Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris TD, an tAire Sláinte, maidir le Coiste na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine i gcás Amanda Mellet

D’aontaigh Amanda Mellet agus a fear chéile leis an iarraidh a rinne mé ar bhualadh leo aréir. Bhí deis agam eolas cuimsitheach a thabhairt dóibh faoin bhfreagra a bheimis ag tabhairt do Choiste na Náisiún Aontaithe sula ndéanfaimis ár n-aighneacht fhoirmiúil.

Le linn an chruinnithe, chuir mé mo thuairim phearsanta faoi chás Amanda Mellet in iúl an athuair. Is tuairim í sin a chuir mé i láthair i nDáil Éireann roimhe seo. Léigh mé an tuarascáil ó Choiste na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine agus chuir eispéireas na mná sin as dom go mór.  Go deimhin, bhuail mé ina dhiaidh sin le teaghlaigh eile a d’fhulaing an tráma a bhí ag baint le heolas a bheith acu nach mairfeadh a mbabaí agus a rinne an cinneadh doiligh an toircheas a fhoirceannadh thar lear. Chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm nuair a d’éist mé leis na heispéiris a bhí acu.

Ina chinneadh ar chás Amanda Mellet, d’iarr Coiste na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine ar an Stát a dhlí a leasú maidir le toircheas a fhoirceannadh, a chinntiú go bhfuil soláthraithe cúram sláinte in ann faisnéis iomlán a sholáthar faoi sheirbhísí sábháilte ginmhillte, cúiteamh leordhóthanach a chur ar fáil do Amanda Mellet agus aon chóireáil síceolaíochta a theastaíonn uaithi a chur ar fáil.

Chuir mé in iúl do Amanda Mellet go bhfuil an staid reachtaíochta reatha in Éirinn maidir le toircheas a fhoirceannadh leagtha amach inár bhfreagra do Choiste na Náisiún Aontaithe. Is é an staid reatha go gcosnaítear ceart na mbeo gan breith le hAirteagal 40.3.3 den Bhunreacht.  Bhunaigh an Rialtas Tionól Saoránach ar aon dul leis an ngealltanas a thug sé sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta go ndéanfadh sé roinnt ábhar a bhreithniú, lena n-áirítear athchóiriú bunreachta.  Faoi théarmaí tagartha an Tionóil, tugtar treoir dó an tOchtú Leasú ar an mBunreacht (Airteagal 40.3.3) a bhreithniú ar an gcéad dul síos. Cuirfear na tátail ar an ábhar faoi bhráid Thithe an Oireachtais lena bplé tuilleadh acu.

Ní chuirtear cosc ar bith ar ghairmithe sláinte leis an Acht um Rialáil Faisnéise (Seirbhísí lasmuigh den Stát chun Toirchis a Fhoirceannadh), 1995, faisnéis iomlán a thabhairt do bhean maidir lena sláinte agus an fhaisnéis ar fad a theastaíonn a thabhairt di chun cur ar a cumas cinneadh eolach a dhéanamh ar a toircheas. D’iarr mé ar an Roinn seo Acht 1995 a athbhreithniú, áfach, chun a fháil amach an gá na forálacha a neartú nó a shoiléiriú nó nach ea.

I dtaca le seirbhísí sláinte de, d’ullmhaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na Caighdeáin Náisiúnta le haghaidh Cúram Méala tar éis Caillteanas Toirchis agus Bás Imbhreithe. Foilsíodh iad i mí Lúnasa i mbliana. Is é cuspóir na gcaighdeán ná seirbhísí cúram méala a fheabhsú do thuismitheoirí a d’fhulaing caillteanas toirchis nó bás imbhreithe.  Leis na caighdeáin sin, clúdaítear gach cás caillteanas toirchis, idir chaillteanas luath-thoirchis agus bhás imbhreithe, agus cásanna ina ndéantar aimhrialtacht féatais a chiorróidh saol babaí nó a d’fhéadfadh a bheith marfach a dhiagnóisiú. Tá na seirbhísí ar fáil do gach tuismitheoir ar bhásaigh babaí leo, beag beann ar an uair a bhásaigh an babaí.
Maidir le bearta a bhaineann go díreach le Amanda Mellet, tá suim ex gratia €30,000 tairgthe ag an Stát di mar aitheantas do thuairimí an Choiste.

Ina theannta sin, tabharfaidh mé ordú d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chinntiú go mbeidh rochtain thráthúil ag Amanda ar gach ceann de na seirbhísí síceolaíochta cuí atá á gcur ar fáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Thug Amanda Mellet agus a fear céile freagra an-chineálta.