Preasráitis

Ráiteas ón Aire Finian McGrath maidir leis an soláthar sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta 2017 d’Uaireanta Cúnaimh Phearsanta agus Tacaíocht Baile

Ba mhaith leis an Aire McGrath an staid maidir leis an soláthar sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta 2017 d’uaireanta Cúnaimh Phearsanta agus Tacaíocht Bhaile a shoiléiriú.

Is ionann gníomhaíocht na n-uaireanta Cúnaimh Phearsanta/Tacaíocht Baile sa bhliain 2016 agus 500,000 uair os cionn na sprice sa phlean seirbhíse don bhliain 2016 (200,000 uair bhreise Cúnaimh Phearsanta agus 300,000 uair bhreise Tacaíocht Baile). Tháinig 250,000 uair chun cinn chun freagairt do riachtanais phríomhshrutha d’uaireanta tacaíocht baile/cúnaimh phearsanta (100,000 uair Cúnaimh Phearsanta agus 150,000 uair Tacaíocht Baile) agus tháinig 250,000 uair bhreise chun cinn mar fhreagairt do chásanna éigeandála (100,000 uair Cúnaimh Phearsanta agus 150,000 uair Tacaíocht Baile).

Tabharfar aghaidh ar an tsaincheist sin sa bhliain 2017 trí bhuiséad breise €5.5m a chur ar fáil chun déileáil leis an gcéad 250,000 uair, rud a choinneoidh an leibhéal níos airde seirbhíse sin ar bun ar fud na bliana 2017. Soláthróidh sé sin sprioc níos airde sa phlean seirbhíse don bhliain 2017 cothrom le 1.4m uair Cúnaimh Phearsanta agus 2.75m uair Tacaíocht Baile.

Mar achoimre, is é 1.4 milliún uair chistithe í an sprioc le haghaidh Cúnamh Pearsanta don bhliain 2017. Is ionann é sin agus méadú 100,000 os cionn na sprice don bhliain 2016, ar sprioc í a bhí cothrom le 1.3 milliún uair. Is é 2.75 milliún uair an sprioc le haghaidh Tacaíocht Baile don bhliain 2017. Is ionann é sin agus 150,000 uair os cionn na sprice don bhliain 2016, ar sprioc í a bhí cothrom le 2.6 milliún uair.

An chúis phríomha leis an tréimhse iomarcach de 250,000 uair sa bhliain 2016 ná nach ndearnadh aon airgead éigeandála a chur ar fáil le haghaidh tacaíocht baile sa bhliain 2016. Chuir sé sin brú ar an mbuiséad don bhliain 2016 le haghaidh uaireanta Cúnaimh Phearsanta/Tacaíocht Baile, rud ba chúis leis an tréimhse iomarcach. Tá aghaidh tugtha ar an tsaincheist sin don bhliain 2017 trí chistiú cásanna éigeandála ELS (éigeandáil tacaíochta beatha) is fiú €9m a chur ar fáil chun tacú le costas na gcásanna a tháinig aníos sa bhliain 2016.  Dá bhrí sin, ní bheidh aon tionchar diúltach ar na daoine aonair sin ar tacaíodh leo tríd an 250,000 uair sin sa bhliain 2016.

Rachaidh roinnt de na daoine aonair sin ar aghaidh chuig áiteanna nua cúram cónaithe agus leanfaidh daoine eile ar aghaidh ag fáil tacaíocht baile/cúnamh pearsanta/seirbhís faoisimh sa bhaile.  Cuirfidh sé sin ar chumas na n-eagraíochtaí cúram sláinte pobail staid fhoriomlán a choinneáil maidir le héigeandáil tacaíochta baile sa bhliain 2017.

De bhreis air sin, táthar ag cur €16.2 milliún ar fáil le haghaidh Cásanna Éigeandála nua sa bhliain 2017, lena n-áirítear tionscnamh nua le haghaidh Tacaíocht Baile/Faoiseamh sa Bhaile do chásanna éigeandála.
 

CRÍOCH