Preasráitis

Ráiteas ón Aire Finian McGrath

Fáiltím roimh fhoilsiú na tuarascála ó Ghrúpa Athbhreithnithe Áras Attracta, Béal Átha na Muice, inniu agus gabhaim buíochas ó chroí leis an Dr Kevin McCoy agus lena fhoireann as an obair iontach atá déanta acu le bliain go leith anuas.  Táim an-sásta leis an dóigh ar dhírigh an Dr McCoy agus a chomhghleacaithe ar na cónaitheoirí agus ar a dteaghlach mar chuid dhílis den chur chuige a ghlac siad i leith an athbhreithnithe agus leis an dóigh ar chinntigh siad gur tugadh faisnéis iomlán dóibh faoina thorthaí roimh an bhfoilsiú inniu.  Ar na cónaitheoirí agus na teaghlaigh sin atáim ag smaoineamh inniu.

Fearacht gach duine eile, d’amharc mé ar chlár Prime Time Investigates i mí na Nollag 2014. Bhí náire agus anó orm nuair a chonaic mé na droch-chaighdeáin chúraim a bhí á gcur ar fáil agus an mhí-úsáid dhoghlactha a bhí á baint as cónaitheoirí leochaileacha in Áras Attracta.

Luaitear go soiléir sa tuarascáil seo go bhfuil méid ollmhór le déanamh ann fós, cé gur baineadh roinnt mhaith feabhsúchán amach ón uair sin i leith. Tugtar argóint láidir sa tuarascáil i bhfabhar athruithe sa dóigh a soláthraítear an tseirbhís in Áras Attracta. Táim tiomanta dá chinntiú go ndéanfar na hathruithe sin agus go mbeidh cónaitheoirí agus a dteaghlach ina gcuid dhílis den phróiseas.

Sa tuarascáil “What Matters Most”, déantar iniúchadh mion ar oibríochtaí in Áras Attracta agus déantar moltaí atá an-soiléir agus praiticiúil maidir leis an mbealach is fearr ar aghaidh. Is é an teachtaireacht is tábhachtaí ná nach mór éisteacht le tuairimí na gcónaitheoirí agus na tuairimí sin a éascú agus a chur chun cinn. Cuireann an Grúpa in iúl go soiléir nach mór aistriú a bheith ann chuig múnla sóisialta soláthar seirbhíse atá bunaithe ar chearta. Leis an gcóras reatha, cuirtear spleáchas chun cinn in ionad neamhspleáchais agus ní chuirtear ar chumas daoine cinntí a dhéanamh ar a saol féin. Ní mór é sin a athrú agus ní mór tuilleadh béime a chur ar chleachtais atá dírithe ar an duine ag gach leibhéal seirbhíse. Sa deireadh, luaitear sa tuarascáil nach mór lucht ceannais agus lucht bainistíochta Áras Attracta a láidriú agus a fheabhsú Ní mór dóibh na beartais agus an dea-chleachtas náisiúnta reatha a ghlacadh agus plean straitéiseach don lárionad a fhorbairt. Ní mór do na baill foirne go léir tuiscint shoiléir a bheith acu ar a ról agus ar na hiarrachtaí a theastaíonn chun na spriocanna atá leagtha amach a bhaint amach.

Láthair chomhchónaithe sheanstíle is ea Áras Attracta. Tá an Rialtas tiomanta do dhaoine a aistriú amach as na láithreacha sin chun deis a thabhairt dóibh saol níos iomláine sa phobal a bheith acu. Tá plean gníomhaíochta molta chun é sin a bhaint amach ar áireamh sa tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe. Tabharfar faoin bplean ach úsáid a bhaint as próiseas pleanála atá dírithe ar an duine agus atá bunaithe ar thoil agus rogha an duine agus déanfar amhlaidh i gcomhpháirt lena dteaghlach agus i dtimpeallacht thacúil.  Chuir an Rialtas ciste caipitil tiomnaithe €100m ar fáil chun díchónaí a éascú idir an bhliain 2016 agus an bhliain 2021. Cuireadh €20m ar fáil don bhliain 2016 agus gheobhaidh Áras Attracta cistiú sa chéad chéim sin mar thosaíocht.

Rinneadh lear feabhsúchán in Áras Attracta ó thús na bliana 2015 i leith. Rinneadh infheistíocht bhreise €3m i soláthar foirne, rud a chabhraigh le líon ard oibrithe cúraim shóisialaigh agus cúntóirí cúram sláinte a earcú. Earcaíodh Stiúrthóir Seirbhísí lánaimseartha nua ar an láithreán mar aon le bainisteoirí tiomnaithe le haghaidh gach cinn de na trí lárionad ainmnithe. Cuireadh oiliúint cosanta ar na baill foirne go léir agus tá struchtúr nua bainistíochta gearán i bhfeidhm.

Luaitear go soiléir sa tuarascáil, áfach, gur le saincheisteanna comhlíonta a brúdh na hathruithe a rinneadh in Áras Attracta go dtí seo chun cinn. Teastaíonn bunathruithe níos doimhne le gur féidir aistriú chuig múnla soláthar seirbhíse atá dírithe ar an duine agus bunaithe ar chearta lena gcinnteofar gurbh ionann an deis a bheidh ag cónaitheoirí agus an deis a bheidh ag gach duine eile saol sásúil fónta a bheith acu. Táim tiomanta dá chinntiú go bhfuil tuairimí na gcónaitheoirí agus a dteaghlaigh ina gcuid dhílis den phróiseas sin.