhme na Coda seo nó dá éis a tionscnaíodh na himeachtaí, ná

(b) chun a fhágáil gur tabhairt neamhdhleathach an tabhairt sin.