Preasráitis

Ráiteas ón Aire Harrris

“Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine atá ag obair sa tseirbhís sláinte faoi láthair, d’ainneoin na dtosca doiligh atá ann.

Ba mhaith liom a chur in iúl dóibh agus d’othair go gcuirfear an-dua agus acmhainní suntasacha isteach chun go bhfeabhsófar an staid reatha.

Beidh na seachtainí beaga romhainn ina seachtainí gnóthacha. Tá tuilleadh brú ar ár seirbhísí sláinte de bharr shéasúr an fhliú.

San am atá thart, is iad na seachtainí sin na seachtainí is gnóthaí. Géaraítear an brú atá ar ár n-ospidéil mar thoradh ar an tréithchineál den fhliú atá ann faoi láthair agus ar mhéadú agus aosú ár ndaonra.

D’ainneoin an éilimh níos airde, léirítear i bhfigiúirí TrolleyGAR ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) inniu go raibh an líon daoine ar thralaithe don chéad Mháirt i mí Eanáir ar an líon ab ísle le trí bliana anuas. Ba cheart a rá gur figiúr an-ard agus do-ghlactha é fós, cé gur feabhas beag é i gcomparáid leis an dá bhliain roimhe.

Maidir le gach duine a oibríonn inár n-ospidéil agus inár bpobail, mar aon le FSS agus an Roinn seo, leanfaimid le féachaint le freastal ar an éileamh méadaithe, agus roinnt bearta eisceachtúla á dtabhairt isteach againn ag an am céanna. Chomh maith leis sin, leanfaimid leis an líon leapacha a mhéadú agus le hathchóiriú ár riachtanas seirbhíse sláinte a bhrú chun cinn.

Bím i dteagmháil rialta le FSS maidir leis na bearta atá á ndéanamh ar fud na tíre.

Chuir FSS in iúl dom inniu go bhfuil roinnt gníomhartha géaraithe á ndéanamh aici sna hOspidéil Ghéarmhíochaine. Áirítear iad seo a leanas leis na bearta sin:

Othair a aistriú idir ospidéil chun an leas is fearr a bhaint as acmhainn ar fud Grúpaí Ospidéal;
• An líon camchuairteanna a thugann lianna comhairleacha a mhéadú chun ligean do dhaoine dul abhaile agus spás a shaoradh;
• Rochtain ar chúram baile agus ar chúram idirthréimhseach;
• Rochtain ar aonaid diagnóisice agus aonaid mheasúnachta a mhéadú;
• Sreafaí othar agus an próiseas oibriúcháin a fheabhsú chun agaí feithimh d’othair a laghdú

Saothróimid tosaíochtaí níos fadtéarmaí sa bhliain 2018. Tá dul chun cinn á dhéanamh agam ar an athbhreithniú ar an líon leapacha, ar phlean cur chun feidhme Sláintecare, ar an scéim cúram baile, ar earcaíocht altraí agus ar infheistíocht i gcúram príomhúil. Chomh maith leis sin, táim ag obair le liachleachtóirí ginearálta i dtreo todhchaí inbhuanaithe. Is iad sin mo thosaíochtaí don bhliain 2018. Táim cinnte go ndéanfaidh siad fíordhifear.

Molaim do gach duine cloí sna laethanta le teacht leis an gcomhairle ó FSS agus bearta a dhéanamh chun scaipeadh an fhliú a chosc. Ba mhaith liom a mheabhrú do dhaoine freisin go bhfuil sé tráthúil fós an vacsaín fliú a fháil.”

CRÍOCH