Preasráitis

Ráiteas ón Aire Harris

Thug an tAire breac-chuntas an-soiléir inné ar a sheasamh i leith an ábhair seo agus tá sé lántiomanta fós don tionscadal ríthábhachtach seo agus don ospidéal úrscothach seo atá ag teastáil leis na blianta le haghaidh seirbhísí máithreachais a chur ar fáil do mhná agus do leanaí sa tír seo. Tá áthas ar an Aire gur aontaigh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais agus Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann oibriú le chéile chun an méid sin a bhaint amach agus tá sé ag súil le dul i mbun oibre leis na geallsealbhóirí uile chun an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais nua seo a sholáthar. Tá an tAire muiníneach gur de réir mar a théann an tionscadal ar aghaidh, faoi réir cead pleanála, trí na céimeanna difriúla forbartha a chomhlíonfar na critéir atá leagtha amach aige. Is é a bheidh i gceist le céimeanna eile den phróiseas ná a chuid dualgas a bheith á gcomhlíonadh ag an Aire le páirtithe éagsúla trí mheicníochtaí dlíthiúla cuí a chur i bhfeidhm. Áireofar leo sin socruithe chun leas an Stáit a áirithiú. Beidh feidhm ag na socruithe sin maidir le gach tionscadal caipitil ar shuíomhanna ospidéil dheonaigh d’fhonn infheistíocht an Stáit a chosaint. Is é an tAire é féin a fhormheasfaidh na socruithe sin go foirmiúil. Chomh maith leis sin, daingneofar i socruithe dlíthiúla nua neamhspleáchas cliniciúil, oibriúcháin agus airgeadais an ospidéil nua, mar a fhoráiltear dó sa chomhaontú.

Tá infheistíocht chaipitil an Stáit in ospidéil dheonacha ag freastal go han-mhaith ar othair sa tír seo le roinnt mhaith blianta anuas agus bhíothas ábalta lear forbairtí rathúla a bhaint amach le cistiú poiblí. Beartas a bhfuil Rialtais i ndiaidh a chéile ag leanúint leis is ea forbairtí den chineál sin a shaothrú i gcomhar le hospidéil dheonacha. Mar shampla, áirítear leis na forbairtí a saothraíodh le blianta beaga anuas infheistíochtaí móra in Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae, ar infheistíocht phoiblí €266m í a osclaíodh in 2012/2013; agus Sciathán Nutley in Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, ar infheistíocht phoiblí €29m é a osclaíodh sa bhliain 2012.