Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris TD, an tAire Sláinte, maidir leis an Ospidéal Náisiúnta nua Máithreachais

Táim fíorthiomanta d’Ospidéal Náisiúnta nua Máithreachais a thógáil, rud a theastaíonn go géar ó mhná agus ó bhabaithe na tíre seo.

Toisc go ndeachaigh roinnt pleananna ar strae cheana féin, bhí lúcháir orm ag deireadh na bliana seo caite nuair a chomhaontaigh an dá ospidéal dheonacha lena mbaineann go n-oibreoidís le chéile chun an t-ospidéal nua a chur ar fáil agus chun é a chomhlonnú idir seirbhísí máithreachais agus seirbhísí géarchúraim d’aosaigh atá ann cheana.

Táim buíoch díobh agus de Kieran Mulvey go fóill as an obair dhochloíte a rinne siad chun teacht ar chomhaontú lena gcinntítear fíor-neamhspleáchas cliniciúil an ospidéil. Chomh maith leis sin, chuir mé fáilte roimh an ráiteas a d’eisigh Bord Ghrúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann níos luaithe an tseachtain seo, rud inar dearbhaíodh an neamhspleáchas cliniciúil sin arís eile.

Tá ag an gcomhaontú bearta láidre chun infheistíocht an Stáit a chosaint ar aon dul leis an gcleachtas seanbhunaithe. Tugtar leis freisin ról nua don Aire Sláinte maidir lena “scair órga” – ar socrú é, dar liom, atá níos fearr ná an socrú i seirbhísí máithreachais faoi láthair.

An tseachtain seo, d’iarr mé go dtabharfaí tréimhse ama domsa agus do mo chuid oifigeach chun obair leis an dá ospidéal agus chun tuairisc a thabhairt don Rialtas, don Oireachtas agus don phobal ag deireadh mhí na Bealtaine.

Ba mhaith liom a rá go han-soiléir go n-úsáidfear an t-am sin chun réitigh a lorg ar an tsaincheist maidir le húinéireacht an Ospidéil Náisiúnta nua Mháithreachais. Aithníodh sa chomhaontú idir an dá ospidéal go mbeadh “lian” ag teastáil ón Stát don tsaoráid nua, i gcomhréir le cibé comhaontuithe cistiúcháin atá i bhfeidhm ag an Stát do thionscadail chaipitil den sórt sin. Baineadh leas as roghanna difriúla san am atá thart chun déanamh amhlaidh. Dá bhrí sin, creidim go bhfuil acmhainneacht ann chun réitigh chruthaitheacha inghlactha a cheapadh, ar réitigh iad lena dtabharfar tuilleadh dearbhaithe maidir le húinéireacht na saoráidí a n-íocfaidh an Stát astu.

Mar atá feicthe againn tríd an bpróiseas seo agus, go háirithe le seachtainí beaga anuas, is éagsúil agus casta atá struchtúr ár seirbhíse sláinte. Tá comhrá ar bun in Éirinn anois maidir leis an struchtúr sin. Is dea-rud é sin agus ba mhaith liom próiseas ar leith a chur i bhfeidhm chun an mórchomhrá sin a éascú. Tá sé thar am dul i mbun comhrá ar an ábhar agus is ceart go mairfidh sé tréimhse shuntasach.

Is dóigh go dtiocfaidh raon leathan saincheisteanna casta beartais chun cinn le linn an phróisis, ar saincheisteanna iad a mbeidh orainn aghaidh a thabhairt orthu ar bhonn ginearálta laistigh den tseirbhís sláinte amach anseo.

Níl aon amhras ann, áfach, go bhfuil Ospidéal Náisiúnta nua Máithreachais ag teastáil uainn. Mar sin, is gá dúinn obair anois ar na saincheisteanna atá amuigh ionas gur féidir linn dul ar aghaidh leis an tionscadal.

Chun an obair sin a éascú, iarraim go dtabharfaí tréimhse ghearr ama dom chun obair leis an Ospidéal Máithreachais ar Shráid Holles agus le Grúpa Ospidéal Naomh Uinseann ar mhaithe le tuilleadh sonraí a sholáthar faoi na socruithe a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní an phobail, atá cloiste go soiléir agam cheana féin.