Preasráitis

Ráiteas ó Varadkar maidir leis an Innéacs Náisiúnta Básanna le Drugaí

“Táthar tar éis figiúirí an Innéacs Náisiúnta Básanna le Drugaí don bhliain 2012 a fhoilsiú – is í sin an bhliain dheireanach iomlán dá bhfuil sonraí ar fáil. Léirítear sna figiúirí go bhfuil laghdú beag tagtha i líon foriomlán na mbásanna le drugaí agus go leanann líon na mbásanna a raibh baint ag hearóin leo de bheith ag laghdú freisin,” dúirt Leo Varadkar, an tAire Sláinte, inniu.

“Beag beann air sin, is ró-ard go fóill atá líon na mbásanna le drugaí. Tragóid as a ceart féin is ea gach bás. Is gá dúinn leanúint lenár n-iarrachtaí líon na mbásanna den sórt sin a laghdú tuilleadh.

“Cuirtear san áireamh i bPlean Seirbhíse FSS do 2015 €2.1 milliún sa bhreis le haghaidh beart faoin Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí lena spriocdhírítear ar úsáideoirí fadhbacha leochaileacha drugaí. Áirítear leis na bearta sin soláthar feabhsaithe d’áiseanna cónaithe díthocsainiúcháin agus athshlánúcháin agus príomhshruthú na n-áiseanna malartú snáthaidí lasmuigh de cheantar Bhaile Átha Cliath.

“Chomh maith leis sin, tacóidh an maoiniú sin le treoir-Thionscadal Taispeána Nalocsóin lena méadófar rochtain ar nalocsón do bhaill foirne neamhliachta, amhail oibrithe cúraim, teaghlach agus piaraí úsáideoirí ópóideacha. Aisiompaíonn nalocsón an tionchar atá ag drugaí amhail hearóin, moirfín agus meatadón sa chás go dtógann duine ródháileog. Is ar oideas amháin atá sé ar fáil faoi láthair. De réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte, d’fhéadfadh rochtain mhéadaithe ar nalocsón do dhaoine ar dóigh dóibh ródháileog a fheiceáil laghdú suntasach a dhéanamh ar líon ard na mbásanna de bharr ródháileoga ópóideacha.

“In 2015, leanfaidh seirbhísí meabhairshláinte FSS ar aghaidh ag infheistiú i bpoist do dhaoine gan dídean ar a bhfuil meabhairghalar, lena n-áirítear suas le hocht bpost i gceantar Bhaile Átha Cliath Thuaidh agus i gceantar Bhaile Átha Cliath Theas agus i gCathair Chorcaí. Cabhróidh na poist nua sin leis na foirne pobail meabhairshláinte sna ceantair uirbeacha sin, atá ag oibriú le seirbhísí cúraim phríomhúil agus le seirbhísí eile sláinte, dul i dteagmháil leis na daoine gan dídean go díreach agus trí sholáthraithe deonacha maidir leis na riachtanais chasta a thagann aníos leis an ngrúpa leochaileach sin.”

Críoch

Nótaí don Eagarthóir San Innéacs Náisiúnta Básanna le Drugaí, léirítear laghdú beag ar líon na mbásanna a bhaineann le drugaí, ó 645 bás in 2011 go 633 bás in 2012.

Is féidir an fhaisnéis atá sa tuarascáil ar bhásanna le drugaí a achoimriú mar seo a leanas:

Tábla 1  Líon na mBásanna, de réir bliana, an tInnéacs Náisiúnta Básanna le Drugaí 2004 go 2012 (Líon=5,289)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
All deaths 432 505 561 626 626 656 605 645 633
Poisonings (3,112) 267 300 325 382 386 374 341 387 350
Non-poisoning (2,177) 165 205 236 244 240 282 264 258 283

 

Déantar básanna a ríomh ó cheithre fhoinse:
• Taifid na gcróinéirí;
• Scéim Fiosrúcháin Othar Cónaitheach an Ospidéil;
• An Liosta Cóireála Lárnach; agus
• An Clár Mortlaíochta Ginearálta

Déantar riarachán an Innéacs Náisiúnta Básanna le Drugaí de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta is airde.