Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris TD, an tAire Sláinte, faoi sheoladh Imscrúdú Reachtúil HIQA

“Rinne Vicky Phelan seirbhís ollmhór chróga don tír seo trí bhéim a leagan ar roinnt mórlaigí sa dóigh a n-eispéiríonn daoine ár seirbhís sláinte. Tugaim m’fhocal go rachfar i mbun gnímh lom láithreach chun aghaidh a thabhairt ar na laigí sin.

“Táim ag scríobh chuig HIQA, dá bhrí sin, chun iarraidh air imscrúdú reachtúil alt 9(2) a thosú, rud ar ina leith a bheidh na cumhachtaí go léir a theastaíonn aige, lena n-áirítear an ceart chun scrúdú a dhéanamh ar an gclár scagthástála CervicalCheck de bharr na saincheisteanna a tharraing Vicky Phelan anuas. Leagfar díriú ar leith san imscrúdú sin ar na córais dearbhaithe cáilíochta, na próisis iniúchóireachta cliniciúla agus na cumarsáidí le hothair. Faoi choimirce an imscrúdaithe reachtúil sin, scrúdóidh Grúpa Athbhreithnithe Piaraí Idirnáisiúnta an clár scagthástála ceirbheacs in Éirinn i gcomparáid leis an dea-chleachtas agus na caighdeáin ar leibhéal idirnáisiúnta. Beidh mé ag iarraidh ar HIQA a shainaithint, laistigh dá théarmaí tagartha, cé na himpleachtaí, más ann, a d’fhéadfadh a bheith ann do chláir eile scagthástála ailse.

Anuas air sin, ceapfaidh mé Painéal Saineolaithe Cliniciúla Idirnáisiúnta chun athbhreithniú cliniciúil aonair a chur ar fáil do na mná lena mbaineann. Ina theannta sin, cuirfidh an Painéal Saineolaithe Cliniciúla sin tuarascáil fhoriomlán le chéile chun eolas a dhéanamh d’imscrúdú HIQA agus d’obair an Ghrúpa Athbhreithnithe Piaraí Idirnáisiúnta. Déanfaidh altraspeisialtóir idirchaidrimh comhordú ar obair an Phainéil Saineolaithe. Sainaithneoidh sé aon tacaí riachtanacha do na mná lena mbaineann agus cinnteoidh sé go soláthrófar iad. Táthar ag súil go gcuirfear obair an Ghrúpa Saineolaithe i gcrích a luaithe is féidir.

Tá sé beartaithe agam freisin tograí a leagan faoi bhráid an Rialtais an tseachtain seo chugainn chun reachtaíocht a rith i dtaca le nochtadh oscailte éigeantach le haghaidh teagmhais intuairiscithe thromchúiseacha.

Tá súil agam go gcinnteoidh na bearta sin ionracas an chláir scagthástála ceirbheacs agus, ag an am céanna, oideachas a chur ar gach clár scagthástála ailse. Tá na cláir sin ina gcuid thábhachtach den dul chun cinn atá déanta againn le 10 mbliana anuas maidir le marthanas ailse ár saoránach. Táim tiomanta dár seirbhísí ailse a fhorbairt tuilleadh agus don treochlár uaillmhianach do na seirbhísí sin a chomhlíonadh, faoi mar atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta Ailse a sheol mé an bhliain seo caite.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Cuireadh an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála ar bun sa bhliain 2007 agus cuimsíonn sí trí chlár scagthástála ailse:
• BreastCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch,
• CervicalCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs,
• BowelScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige.

Is é seo a leanas ról na Seirbhíse Náisiúnta Scagthástála:

• Seirbhís náisiúnta scagthástála cíoch a reáchtáil, nó a shocrú go reáchtálfar seirbhís náisiúnta scagthástála cíoch, le haghaidh ailse chíche i measc na mban a dhiagnóisiú go luath agus cóireáil phríomhúil a thabhairt dóibh ina leith;
• Seirbhís náisiúnta scagthástála ceirbheacs a reáchtáil, nó a shocrú go reáchtálfar seirbhís náisiúnta scagthástála ceirbheacs, le haghaidh ailse cheirbheacs i measc na mban a dhiagnóisiú go luath agus cóireáil phríomhúil a thabhairt dóibh ina leith;
• Comhairle a thabhairt maidir leis na tairbhí a bhaineann le cláir eile scagthástála ailse a reáchtáil i gcás gur féidir a thaispeáint go bhfuil siad sin chun tairbhe do shláinte an daonra;
• Comhairle a thabhairt don Aire, ó am go chéile, maidir le teicneolaíochtaí sláinte, lena n-áirítear vacsaíní, a bhaineann leis an ailse cheirbheacs a chosc;
• Bearta speisialta a chur chun feidhme chun daoine faoi mhíbhuntáiste a spreagadh páirt a ghlacadh ina cuid clár.